Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
07-2020-1015-07-26Открита процедураПрекратена1.6.2020 г. 11:25
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ - Габрово
Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниво ниско напрежение за административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, в гр. Габрово и изнесен офис в гр. Севлиево; евентуална смяна на доставчика на нетна ел. енергия; включване на обектите на Възложителя в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя; поемане на отговорност за балансиране от Изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група; поемане на отговорността за балансиране и поемане на разходите за небаланси за срока на договора; извършване на пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор („ЕСО“ ЕАД) и всички дейности, свързани с участие на Възложителя в либерализирания пазар на електрическа енергия; осигуряване на достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на доставяната електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа до обектите на Възложителя.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.7.2020 г. 17:00
Променено: 3.11.2021 г. 13:09
07-2019-1015-07-125Открита процедураПрекратена8.11.2019 г. 15:23
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“
Предмета на обществената поръчка, включва периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.12.2019 г. 17:00
Променено: 16.2.2021 г. 11:25
07-2019-1015-07-90Открита процедураПрекратена4.10.2019 г. 10:53
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Габрово, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“
Предмета на обществената поръчка, включва доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.11.2019 г. 17:00
Променено: 15.2.2021 г. 11:15
07-2019-1015-07-89Открита процедураПрекратена4.10.2019 г. 10:41
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“
Предмета на обществената поръчка, включва периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 1.11.2019 г. 9:13
07-2019-1015-07-91Публично състезаниеВъзложена20.9.2019 г. 14:06
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“
Предмета на обществената поръчка, включва доставка на работни столове, посетителски столове, метален шкаф и мека мебел, в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.10.2019 г. 17:00
Променено: 16.12.2019 г. 14:24
07-2019-1015-07-52Публично състезаниеПрекратена7.6.2019 г. 15:41
Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство за нуждите на ТП на НОИ – Габрово
Поръчката има за цел упражняване на инвеститорски контрол на следните видове дейности за изпълнение на строителство в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4:
1. Демонтаж и складиране на страта алуминиева дограма, изработка и монтаж на нова алуминиева дограма /около 262кв.м/.
2. Монтаж на вътрешни алуминиеви щори /около 216кв.м./.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.7.2019 г. 17:00
Променено: 29.6.2020 г. 16:17
07-2019-1015-07-53Публично състезаниеВъзложена3.6.2019 г. 13:23
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Габрово
Демонтаж на съществуващи климатици, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 4 (четири броя) климатици за осигуряване оптимални параметри на микроклимата в работните помещения, както и постигането на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите, ползващи услуги на НОИ, в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.6.2019 г. 17:00
Променено: 5.8.2019 г. 15:11
07-2019-1015-07-42Публично състезаниеПрекратена27.5.2019 г. 15:37
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ – Габрово
Извънгаранционна поддръжка на 17 броя климатици, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2019 г. 17:00
Променено: 24.6.2019 г. 16:38
07-2019-1005-07-15Директно възлаганеВъзложена14.5.2019 г. 16:42
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“
На основание чл. 44, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.29, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от Възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на Технически спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.5.2019 г. 16:42
07-2019-1015-07-45Публично състезаниеПрекратена7.5.2019 г. 15:54
Демонтаж, изработка и монтаж на нова дограма и монтаж на вътрешни алуминиеви щори в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово
Демонтаж и складиране на старата алуминиева дограма,  изработка и монтаж на нова алуминиева дограма (около 262 кв. м.) в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово.
Монтаж на вътрешни алуминиеви щори (около 216 кв. м.) в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.6.2019 г. 17:00
Променено: 24.9.2019 г. 15:45
07-2019-1007-07-27Директно възлаганеВъзложена24.4.2019 г. 13:54
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“ .

