Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
15-2016-1015-15-407Открита процедураВъзложена28.11.2016 г. 14:00
"Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив, находящи се на адрес: гр. Пловдив, ул. "Л. Каравелов" №7, ул. "Скайлер" №5, офис ИРМ - Карлово, офис ИРМ - Асеновград и офис ИРМ - Раковски"
Целта на настоящата обществена поръчка е възлагане на външен Изпълнител в сферата на професионалното почистване на ежедневно, периодично и основно почистване на административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, ул. “Скайлер” № 5, офис ИРМ – Карлово, офис ИРМ – Асеновград и офис ИРМ – Раковски за срок от 24 месеца. Изпълнителят ще извършва дейностите по почистване със собствен персонал, почистваща техника и оборудване, почистващи препарати и консумативи при спазване изискванията и обема, посочени в Технически спецификации от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.1.2017 г. 16:30
Променено: 27.7.2017 г. 12:28
15-2016-1015-15-346Събиране на оферти с обяваПрекратена4.11.2016 г. 14:12
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ - Пловдив
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив по вид, количества и технически характеристики, съгласно“Технически спецификации”. Изпълнителят се задължава да отпечатва формуляри и бланки съгласно направените заявки от Възложителя в съответствие с приложените сканирани образци. Количествата са прогнозни и Възложителят може да заявява формуляри и бланки, като няма задължение за цялостното усвояване на посочените в Техническите спецификации (Приложение № 1) видове и количества формуляри и бланки за срока на договора. Същевременно за отделни видове формуляри и бланки количествата могат да бъдат надхвърлени, но без да се надвишава общата стойност на поръчката. При промяна на утвърдените от Управителя на НОИ образци на формуляри и бланки, предмет на настоящата обществена поръчка, Изпълнителят е длъжен да отпечатва и доставя заявените формуляри и бланки по новия образец, който Възложителят му е предоставил своевременно. Всякакви допълнителни разходи, възникнали за Изпълнителя по повод въведените нови образци на формуляри и бланки, са изцяло за негова сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.12.2016 г. 16:30
Променено: 20.12.2016 г. 15:00
15-2016-1015-15-371Публично състезаниеВъзложена4.11.2016 г. 11:05
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив
Предметът на настоящата обществена поръчка включва “Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив”, за срок от 12 (дванадесет) месеца, съгласно условията за изпълнение, описани в “Технически спецификации”, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка се изразяват в абонаментно и сервизно обслужване, включително осигуряване на резервни части на офис техниката, включваща 49 броя лазерни принтера и 7 броя копирни машини, описани по вид и местонахождение в “Технически спецификации”. Място на изпълнение: - административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив, находящи се в гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7 и ул. "Скайлер" №5; - Изнесено работно място - гр. Асеновград, с адрес: гр. Асеновград, пл. “Академик Николай Хайтов” №3, ет.3, офис 5; - Изнесено работно място - гр. Карлово, с адрес: гр. Карлово, ул. Димитър Събев” №7; - Изнесено работно място - гр. Раковски, с адрес: гр. Раковски, бул. “Г. С. Раковски” №108, ет.4, стая 1; - Изнесено работно място - гр. Първомай, с адрес: гр. Първомай, ул. “Братя Миладинови” №50, ет.2, стая 223.


Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2016 г. 16:30
Променено: 7.4.2017 г. 11:20
15-2016-1015-15-347Събиране на оферти с обяваВъзложена20.10.2016 г. 9:25
"Обработка на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ - Пловдив"
Предметът на поръчката е извършване обработка на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратен осигурител без правоприемник – “Преспа лъки” АД, гр. Лъки, ЕИК: 830199224, при спазване на изискванията на Раздел ІІ “Предварителна обработка на подлежащата на предаване документация” от Инструкция № 5/30.06.2005г. на Управителя на НОИ за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.11.2016 г. 16:30
Променено: 12.1.2017 г. 16:32
15-2016-1015-15-358Събиране на оферти с обяваПрекратена19.10.2016 г. 10:37
"Доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ТП на НОИ - Пловдив и ТП на НОИ - Бургас".
С обява № 1026-15-3 от 28.10.2016г. за събиране на оферти е открито възлагането на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ТП на НОИ - Пловдив и ТП на НОИ - Бургас". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл.20, ал.3 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.11.2016 г. 16:30
Променено: 20.12.2016 г. 15:41
15-2016-1015-15-285Събиране на оферти с обяваВъзложена12.7.2016 г. 9:23
Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" № 7.
С обява № 1026-15-2 от 15.07.2016г. за събиране на оферти е открито възлагането на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл.20, ал.3 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.7.2016 г. 16:30
Променено: 14.9.2016 г. 17:52
15-2016-1015-15-244Публично състезаниеВъзложена10.6.2016 г. 10:03
“Абонаментна поддръжка, монтаж и демонтаж на климатична техника на ТП на НОИ – Пловдив, включително осигуряване на резервни части и консумативи.”
Предметът на настоящата обществена поръчка включва  абонаментно поддържане и ремонт на 37 броя климатици, Централна охладителна система "Чилър" модел “Alfa Loval YCAM 210 York”, ведно със  77 конвекторни тела, описани по вид и местонахождение в Приложение №1 към “Технически спецификации” към документацията на обществената поръчка, включително доставка на резервни части и консумативи. В предмета на поръчката са включени монтаж на климатици в извън гаранционен срок, демонтаж на климатици или конвектори, които не подлежат на ремонт и следва да бъдат бракувани, както и климатици за които е отпаднала необходимостта от ползването им, преместване на климатици,  монтаж на конвекторни тела при възникнала необходимост от замяна с нови.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.7.2016 г. 16:30
Променено: 20.10.2016 г. 9:27
15-2016-1015-15-118Публична покана по ЗОПВъзложена21.3.2016 г. 9:16
"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сгради на ТП на НОИ - Пловдив".
Предмет на обществената поръчка е дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сгради на ТП на НОИ – Пловдив, съгласно "Пълно описание на предмета на обществената поръчка и техническа спецификация" към утвърдената документация.
Място на изпълнение – административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес: гр.Повдив, ул.”Любен Каравелов” № 7 и ул.“Скайлер” № 5.
Подлежащите на обработка площи са както следва:
-за административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Л.Каравелов” №7 – общо 4558 кв.м., включително архивни и работни помещения
-за административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул.”Скайлер” №5 – общо 1182 кв.м., включително архивни и работни помещения
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.5.2016 г. 16:30
Променено: 26.5.2016 г. 16:55
15-2016-1015-15-111Открита процедураВъзложена16.3.2016 г. 11:28
“Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника за административната дейност на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 7 в обособена позиция № 1: Доставка на консумативи за принтерна техника марка Xerox и Canon и обособена позиция № 2: Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника”
Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника за административната дейност на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 7 в обособена позиция № 1: Доставка на консумативи за принтерна техника марка Xerox и Canon и обособена позиция № 2: Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника, съгласно Технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчката по обособена позиция №1 - Приложение №1, съответно Технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчката по обособена позиция №2 - Приложение №2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.5.2016 г. 16:30
Променено: 27.7.2017 г. 12:32