Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
15-2020-1015-15-58Договаряне без предварително обявлениеВъзложена11.6.2020 г. 15:41
Доставка на топлинна енергия в административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. Л. Каравелов №7
Предметът на настоящата обществена поръчка включва топлоснабдяването /отопление и битово горещо водоснабдяване/ на административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. Любен Каревелов №7. Срок на договора - 24 месеца, от датата на влизането му в сила, но не по-рано от 20.07.2020г.  или до изчерпване на максималната му стойност.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.1.2021 г. 12:14
15-2020-1015-15-40Договаряне без предварително обявлениеПрекратена21.2.2020 г. 10:22
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Пловдив
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на канцеларски материали - франко склада на Възложителя, находящ се на адрес гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение№1. Възложителят може да подава заявка за доставка на канцеларски материали, невключени в Приложение №1, заплащайки цена, формирана на базата на приложения от Изпълнителя официален каталог (ценова листа), актуален към датата на подаване на офертата, намалена с процент търговска отстъпка в размер, посочен от него в ценовото му предложение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.3.2020 г. 17:00
Променено: 8.6.2020 г. 12:19
15-2020-1015-15-7Открита процедураВъзложена8.1.2020 г. 14:36
Предоставяне на услуги по охрана на сградата на ТП на НОИ – Пловдив
Предметът на обществената поръчка включва дейностите по:
- осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект;
- опазване на телесната неприкосновеност на физически лица, пребиваващи в обекта;
- физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, на имуществото на НОИ, находящо се в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на адрес: гр.Пловдив, ул.”Любен Каравелов” №7, както и в прилежащите ѝ площи;
- извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), с изградена система за видеонаблюдение, собственост на Възложителя;
- мониторен контрол и реакция с мобилни охранителни патрули;
- наблюдение на обекта чрез използване на изградена сигнално-охранителна известителна система (СОИС), собственост на Възложителя, и реакция с мобилни охранителни патрули при получен сигнал;
- периодична профилактика, ремонт и закупуване на резервни части (при      необходимост) за сигнално-охранителната известителна система, като разходите за закупуването им са включени в общата стойност на обществената поръчка;

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.2.2020 г. 17:00
Променено: 11.6.2020 г. 11:33