На основание чл. 44, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.29, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от Възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на Технически спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 24.4.2019 г. 13:54
07-2018-1015-07-118Събиране на оферти с обяваВъзложена18.12.2018 г. 13:25
“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, включително осигуряване на резервни части и консумативи“      
Изпълнението на услугата има за цел да бъде поддържана в пълна техническа изправност асансьорната уредба на Възложителя, в съответствие с нормативните изисквания за дейността, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.1.2019 г. 17:00
Променено: 22.3.2019 г. 9:11
07-2018-1015-07-121Договаряне без предварително обявлениеВъзложена17.12.2018 г. 15:17
„Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“

Доставка на природен газ за срок от 48 месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 9.5.2022 г. 10:56
07-2018-1015-07-96Открита процедураВъзложена8.11.2018 г. 14:15
Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ - Габрово
Услугите по охрана включват дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на административната сграда и изнесеното работно място на ТП на НОИ – Габрово в гр. Севлиево.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2018 г. 17:00
Променено: 15.3.2021 г. 14:11
07-2018-1015-07-92Открита процедураВъзложена15.10.2018 г. 13:18
“Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Габрово и прилежащи площи”
1. Почистване на административна сграда на ТП на НОИ - Габрово, находяща се на ул. “Николаевска” № 17, ет.3 и ет.4. Обектът на обществената поръчка е с площ за почистване 1578 кв.м. разпределена в 40 работни помещения, 3 коридора, 3 фоайета, 4 броя санитарни възли с по две клетки всяка, стълбище, стълбищни площадки, асаньорна кабина и 1 тераса.
2. Почистване на изнесен офис /една стая – офис на ТП на НОИ - Габрово/ в гр. Севлиево, находящ се на адрес гр. Севлиево, ул.„Стара планина“ № 34 А, ет.2, с обща площ около 55 кв.м., коридор, един санитарен възел и стълбище от входа до втория етаж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2018 г. 17:00
Променено: 13.2.2019 г. 11:28
07-2018-1015-07-83Открита процедураВъзложена25.9.2018 г. 13:40
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за  нуждите на ТП на НОИ – Габрово по обособени позиции”
1. „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса  за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособена позиция №1, която включва доставка на канцеларски материали по списък съгласно Приложение №1 към  техническа спецификация;
2. „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса  за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособена позиция №2, която включва доставка на канцеларски материали по списък съгласно Приложение №2 към  техническа спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.10.2018 г. 17:00
Променено: 17.1.2019 г. 13:38
07-2018-1015-07-82Открита процедураВъзложена4.9.2018 г. 14:22
Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП на НОИ – Габрово


Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниво ниско напрежение за административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, в гр. Габрово и изнесен офис в гр. Севлиево; евентуална смяна на доставчика на нетна ел. енергия; включване на обектите на Възложителя в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя; поемане на отговорност за балансиране от Изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група; поемане на отговорността за балансиране и поемане на разходите за небаланси за срока на договора; извършване на пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор („ЕСО“ ЕАД) и всички дейности, свързани с участие на Възложителя в либерализирания пазар на електрическа енергия; осигуряване на достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на доставяната електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа до обектите на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2018 г. 17:00
Променено: 12.2.2021 г. 8:28
07-2018-1015-07-81Публично състезаниеПрекратена21.8.2018 г. 15:19
“Текущ ремонт на вход приемна в административната сграда на ТП на НОИ - Габрово“
Ремонт на две стълбища в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, както следва:
1. Ремонт на стълбище на централния вход на сградата.
2. Ремонт на стълбище на втория етаж към „Приемна за граждани“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.11.2018 г. 17:00
Променено: 4.12.2018 г. 16:26
07-2018-1015-07-61Събиране на оферти с обяваПрекратена22.6.2018 г. 9:31
“Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сграда на ТП на НОИ – Габрово“
На дезинфекция, дезинсекция и дератизация подлежи административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се в гр. Габрово, ул. „Николаевска” №17, ет. 3 и 4. Общата площ, която Изпълнителят следва да обработва е около 1600 м2, включваща работни помещения, коридори, архивни помещения, санитарни помещения и стълбищни площадки, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.7.2018 г. 17:00
Променено: 24.7.2018 г. 13:50
07-2018-1015-07-55Публично състезаниеВъзложена8.6.2018 г. 10:26
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“


Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово в гр. Габрово и изнесения офис на ТП на НОИ – Габрово в гр. Севлиево, подробно описана в техническата спецификация, а при необходимост – осигуряване на резервни части за същата и ремонт.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.7.2018 г. 17:00
Променено: 26.9.2018 г. 9:02
07-2018-1015-07-33Публично състезаниеВъзложена30.3.2018 г. 13:39
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ – Габрово“

