Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
15-2020-1015-15-58Договаряне без предварително обявлениеВъзложена11.6.2020 г. 15:41
Доставка на топлинна енергия в административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. Л. Каравелов №7
Предметът на настоящата обществена поръчка включва топлоснабдяването /отопление и битово горещо водоснабдяване/ на административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. Любен Каревелов №7. Срок на договора - 24 месеца, от датата на влизането му в сила, но не по-рано от 20.07.2020г.  или до изчерпване на максималната му стойност.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.1.2021 г. 12:14
15-2020-1015-15-40Договаряне без предварително обявлениеПрекратена21.2.2020 г. 10:22
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Пловдив
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на канцеларски материали - франко склада на Възложителя, находящ се на адрес гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение№1. Възложителят може да подава заявка за доставка на канцеларски материали, невключени в Приложение №1, заплащайки цена, формирана на базата на приложения от Изпълнителя официален каталог (ценова листа), актуален към датата на подаване на офертата, намалена с процент търговска отстъпка в размер, посочен от него в ценовото му предложение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.3.2020 г. 17:00
Променено: 8.6.2020 г. 12:19
15-2020-1015-15-7Открита процедураВъзложена8.1.2020 г. 14:36
Предоставяне на услуги по охрана на сградата на ТП на НОИ – Пловдив
Предметът на обществената поръчка включва дейностите по:
- осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект;
- опазване на телесната неприкосновеност на физически лица, пребиваващи в обекта;
- физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, на имуществото на НОИ, находящо се в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на адрес: гр.Пловдив, ул.”Любен Каравелов” №7, както и в прилежащите ѝ площи;
- извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), с изградена система за видеонаблюдение, собственост на Възложителя;
- мониторен контрол и реакция с мобилни охранителни патрули;
- наблюдение на обекта чрез използване на изградена сигнално-охранителна известителна система (СОИС), собственост на Възложителя, и реакция с мобилни охранителни патрули при получен сигнал;
- периодична профилактика, ремонт и закупуване на резервни части (при      необходимост) за сигнално-охранителната известителна система, като разходите за закупуването им са включени в общата стойност на обществената поръчка;

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.2.2020 г. 17:00
Променено: 11.6.2020 г. 11:33
15-2019-1015-15-286Открита процедураПрекратена17.10.2019 г. 13:59
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Пловдив
 Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на канцеларски материали - франко склада на Възложителя, находящ се на адрес гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение№1. Възложителят може да подава заявка за доставка на канцеларски материали, невключени в Приложение №1, заплащайки цена, формирана на базата на приложения от Изпълнителя официален каталог (ценова листа), актуален към датата на подаване на офертата, намалена с процент търговска отстъпка в размер посочен от него в ценовото му предложение.
Артикулите, количествата и изискванията на Възложителя при изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническите спецификации към утвърдената документация за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2019 г. 17:00
Променено: 9.1.2020 г. 12:09
15-2019-1015-15-285Публично състезаниеПрекратена17.10.2019 г. 13:56
Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ - Пловдив
Дейностите, предмет на обществената поръка, включват:
- Доставка на необходимите материали и консумативи и монтаж с цел подмяна на светлоизточниците в наличните осветителни тела с нови енергоефективни LED  такива с подходящи технически характеристики;
- Доставка и монтаж на допълнителни осветителни тела;
- Доставка на нови осветителни тела, с цел подмяна на някои от съществуващите в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив, ул. “Л.Каравелов” №7.
- Доставка на необходимите материали и консумативи и монтаж на дефектнотокови защити и добавяне на катодни отводители /арестори/  в електрическите разпределителни табла в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив, ул. “Л.Каравелов” №7.
