Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
15-2019-1015-15-286Открита процедураПрекратена17.10.2019 г. 13:59
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Пловдив
 Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на канцеларски материали - франко склада на Възложителя, находящ се на адрес гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение№1. Възложителят може да подава заявка за доставка на канцеларски материали, невключени в Приложение №1, заплащайки цена, формирана на базата на приложения от Изпълнителя официален каталог (ценова листа), актуален към датата на подаване на офертата, намалена с процент търговска отстъпка в размер посочен от него в ценовото му предложение.
Артикулите, количествата и изискванията на Възложителя при изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническите спецификации към утвърдената документация за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2019 г. 17:00
Променено: 9.1.2020 г. 12:09
15-2019-1015-15-285Публично състезаниеПрекратена17.10.2019 г. 13:56
Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ - Пловдив
Дейностите, предмет на обществената поръка, включват:
- Доставка на необходимите материали и консумативи и монтаж с цел подмяна на светлоизточниците в наличните осветителни тела с нови енергоефективни LED  такива с подходящи технически характеристики;
- Доставка и монтаж на допълнителни осветителни тела;
- Доставка на нови осветителни тела, с цел подмяна на някои от съществуващите в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив, ул. “Л.Каравелов” №7.
- Доставка на необходимите материали и консумативи и монтаж на дефектнотокови защити и добавяне на катодни отводители /арестори/  в електрическите разпределителни табла в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив, ул. “Л.Каравелов” №7.
- Извършване на строително-монтажни работи, придружаващи монтажа на нови или подмяна на съществуващи осветителни тела, монтаж на допълнителни електротабла за монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители, както и довършителни строително-ремонтни дейности с цел оформяне на естетически вид  на таваните или зидовете около осветителните тела и електротаблата. Доставка на необходимите материали и консумативи за извършване на строително-монтажните и довършителни работи.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2019 г. 17:00
Променено: 23.1.2020 г. 16:17
15-2019-1015-15-243Публично състезаниеВъзложена2.9.2019 г. 11:58
Текущ ремонт на архивно помещение в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр.Пловдив, ул."Скайлер" №5
 1.Подготовка на архивното помещение за ремонт – покриване на стелажите с РЕ полиетилен – 400 кв.м. 2.Частичен демонтаж на стелажи и монтаж на същите след СРР – 18м. 3.Изкъртване на мазилка от вертикални стени, обрушване на остатъци от варови частици с телена четка и изнасяне на строителния отпадък ръчно извън помещението в контейнер за строителни отпадъци, осигурен от Изпълнителя – 143 кв.м. 4.Запълване на кухини и неравности в бетон с хидроизолационен продукт на циментова основа за негативно водно налягане на 30 % от подлежащата на изолиране площ – 43 кв.м. 5.Направа на холкери с катет 20/20 мм по всички ъгли на пода и тавана със специален хидроизолационен циментов продукт за негативно водно налягане – 85 м. 6.Направа на мазана безшевна хидроизолация на циментова основа за негативно водно налягане – две ръце – 143 кв.м. 7.Направа на варова мазилка по стени с дебелина – 143 кв.м. 8.Грунд и латекс по стени – 143 кв.м.  9.Външна обработка на бучарда във вътрешен двор на височина 50 см и 100 см хоризонтално с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане – двукратно – 26,7 кв.м. 10.Запълване на фуги и пукнатини с циментов разтвор и обработка с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане на връзка тротоарни плочи и каменна  зидария  (фасада към улица) – двукратно – 5 кв.м.  11.Контейнер за строителни отпадъци – 2 бр.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.10.2019 г. 17:00
Променено: 20.2.2020 г. 11:12
15-2019-1015-15-239Открита процедураВъзложена27.8.2019 г. 18:13
Осигуряване на охрана на сградата на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. "Скайлер" №5, с изградена СОТ
Целта на настоящата обществена поръчка е осъществяване на защита от противоправни посегателства на административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Скайлер” № 5, чрез възлагане на външен изпълнител осъществяването на охрана в извънработно време, включително почивни и празнични дни, чрез инсталирана в обекта сигнално-охранителна техника, собственост на Възложителя, при спазване изискванията, посочени в Технически спецификации от документацията за обществената поръчка.
Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да спазва разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), Наредба № 8121з–610 от 11.06.2018г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност, Наредба № 8121з–611 от 11.06.2018г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл.5, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл.5, ал.1, т.2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност, Закона за защита на личните данни, както и вътрешноведомствените актове на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.10.2019 г. 17:00
Променено: 20.2.2020 г. 11:11
15-2019-1015-15-212Публично състезаниеВъзложена22.7.2019 г. 14:13
"Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ-Пловдив, и доставка на резервни части и консумативи"
Предметът на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на 3 броя асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ – Пловдив, за срок от 24 месеца, както следва:
  - Асансьорни уредби тип “ХАУ ПАВ+АВ” – 2 броя, съответно с 4 и с 6 спирки, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес                  гр. Пловдив ул. “Л. Каравелов” № 7;
- Асансьорна уредба тип “АМТ 100 05/3” – 1 брой с 3 спирки, монтирана в сградата на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив,  ул. “Скайлер” № 5,
и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив.
Обществената поръчка включва извършване на всички дейности за осигуряване на добро техническо състояние, безопасно и надеждно ползване на асансьорните уредби в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на съответния производител.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.8.2019 г. 17:00
Променено: 21.10.2019 г. 14:01
15-2019-1015-15-168Директно възлаганеВъзложена10.6.2019 г. 14:59
Изготвяне на технически спецификации и количествено - стойностна сметка от външен експерт, към документацията за участие в обществена поръчка - публично състезание с предмет: "Доставка и монтаж на охладителна система за административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. "Л. Каравелов" №7"
Публикуване в Профила на купувача на информация на основание чл. 44 ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 29 ал. 1 от ППЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 24.6.2019 г. 15:18
15-2019-1015-15-154Публично състезаниеВъзложена7.6.2019 г. 9:49
Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив.
Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, гр.Пловдив“ по реда на чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки – публично състезание.
Дейностите, предмет на обществената поръка, включват:
1. Доставка и монтаж на общо 16 броя сертифицирани димоуплътнени врати с огнеустойчивост от 60 минути (EI60), ведно с пожароустойчиви брава, патрон с три ключа и дръжка в архивни помещения на административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, гр.Пловдив, находящи се на адреси:
- гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 7, в сутерена на сградата (съгласно Приложение №1 към техническите спецификации);
- гр. Пловдив, ул. “Скайлер” № 5, като едната от вратите е предназначена за отвора в сутерена на сградата, от лявата страна на стълбището, отделящ стълбището от архива за съхранение на документи, а втората врата  е предназначена за отвора на ет.3, отделящ архив за съхранение на документи от таванското помещение на сградата.   
2. Подготовка на местата за монтаж на вратите по т.1, включително демонтаж на съществуващи дървени врати и каси в сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на ул. „Любен Каравелов“ № 7, демонтаж на съществуваща метална каса в отвора за монтаж на димоуплътнената врата в административната сграда на ул. „Скайлер“ № 5, находяща се в сутерена на сградата;
3. Извършване на строително довършителни дейности с цел естетическото оформяне на зидовете около монтираните димоуплътнени врати.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.7.2019 г. 16:30
Променено: 17.1.2020 г. 13:57
15-2019-1015-15-141Директно възлаганеВъзложена22.5.2019 г. 15:47
Изготвяне на технически спецификации и количествено - стойностна сметка от външен експерт, към документацията за участие в обществена поръчка - публично състезание с предмет: "Текущ ремонт на архивно помещение в административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. "Скайлер" №5"
Публикуване в Профила на купувача на информация на основание чл. 44 ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 29 ал. 1 от ППЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.5.2019 г. 12:11
15-2019-1015-15-114Публично състезаниеПрекратена17.5.2019 г. 15:59
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Пловдив, и доставка на резервни части и консумативи
Предметът на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на 3 броя асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ – Пловдив, за срок от 24 месеца, както следва:
  - Асансьорни уредби тип “ХАУ ПАВ+АВ” – 2 броя, съответно с 4 и с 6 спирки, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес                  гр. Пловдив ул. “Л. Каравелов” № 7;
- Асансьорна уредба тип “АМТ 100 05/3” – 1 брой с 3 спирки, монтирана в сградата на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив,  ул. “Скайлер” № 5,
и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив.
Обществената поръчка включва извършване на всички дейности за осигуряване на добро техническо състояние, безопасно и надеждно ползване на асансьорните уредби в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на съответния производител.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.6.2019 г. 16:30
Променено: 28.6.2019 г. 14:52