Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
15-2017-1015-15-363Открита процедураПрекратена1.11.2017 г. 16:14
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7; Обособена позиция №2: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Скайлер” №5”
Предметът на настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение, за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив (находящи се на адрес гр. Пловдив, ул. “Любен Каравелов” №7 и на адрес гр. Пловдив, ул. “Скайлер” №5) по свободно договорени цени; включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне на почасови дневни графици от координатор на балансираща група;  подаването им към  Електроенергийния системен оператор - ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост; поемане от Изпълнителя на отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие на свободния пазар за електрическа енергия от страна на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.1.2018 г. 16:30
Променено: 28.2.2018 г. 11:41
15-2017-1015-15-357Открита процедураВъзложена19.10.2017 г. 17:03
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП ан НОИ - Пловдив".
Предметът на настоящата обществена поръчка е абонаментно и сервизно обслужване на принтерна и копирна техника, собственост на ТП на НОИ – Пловдив, включително осигуряване на резервни части за нея, за срок от 12 (дванадесет) месеца. Офис техниката, подлежаща на абонаментна поддръжка, включва 53 броя лазерни принтера и 7 броя копирни машини. Количествата в зависимост от типа, марките и моделите на офис техниката са подробно описани в Таблица 1 от Технически спецификации, а разпределението по места - в Таблица 2 от Технически спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2017 г. 16:30
Променено: 24.7.2018 г. 10:24
15-2017-1015-15-341Публично състезаниеВъзложена12.10.2017 г. 16:12
Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ - Пловдив
Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 60 броя офис столове съгласно Технически спецификации в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив с адрес: гр.Пловдив, ул.Любен Каравелов №7.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2017 г. 16:30
Променено: 30.1.2018 г. 13:53
15-2017-1015-15-329Публично състезаниеПрекратена6.10.2017 г. 12:05
Доставка и монтаж на два броя сертифицирани димоуплътнени врати с огнеустойчивост от 60 минути в административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, гр.Пловдив, ул. "Скайлер" №5.
Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка и монтаж на 2 броя сертифицирани димоуплътнени врати с огнеустойчивост от 60 минути (EI60) в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, гр.Пловдив, ул. “Скайлер” №5 .
Доставката и монтажът на вратите се извършва в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. “Скайлер” №5, като едната от вратите е предназначена за отвора, отделящ стълбището от архив за съхранение на документи, от лявата му страна, а втората врата  е предназначена за отвора на ет.3, отделящ архив за съхранение на документи от таванското помещение на сградата.   
Техническите характеристики на огнеустойчивите врати и конкретните дейности и изисквания на Възложителя при изпълнение на поръчката са подробно описани  в Техническите спецификации към утвърдената документация за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 г. 16:30
Променено: 27.11.2017 г. 9:38
15-2017-1015-15-309Събиране на оферти с обяваПрекратена29.9.2017 г. 9:56
Доставка и монтаж на UPS за нуждите на ТП на НОИ - Пловдив.
Обществената поръчка включва в обхвата си изграждане на система за безпаузово електрозахранване (СБЕ) в административната сграда на ТП на НОИ-Пловдив, чрез дейности по доставка и монтаж на: 1 /един/ брой UPS с мощност 100kW, 0.4 kV; акумулаторни батерии с удължен срок на експлоатация по EUROBAT (до 10 години), VRLA (за работа на UPS не по-малко от 60 мин.при 50kW товар); батериен шкаф; байпасно електрическо табло; аресторна защита тип I+II (на входа на UPS); скара или фундамент с височина от пода 40 см; вентилаторна система; петжилен меден кабел за НН тип СВТ със сечение, съобразено с мощността на UPS; материали, необходими за въвеждане на новоизградената система в експлоатация, както и въвеждане на същата в експлоатация съгласно действащите норми и стандарти в Република България и инструкциите на производителите, с което ще се постигне:
- подобряване  условията на труд в работните помещения;
- спазване на изискванията по пожарна безопасност;
- осигуряване на постоянна работа (без прекъсване) на компютърната и сървърната техника;
- осигуряване на електрозахранване без пренапрежения и намаляване на опасността от дефектиране на IT техниката;
- изграждане на самостоятелно кабелно трасе за СБЕ с по-добро охлаждане на кабела при пълното му натоварване.