- Извършване на строително-монтажни работи, придружаващи монтажа на нови или подмяна на съществуващи осветителни тела, монтаж на допълнителни електротабла за монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители, както и довършителни строително-ремонтни дейности с цел оформяне на естетически вид  на таваните или зидовете около осветителните тела и електротаблата. Доставка на необходимите материали и консумативи за извършване на строително-монтажните и довършителни работи.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2019 г. 17:00
Променено: 23.1.2020 г. 16:17
15-2019-1015-15-243Публично състезаниеВъзложена2.9.2019 г. 11:58
Текущ ремонт на архивно помещение в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр.Пловдив, ул."Скайлер" №5
 1.Подготовка на архивното помещение за ремонт – покриване на стелажите с РЕ полиетилен – 400 кв.м. 2.Частичен демонтаж на стелажи и монтаж на същите след СРР – 18м. 3.Изкъртване на мазилка от вертикални стени, обрушване на остатъци от варови частици с телена четка и изнасяне на строителния отпадък ръчно извън помещението в контейнер за строителни отпадъци, осигурен от Изпълнителя – 143 кв.м. 4.Запълване на кухини и неравности в бетон с хидроизолационен продукт на циментова основа за негативно водно налягане на 30 % от подлежащата на изолиране площ – 43 кв.м. 5.Направа на холкери с катет 20/20 мм по всички ъгли на пода и тавана със специален хидроизолационен циментов продукт за негативно водно налягане – 85 м. 6.Направа на мазана безшевна хидроизолация на циментова основа за негативно водно налягане – две ръце – 143 кв.м. 7.Направа на варова мазилка по стени с дебелина – 143 кв.м. 8.Грунд и латекс по стени – 143 кв.м.  9.Външна обработка на бучарда във вътрешен двор на височина 50 см и 100 см хоризонтално с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане – двукратно – 26,7 кв.м. 10.Запълване на фуги и пукнатини с циментов разтвор и обработка с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане на връзка тротоарни плочи и каменна  зидария  (фасада към улица) – двукратно – 5 кв.м.  11.Контейнер за строителни отпадъци – 2 бр.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.10.2019 г. 17:00
Променено: 20.2.2020 г. 11:12
15-2019-1015-15-239Открита процедураВъзложена27.8.2019 г. 18:13
Осигуряване на охрана на сградата на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. "Скайлер" №5, с изградена СОТ
Целта на настоящата обществена поръчка е осъществяване на защита от противоправни посегателства на административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Скайлер” № 5, чрез възлагане на външен изпълнител осъществяването на охрана в извънработно време, включително почивни и празнични дни, чрез инсталирана в обекта сигнално-охранителна техника, собственост на Възложителя, при спазване изискванията, посочени в Технически спецификации от документацията за обществената поръчка.
Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да спазва разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), Наредба № 8121з–610 от 11.06.2018г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност, Наредба № 8121з–611 от 11.06.2018г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл.5, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл.5, ал.1, т.2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност, Закона за защита на личните данни, както и вътрешноведомствените актове на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.10.2019 г. 17:00
Променено: 20.2.2020 г. 11:11
15-2019-1015-15-212Публично състезаниеВъзложена22.7.2019 г. 14:13
"Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ-Пловдив, и доставка на резервни части и консумативи"
Предметът на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на 3 броя асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ – Пловдив, за срок от 24 месеца, както следва:
  - Асансьорни уредби тип “ХАУ ПАВ+АВ” – 2 броя, съответно с 4 и с 6 спирки, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес                  гр. Пловдив ул. “Л. Каравелов” № 7;
- Асансьорна уредба тип “АМТ 100 05/3” – 1 брой с 3 спирки, монтирана в сградата на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив,  ул. “Скайлер” № 5,
и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив.
Обществената поръчка включва извършване на всички дейности за осигуряване на добро техническо състояние, безопасно и надеждно ползване на асансьорните уредби в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на съответния производител.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.8.2019 г. 17:00
Променено: 21.10.2019 г. 14:01
15-2019-1015-15-168Директно възлаганеВъзложена10.6.2019 г. 14:59
Изготвяне на технически спецификации и количествено - стойностна сметка от външен експерт, към документацията за участие в обществена поръчка - публично състезание с предмет: "Доставка и монтаж на охладителна система за административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. "Л. Каравелов" №7"
Публикуване в Профила на купувача на информация на основание чл. 44 ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 29 ал. 1 от ППЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 24.6.2019 г. 15:18
15-2019-1015-15-154Публично състезаниеВъзложена7.6.2019 г. 9:49
Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив.
Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, гр.Пловдив“ по реда на чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки – публично състезание.
Дейностите, предмет на обществената поръка, включват:
1. Доставка и монтаж на общо 16 броя сертифицирани димоуплътнени врати с огнеустойчивост от 60 минути (EI60), ведно с пожароустойчиви брава, патрон с три ключа и дръжка в архивни помещения на административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, гр.Пловдив, находящи се на адреси:
- гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 7, в сутерена на сградата (съгласно Приложение №1 към техническите спецификации);
- гр. Пловдив, ул. “Скайлер” № 5, като едната от вратите е предназначена за отвора в сутерена на сградата, от лявата страна на стълбището, отделящ стълбището от архива за съхранение на документи, а втората врата  е предназначена за отвора на ет.3, отделящ архив за съхранение на документи от таванското помещение на сградата.   
