Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
15-2015-1015-15-237Публична покана по ЗОПВъзложена21.12.2015 г. 16:37
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ - Пловдив"
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ - Пловдив по вид, количества и технически характеристики, съгласно Приложение №1 - "Технически спецификации"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.1.2016 г. 16:30
Променено: 10.2.2016 г. 9:21
15-2015-1015-15-178Публична покана по ЗОППрекратена3.12.2015 г. 11:40
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ - Пловдив"
“Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ – Пловдив” по вид, количества и технически характеристики, съгласно Приложение № 1 – “Технически спецификации”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.12.2015 г. 16:30
Променено: 29.12.2015 г. 14:04
15-2015-1015-15-140Открита процедура по ЗОПВъзложена12.11.2015 г. 14:45
Абонаментно поддържане на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Пловдив.
Предметът на настоящата обществена поръчка е поддръжка и ремонт на принтерна и копирна техника, собственост на ТП на НОИ – Пловдив, включително оисгуряване на резервни части за нея, за срок от 12 (дванадесет) месеца. Офис техниката подлежаща на абонаментна поддръжка включва 48 броя лазерни принтера и 8 броя копирни машини.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.1.2016 г. 16:30
Променено: 17.3.2016 г. 15:33
15-2015-1015-15-146Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена4.11.2015 г. 8:52
"Преконфигурация на изградената и внедрена система за ефективно управление на потока от клиенти в административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив"
Преконфигурация на изградената и внедрена система за ефективно управление на потока от клиенти в административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, съгласно Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации - Приложение №1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.11.2015 г. 16:30
Променено: 29.12.2015 г. 16:00
15-2015-1015-15-101Публична покана по ЗОПВъзложена24.9.2015 г. 10:13
"Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив"
Предметът на настоящата обществена поръчка е “Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив”, включващ ежемесечно абонаментно обслужване на системата от камери за видеонаблюдение на външния периметър на административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, подстъпите към нея и общите части на първи етаж, ведно със системата за запис и контрол на достъпа до вътрешния двор на сградата, паркинг система (бариера) с дистанционно отваряне към нея, ремонт при необходимост и осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив, съгласно "Пълно описание предмета на обществената поръчка и Технически спецификации".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.10.2015 г. 16:30
Променено: 14.12.2015 г. 15:32
15-2015-1015-15-57Открита процедура по ЗОПВъзложена24.8.2015 г. 14:42
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Пловдив, по обособени позиции:  Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2”
Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Пловдив, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2” за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора, но не по – рано от 23.01.2016г. или до пълното усвояване на сумата по него, което от двете събития настъпи по - рано .
За обособена позиция №2, Възложителят прилага чл. 16г от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Обособената позиция №2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.10.2015 г. 16:30
Променено: 6.1.2016 г. 17:00
15-2015-38Открита процедура по ЗОПВъзложена3.8.2015 г. 16:57
“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Пловдив”

Предметът на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на 3 броя асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ – Пловдив, за срок от 24 месеца, както следва:
 - Асансьорни уредби тип “ХАУ ПАВ+АВ” – 2 броя, съответно с 4 и с 6 спирки, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес  гр. Пловдив ул. “Л. Каравелов” № 7;
- Асансьорна уредба тип “АМТ 100 05/3” – 1 брой с 3 спирки, монтирана в сградата на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив,  ул. “Скайлер” № 5,
включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив.
Техническите характеристики на описаните асансьорни уредби, подлежащи на абонаментна поддръжка  са посочени в т. III от настоящото “Пълно описание предмета на обществената поръчка и технически спецификации”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.9.2015 г. 0:00
Променено: 30.9.2015 г. 17:24
15-2015-137Открита процедура по ЗОПВъзложена7.7.2015 г. 16:24
Доставка на фреон и масло за агрегат на централната климатична инсталация на ТП на НОИ – Пловдив, извличане на фреон R 22 от инсталацията и предаване за унищожаване
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на фреон – хладилен агент неразрушаващ озоновия слой и съвместимо масло, извличане и предаване за унищожение на фреон R22 от централна охладителна система “Чилър”, модел “YCAM 210 York” монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7 и зареждане на системата с доставения фреон. Целта на обществената поръчка е извличане от употреба на фреон R22 от охладителната система, налагащо се от ограниченията произтичащи от Регламент (ЕО) №1005/2009г. за веществата, които нарушават озоновия слой и предприемане на мерки за незабавното им извличане с цел обезвреждането им в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.8.2015 г. 16:30
Променено: 7.10.2015 г. 14:23
15-2015-146Открита процедура по ЗОПВъзложена16.6.2015 г. 16:35
"Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7 с използване на съществуваща СОТ и видеонаблюдение, включително резервни части за СОТ"
Предметът на настоящата обществена поръчка е осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7 с използване на съществуваща СОТ и видеонаблюдение, включително резервни части за СОТ, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца. Осигуряването на защита от противоправни посегателства на имуществото на ТП на НОИ - Пловдив, на материалните и нематериалните активи, които се намират в административната сграда е съгласно Технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчката от утвърдената документация за участние.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.8.2015 г. 16:30
Променено: 30.9.2015 г. 18:17
15-2015-134Открита процедура по ЗОПВъзложена20.5.2015 г. 17:31
Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, ул. "Л. Каравелов" №7
Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, ул. "Л. Каравелов" №7. Строително - ремонтните работи са подробно описани в Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации - Приложение №1 и подробно иброени в Количествена сметка - Приложение №2 към документацията за участие в откритата процедура.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.8.2015 г. 16:30
Променено: 19.10.2015 г. 15:19
15-2015-62Открита процедура по ЗОПВъзложена25.3.2015 г. 16:15
Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника за административната дейност на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 7 в обособена позиция № 1: Доставка на консумативи за принтерна техника марка Xerox и Canon и обособена позиция № 2: Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника
Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника за административната дейност на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 7 в обособена позиция № 1: Доставка на консумативи за принтерна техника марка Xerox и Canon и обособена позиция № 2: Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника. Количествата по обособени позиции №1 и №2  са посочени в  Технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчката (Приложение № 1 и Приложение № 2) и са прогнозни, като възложителят си запазва правото да не ги усвои (закупи) в пълен обем, а в зависимост от възникналата необходимост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2015 г. 16:30
Променено: 20.7.2015 г. 13:49
15-2015-25Открита процедура по ЗОПВъзложена13.2.2015 г. 9:04
“Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 7, ул. “Скайлер” № 5, офис ИРМ – Карлово, офис ИРМ – Асеновград и офис ИРМ - Раковски”
Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 7, ул. “Скайлер” № 5, офис ИРМ – Карлово, офис ИРМ – Асеновград и офис ИРМ - Раковски. Техническото задание за изпълнение предмета на обществената поръчка, видовете и количествата консумативи и препарати, необходими за един месец са съгласно Приложение № 1 от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.3.2015 г. 16:30
Променено: 8.6.2015 г. 17:12