Необходимите за изграждане на системата дейности са свързани с: изготвяне и съгласуване на документация по изграждане и пускането в експлоатация на новата система; изготвяне и съгласуване на план-график за изпълнение на дейностите по изграждане и пускане в експлоатация на монтираната техника; доставка на съоръжения и електроматериали, необходими за изграждане на системата; строително-монтажни работи (СМР) по демонтаж (при нужда) и монтаж на новата система и придружаващите съоръжения и електроматериали; пусково-наладъчни работи, включително настройки и тестване, електро-лабораторни измервания и изпитания на новомонтираната система;  извършване на 72-часова проба с изготвяне на двустранно подписан протокол; въвеждане в експлоатация след приемане от компетентни институции на новото електросъоръжение (при необходимост) и изготвяне на приемателно-предавателен протокол.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2017 г. 16:30
Променено: 4.1.2018 г. 12:05
15-2017-1015-15-272Събиране на оферти с обяваВъзложена18.8.2017 г. 12:21
Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. "Л. Каравелов" №7, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Обществената поръчка включва в обхвата си следните дейности: Ежемесечно абонаментно обслужване на системата от камери за видеонаблюдение на външния периметър на административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. Любен Каравелов №7, подстъпите към нея и общите части на първи етаж, ведно със системата за запис и контрол на достъпа до вътрешния двор на сградата, паркинг система (бариера) с дистанционно отваряне към нея, ремонт при необходимост и осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.9.2017 г. 16:30
Променено: 4.1.2018 г. 12:04
15-2017-1015-15-277Публично състезаниеВъзложена16.8.2017 г. 13:34
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Пловдив по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2”
Обособена позиция №1 включва в предмета си периодични доставки на канцеларски материали - франко склада на Възложителя, находящ се на адрес гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение№1. Възложителят може да подава заявка за доставка на канцеларски материали по обособена позиция №1, невключени в Приложение №1, заплащайки цена, формирана на базата на приложения от Изпълнителя официален каталог (ценова листа), актуален към датата на подаване на офертата, намалена с процент търговска отстъпка в размер посочен от него в ценовото му предложение.
Обособена позиция №2 включва в предмета си периодични доставки на канцеларски материали - франко склада на Възложителя, находящ се на адрес гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение №2.
Предметът на поръчката по обособена позиция №2 представлява “запазена обществена поръчка” съгласно  чл. 12. ал.1. т.1 от ЗОП, чийто предмет е включен в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, утвърден с Решение на Министерския съвет №591 от 18.07.2016г. Поръчката по обособена позиция №2 е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по смисъла на § 2. т.46 от ДР на ЗОП, или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение по смисъла на  § 2. т.62 от ДР на ЗОП.  В настоящата процедура за възлагане на поръчката по Обособена позиция №2 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще бъдат разгледани само, ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2017 г. 16:30
Променено: 11.2.2018 г. 12:25
15-2017-1015-15-263Публично състезаниеПрекратена15.8.2017 г. 10:55
Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ - Пловдив
Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват доставка и монтаж  на 60 броя работни офис столове в административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив с адрес: гр. Пловдив, ул. Любен Каравелов №7. Характеристиките на офис столовете са описани в Технически спецификации, като е предвидено и гаранционно обслужване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.9.2017 г. 16:30
Променено: 12.9.2017 г. 14:39
15-2017-1015-15-273Открита процедураВъзложена7.8.2017 г. 15:58
“Предоставяне на услуги по охрана на сградата на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Скайлер” №5, с изградена СОТ”
Целта на настоящата обществена поръчка е осъществяване на защита от противоправни посегателства на сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес:  гр. Пловдив, ул. “Скайлер” № 5, чрез възлагане на външен изпълнител осъществяването на охрана в извънработно време, включително почивни и празнични дни, чрез инсталирана в обекта сигнално-охранителна техника, собственост на Възложителя, при спазване изискванията, посочени в Технически спецификации от документацията за обществена поръчка.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.9.2017 г. 16:30
Променено: 4.1.2018 г. 12:01
15-2017-1029-15-23263Директно възлаганеВъзложена21.7.2017 г. 15:34
Изготвяне от външен експерт на технически спецификации и количествено-стойностна сметка за обществена поръчка с предмет: " Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити в електроразпределителните табла в ТП на НОИ - Пловдив"

Предмет на настоящото директно възлагане е възлагането на външен експерт изготвянето на технически спецификации и количествено-стойностна сметка за обществена поръчка с предмет  “Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити в електроразпределителните табла в ТП на НОИ – Пловдив”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 21.7.2017 г. 16:03
15-2017-1015-15-194Събиране на оферти с обяваВъзложена15.6.2017 г. 16:25
“Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ  - Пловдив”


Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ – Пловдив съгласно направени заявки в зависимост от моментните потребности по вид, количества и технически характеристики, съгласно “Технически спецификации” в съответствие с приложени сканирани образци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.7.2017 г. 16:30
Променено: 10.10.2017 г. 15:09
15-2017-1015-15-203Пряко договарянеВъзложена13.6.2017 г. 14:57
"Предоставяне на ВиК услуги за ТП на НОИ - Пловдив."