2. Подготовка на местата за монтаж на вратите по т.1, включително демонтаж на съществуващи дървени врати и каси в сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на ул. „Любен Каравелов“ № 7, демонтаж на съществуваща метална каса в отвора за монтаж на димоуплътнената врата в административната сграда на ул. „Скайлер“ № 5, находяща се в сутерена на сградата;
3. Извършване на строително довършителни дейности с цел естетическото оформяне на зидовете около монтираните димоуплътнени врати.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.7.2019 г. 16:30
Променено: 17.1.2020 г. 13:57
15-2019-1015-15-141Директно възлаганеВъзложена22.5.2019 г. 15:47
Изготвяне на технически спецификации и количествено - стойностна сметка от външен експерт, към документацията за участие в обществена поръчка - публично състезание с предмет: "Текущ ремонт на архивно помещение в административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. "Скайлер" №5"
Публикуване в Профила на купувача на информация на основание чл. 44 ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 29 ал. 1 от ППЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.5.2019 г. 12:11
15-2019-1015-15-114Публично състезаниеПрекратена17.5.2019 г. 15:59
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Пловдив, и доставка на резервни части и консумативи
Предметът на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на 3 броя асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ – Пловдив, за срок от 24 месеца, както следва:
  - Асансьорни уредби тип “ХАУ ПАВ+АВ” – 2 броя, съответно с 4 и с 6 спирки, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес                  гр. Пловдив ул. “Л. Каравелов” № 7;
- Асансьорна уредба тип “АМТ 100 05/3” – 1 брой с 3 спирки, монтирана в сградата на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив,  ул. “Скайлер” № 5,
и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив.
Обществената поръчка включва извършване на всички дейности за осигуряване на добро техническо състояние, безопасно и надеждно ползване на асансьорните уредби в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на съответния производител.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.6.2019 г. 16:30
Променено: 28.6.2019 г. 14:52
15-2018-1015-15-385Открита процедураВъзложена3.12.2018 г. 16:02
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Пловдив.
Целта на настоящата обществена поръчка е възлагане на външен Изпълнител в сферата на професионалното почистване на ежедневно, периодично и основно почистване на административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, ул. “Скайлер” № 5, офис ИРМ – Карлово, офис ИРМ – Асеновград и офис ИРМ – Раковски за срок от 24 месеца. Изпълнителят ще извършва дейностите по почистване със собствен персонал, почистваща техника и оборудване, почистващи препарати и консумативи при спазване изискванията и обема, съгл.Технически спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.1.2019 г. 16:30
Променено: 30.5.2019 г. 12:30
15-2018-1015-15-321Публично състезаниеВъзложена22.10.2018 г. 12:00
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Пловдив, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка се изразяват в абонаментно поддържане и ремонт при необходимост на климатици,  централна охладителна система "Чилър" модел “Alfa Loval YCAM 210 York”, ведно със  77 броя конвекторни тела, описани в технически спецификации, включително доставка на резервни части и консумативи, с място на изпълнение: административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се в гр.Пловдив, ул.”Любен Каравелов” № 7 и ул.“Скайлер” № 5, ИРМ гр.Първомай, ИРМ гр.Раковски и ИРМ гр.Карлово.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2018 г. 16:30
Променено: 19.2.2021 г. 16:38
15-2018-1015-15-311Публично състезаниеПрекратена15.10.2018 г. 17:06
Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника
Предметът на поръчката е периодични доставки на оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани консумативи за принтерна и копирна техника - франко склада на Възложителя, находящ се на адрес гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, по видове и прогнозни количества, съгласно Техническите спецификации от утвърдената документация за обществена поръчка.
 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2018 г. 16:30
Променено: 28.11.2018 г. 16:28
15-2018-1015-15-192Открита процедураВъзложена27.9.2018 г. 15:52
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7; Обособена позиция №2: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Скайлер” №5”
Предметът на настоящата общ. поръчка има за цел да осигури доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение, за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив (по обос. поз. №1 - на адрес гр. Пловдив, ул. “Любен Каравелов” №7 и по обос. поз. №2 - на адрес гр. Пловдив, ул. “Скайлер” №5) по свободно договорени цени; включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне на почасови дневни графици от координатор на балансираща група;  подаването им към  Електроенергийния системен оператор - ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост;поемане от изпълнителя отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие на свободния пазар за електрическа енергия от страна на Възложителя, съгласно Техн. спецификации от документацията за общ. поръчка.Изпълнителят на поръчката по съответната обособена позиция оказва съдействие в процеса на регистрация на обекта/ обектите на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2018 г. 16:30
Променено: 26.3.2019 г. 10:27
15-2018-1015-15-288Публично състезаниеПрекратена17.9.2018 г. 9:57
Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ - Пловдив.
