Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
15-2014-212Открита процедура по ЗОПВъзложена12.12.2014 г. 13:43
Абонаментно поддържане на офис техника, включително доставка на резервни части за принтерна и копирна техника в ТП на НОИ – Пловдив
Извършване на място от страна на Изпълнителя на ежемесечна профилактика на офис техниката, съгласно  Разпределение на офис техниката от "Технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчката" и изготвяне на 5 (пет) отделни протокола (за гр. Пловдив, гр. Асеновград, гр. Карлово, гр. Раковски и гр. Първомай) за извършените дейности по абонаментната поддръжка и/или други констатации. Първата профилактика на наличната офис техника следва да се извърши в срок до 3 (три) работни дни от датата на сключване на договор за изпълнение на обществената поръчката.
При спешно повикване от Възложителя при повреда на офис техниката, фирмата – Изпълнител се отзовава до 24 часа от момента на уведомяване.
Изпълнителят ремонтира повредена офис техника с или без подмяна на резервни части.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.1.2015 г. 16:30
Променено: 13.7.2015 г. 16:54
15-2014-168Публична покана по ЗОПВъзложена5.11.2014 г. 13:38
“Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ – Пловдив”
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ – Пловдив", съгласно Приложение № 1 - "Техническите спецификации"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.11.2014 г. 16:30
Променено: 9.1.2015 г. 15:50
15-2014-169Публична покана по ЗОПВъзложена30.10.2014 г. 13:34
Изграждане и внедряване на система за ефективно управление на потока от клиенти в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив
Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за изграждане и внедряване на система за управление на потока от клиенти в административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7, с която да се постигне оптимизация на работния процес, осигуряваща автоматично насочване на клиенти към правилната опашка и гише и безстресова среда за клиенти и обслужващ персонал. Изграждането и внедряването на системата следва да се извърши, съгласно “Технически спецификации” и приложените към тях “Разстояния от информационния клиентски терминал до комбинирания информационен екран и дисплеите на приемните на първи етаж в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив”- Приложение №1 и “Съдържание на меню за предоставяните услуги” - Приложение №2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2014 г. 16:30
Променено: 23.12.2014 г. 11:58
15-2014-123Открита процедура по ЗОПВъзложена9.10.2014 г. 16:06
Абонаментна поддръжка на отоплителни инсталации в ТП на НОИ - Пловдив, включително доставка на резервни части
Абонаментна поддръжка на отоплителни инсталации в ТП на НОИ – Пловдив, включително доставка на резервни части” - пълното описание предмета на  поръчката е съгласно Техническото задание  и техническите спецификации - Приложение №1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.12.2014 г. 16:30
Променено: 17.2.2015 г. 17:22
15-2014-122Открита процедура по ЗОППрекратена9.10.2014 г. 16:03
Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив, находящи се на адрес: гр. Пловдив, ул. "Л. Каравелов" № 7, ул. "Скайлер" № 5, офис ИРМ - Карлово, офис ИРМ - Асеновград и офис - ИРМ Раковски
Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 7, ул. “Скайлер” № 5, офис ИРМ – Карлово, офис ИРМ – Асеновград и офис ИРМ - Раковски. Техническото задание за изпълнение предмета на обществената поръчка, видовете и количествата консумативи и препарати, необходими за един месец са съгласно Приложение № 1 от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.11.2014 г. 16:30
Променено: 9.1.2015 г. 15:37