Предоставяне на ВиК услуги за ТП на НОИ - Пловдив за административните сгради, находящи се в гр.Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7 и ул. "Скайлер" №5.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.7.2017 г. 16:26
15-2017-1015-15-169Събиране на оферти с обяваВъзложена9.6.2017 г. 11:34
Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес:гр.Пловдив, ул. "Скайлер" №5.
Предмет на настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП  има за цел съставяне на технически паспорт на административната сграда (Обединен осигурителен архив) на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се в град Пловдив, ул.“Скайлер“ № 5 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, както и обследване за енергийна  ефективност, съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/ и Наредба  № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.      
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2017 г. 16:30
Променено: 19.9.2017 г. 13:47
15-2017-1015-15-193Публично състезаниеВъзложена9.6.2017 г. 9:16
"Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Пловдив, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Обществената поръчка включва в предмета си абонаментна поддръжка на 3 броя асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Пловдив, за срок от 24 месеца, както следва:
- Асансьорни уредби тип “ХАУ ПАВ+АВ” – 2 броя, съответно с 4 и с 6 спирки, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес: гр. Пловдив ул. “Л. Каравелов” № 7;
- Асансьорна уредба тип “АМТ 100 05/3” – 1 брой с 3 спирки, монтирана в сградата на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив,  ул. “Скайлер” № 5,включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на асансьорните уредби на ТП на НОИ – Пловдив.
Техническите характеристики на описаните асансьорни уредби и конкретните дейности и изисквания на Възложителя при изпълнение на поръчката са подробно описани в Технически спецификации към утвърдената документация за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.7.2017 г. 16:30
Променено: 27.11.2017 г. 9:39
15-2017-1015-15-163Открита процедураПрекратена19.5.2017 г. 17:25
“Предоставяне на услуги по охрана на сградата на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Скайлер” №5, с изградена СОТ”
Целта на настоящата обществена поръчка е осъществяване на защита от противоправни посегателства на сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес:  гр. Пловдив, ул. “Скайлер” № 5, чрез възлагане на външен изпълнител осъществяването на охрана в извънработно време, включително почивни и празнични дни, чрез инсталирана в обекта сигнално-охранителна техника, собственост на Възложителя, при спазване изискванията, посочени в Технически спецификации от документацията за обществена поръчка.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.7.2017 г. 16:30
Променено: 14.7.2017 г. 15:10
15-2017-1015-15-175Пряко договарянеВъзложена19.5.2017 г. 16:38
Доставка на природен газ за административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив, ул."Любен Каравелов" №7
Доставка на природен газ за административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив, ул."Любен Каравелов" №7
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 27.7.2017 г. 14:48
15-2017-1015-15-156Събиране на оферти с обяваВъзложена2.5.2017 г. 17:51
"Доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ТП на НОИ - Пловдив, ТП на НОИ - Бургас и ТП на НОИ - Смолян"
Предмет на настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП е доставка на общо 285 /двеста осемдесет и пет/ броя  нови и неупотребявани метални стелажа, от които 190 /сто и деветдесет/ броя, предназначени за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив,  80 /осемдесет/ броя, предназначени за нуждите на ТП на НОИ – Бургас и 15 броя предназначени за нуждите на ТП на НОИ – Смолян, както и монтаж на 248 броя от доставените стелажи, а именно:  монтаж на 160 броя от доставените стелажи, предназначени за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив, монтаж на 80 броя от доставените стелажи, предназначени за нуждите на ТП на НОИ – Бургас и монтаж на 8 броя от доставените стелажи, предназначени за ТП на НОИ - Смолян.