Предмет на настоящата поръчка е периодична доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ – Габрово, по предварителна заявка на възложителя, по видове и прогнозни количества, подробно посочени в  техническите спецификации от документацията за възлагане на  поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.4.2018 г. 17:00
Променено: 18.4.2019 г. 11:30
07-2017-1015-07-103Открита процедураВъзложена13.11.2017 г. 11:03
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“


Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по охрана, които включват дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово в гр. Габрово и изнесения офис на ТП на НОИ – Габрово в гр. Севлиево.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.12.2017 г. 17:00
Променено: 26.6.2018 г. 9:10
07-2017-1015-07-83Открита процедураВъзложена1.9.2017 г. 13:17
“Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП на НОИ - Габрово”.
Предметът на поръчката включва: доставка на нетна активна електрическа енергия за ниво ниско напрежение за административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, в гр. Габрово и изнесен офис в гр. Севлиево; включване на обектите на Възложителя в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя; поемане на отговорност за балансиране от Изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група; поемане на отговорността за балансиране и поемане на разходите за небаланси за срока на договора; извършване на пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор („ЕСО“ ЕАД) и всички дейности, свързани с участие на Възложителя в либерализирания пазар на електрическа енергия; осигуряване на достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на доставяната електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа до обектите на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.10.2017 г. 17:00
Променено: 15.1.2018 г. 10:57
07-2017-1015-07-84Публично състезаниеВъзложена15.8.2017 г. 14:56
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Габрово, по обособени позиции“

Предмет на настоящата поръчка е доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособени позиции, както следва:
1.1. доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособена позиция №1, която включва доставка на канцеларски материали по списък - Приложение №1;
1.2. доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособена позиция №2, която включва доставка на канцеларски материали по списък - Приложение №2.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.9.2017 г. 17:00
Променено: 19.12.2017 г. 13:45
07-2017-1015-07-29Публично състезаниеВъзложена13.4.2017 г. 11:06
„Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“
Предмет на настоящата поръчка е доставката на консумативи по видове и прогнозни количества подробно описани в техническите спецификации от документацията за възлагане на обществената поръчка, за срок от 12 месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.5.2017 г. 17:00
Променено: 3.7.2017 г. 16:59
07-2017-1015-07-26Пряко договарянеВъзложена17.3.2017 г. 14:20
„Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на ТП на НОИ - Габрово, находяща се в гр. Габрово, ул. "Николаевска" 17, по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 4 /четири/ години
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 5.5.2017 г. 13:24
07-2016-1015-07-120Открита процедураВъзложена12.12.2016 г. 10:42
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“
Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по охрана, които включват дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на административната сграда и офиса на ТП на НОИ – Габрово в гр. Севлиево.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.1.2017 г. 17:00
Променено: 27.2.2017 г. 15:58
07-2016-1015-07-115Публично състезаниеВъзложена16.11.2016 г. 11:00
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“
Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по поддръжка и ремонт на асансьор в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2016 г. 17:00
Променено: 7.3.2017 г. 15:06
07-2016-1015-07-102Открита процедураВъзложена13.10.2016 г. 15:30
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради и прилежащи площи на ТП на НОИ - Габрово


Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради и прилежащи площи на ТП на НОИ – Габрово в следните обекти:
- Административна сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се в гр. Габрово, ул. „Николаевска“ № 17, ет.3 и 4
- Изнесен офис на ТП на НОИ – Габрово в гр. Севлиево, находящ се в гр. Севлиево, ул. „Стара планина“ № 34 А, ет.2
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.11.2016 г. 17:00
Променено: 27.2.2017 г. 15:58
07-2016-1015-07-98Открита процедураВъзложена27.9.2016 г. 15:53
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Габрово, по обособени позиции“


Предмет на настоящата поръчка е доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособени позиции, както следва:
1.1. доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособена позиция №1, която включва доставка на канцеларски материали по списък - Приложение №1;
1.2. доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособена позиция №2, която включва доставка на канцеларски материали по списък - Приложение №2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.11.2016 г. 17:00
Променено: 19.12.2016 г. 15:48
1 - 30Напред