Изпълнението на поръчката следва да се извърши съгласно изискванията на Възложителя, посочени в “Технически спецификации” за количество, технически характеристики и изисквания, място на доставка и монтаж на стелажите и условия за изпълнение на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.5.2017 г. 16:30
Променено: 27.7.2017 г. 14:41
15-2017-1015-15-110Публично състезаниеВъзложена24.4.2017 г. 10:54
“Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника за административната дейност на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7 по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на консумативи за принтерна техника марка Xerox и Canon; Обособена позиция №2: Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника”
Предметът на настоящата обществена поръчка включва Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника за административната дейност на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7 по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на консумативи за принтерна техника марка Xerox и Canon; обособена позиция №2: Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника, Обособена позиция №1 включва в предмета си периодични доставки на оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани консумативи за принтерна техника марка Xerox и Canon - франко склада на Възложителя, находящ се на адрес гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение №1 за срок от 12 (дванадесет) месеца  , обособена позиция №2 включва в предмета си периодични доставки на оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани консумативи за принтерна и копирна техника - франко склада на Възложителя, находящ се на адрес гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение №2 за срок от 12 (дванадесет) месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.5.2017 г. 16:30
Променено: 14.8.2017 г. 17:23
15-2017-1015-15-103Покана до определени лицаПрекратена24.3.2017 г. 14:58
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ - Пловдив"
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив по вид, количества и технически характеристики, съгласно“Технически спецификации”. Изпълнителят се задължава да отпечатва формуляри и бланки съгласно направените заявки от Възложителя в съответствие с приложените сканирани образци. Количествата са прогнозни и Възложителят може да заявява формуляри и бланки, като няма задължение за цялостното усвояване на посочените в Техническите спецификации (Приложение № 1) видове и количества формуляри и бланки за срока на договора. Същевременно за отделни видове формуляри и бланки количествата могат да бъдат надхвърлени, но без да се надвишава общата стойност на поръчката. При промяна на утвърдените от Управителя на НОИ образци на формуляри и бланки, предмет на настоящата обществена поръчка, Изпълнителят е длъжен да отпечатва и доставя заявените формуляри и бланки по новия образец, който Възложителят му е предоставил своевременно. Всякакви допълнителни разходи, възникнали за Изпълнителя по повод въведените нови образци на формуляри и бланки, са изцяло за негова сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.4.2017 г. 16:30
Променено: 2.5.2017 г. 16:24
15-2017-1015-15-12Събиране на оферти с обяваПрекратена13.1.2017 г. 13:17
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ - Пловдив"
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив по вид, количества и технически характеристики, съгласно“Технически спецификации”. Изпълнителят се задължава да отпечатва формуляри и бланки съгласно направените заявки от Възложителя в съответствие с приложените сканирани образци. Количествата са прогнозни и Възложителят може да заявява формуляри и бланки, като няма задължение за цялостното усвояване на посочените в Техническите спецификации (Приложение № 1) видове и количества формуляри и бланки за срока на договора. Същевременно за отделни видове формуляри и бланки количествата могат да бъдат надхвърлени, но без да се надвишава общата стойност на поръчката. При промяна на утвърдените от Управителя на НОИ образци на формуляри и бланки, предмет на настоящата обществена поръчка, Изпълнителят е длъжен да отпечатва и доставя заявените формуляри и бланки по новия образец, който Възложителят му е предоставил своевременно. Всякакви допълнителни разходи, възникнали за Изпълнителя по повод въведените нови образци на формуляри и бланки, са изцяло за негова сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.2.2017 г. 16:30
Променено: 14.2.2017 г. 11:38