Обществената поръчка включва в предмета си:
-  Доставка на необходимите материали и консумативи и монтаж с цел подмяна на светлоизточниците в наличните осветителни тела с нови енергоефективни LED  такива с подходящи технически характеристики, съгласно Технически спецификации към документацията за възлагане на обществената поръчка;
- Доставка и монтаж на допълнителни осветителни тела по вид и количество съгласно Технически спецификации към документацията за възлагане на обществената поръчка;
- Доставка на нови осветителни тела, с цел подмяна на някои от съществуващите в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив, ул. “Л.Каравелов” №7, съгласно Технически спецификации към документацията за възлагане на обществената поръчка;
- Доставка на необходимите материали и консумативи и монтаж на дефектнотокови защити и добавяне на катодни отводители /арестори/  в електрическите разпределителни табла в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив, ул. “Л.Каравелов” №7, съгласно Технически спецификации към документацията за възлагане на обществената поръчка;
- Извършване на строително-монтажни работи, придружаващи монтажа на нови или подмяна на съществуващи осветителни тела, монтаж на допълнителни електротабла за монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители, както и довършителни строително-ремонтни дейности с цел оформяне на естетически вид  на таваните или зидовете около осветителните тела и електротаблата;
- Доставка на необходимите материали и консумативи за извършване на строително-монтажните и довършителни работи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.10.2018 г. 16:30
Променено: 4.12.2018 г. 15:56
15-2018-1015-15-269Събиране на оферти с обяваВъзложена10.9.2018 г. 10:24
Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ – Пловдив
Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват доставка и монтаж на работни столове, посетителски столове, мениджърски стол, корпусна мебел, метални шкафове и стълби, подробно описани в Технически спецификации, в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на адрес: гр.Пловдив, ул.Любен Каравелов №7.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.9.2018 г. 16:30
Променено: 22.11.2018 г. 16:20
15-2018-1015-15-221Публично състезаниеПрекратена20.8.2018 г. 9:33
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ - Пловдив.
Предметът на поръчката включва извършване на доставка, монтаж,  въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатична техника, подробно описани в “Технически спецификации” към документацията за обществената поръчка. В предмета на поръчката се включва също и демонтаж на съществуващи климатици  на мястото, предвидено за монтаж на нов климатик за сметка на изпълнителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.9.2018 г. 16:30
Променено: 16.10.2018 г. 13:30
15-2018-1015-15-210Събиране на оферти с обяваВъзложена17.8.2018 г. 13:23
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ - Пловдив
        Предметът на настоящата обществена поръчка включва отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ – Пловдив, съгласно направените заявки в зависимост от моментните потребности по вид, количество и технически характеристики, съгласно “Технически спецификации” в съответствие с приложени сканирани образци.
         Настоящата поръчка е запазена за участие по смисъла на чл.12 от Закона за обществените поръчки във връзка с Решение № 591 от 18.07.2016г. на Министерски съвет за определяне на Списък на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП. При възлагане на настоящата обществена поръчка, която е запазена, могат да участват лица, при условие, че най – малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В този случай лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най – малко три години преди датата на откриване на настоящата поръчка.
          Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в запазена обществена поръчка при условие, че могат да изпълняват най – малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
          В процедурата за възлагане на настоящата запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Когато в процедурата за възлагане на запазена поръчка са подадени оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат офертите на лицата, за които поръчката е  запазена. Офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.9.2018 г. 16:30
Променено: 14.12.2018 г. 10:04
15-2018-1015-15-203Събиране на оферти с обяваВъзложена10.8.2018 г. 9:48
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив. Доставката на необходимото оборудване, автоматика, материали и компоненти на системата, гаранционното обслужване и поддръжка на система е съгласно “Технически спецификации” - Приложение №1.
Целта на поръчката е автоматично регистриране влизането и напускането на служителите, съхраняване и предоставяне на информация за престоя на служителите в административните сгради.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.9.2018 г. 16:30
Променено: 14.12.2018 г. 17:20
15-2018-1015-15-211Открита процедураВъзложена7.8.2018 г. 9:17
Предоставяне на услуги по охрана на сградата на ТП на НОИ – Пловдив
Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейностите по: физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, на имуществото на НОИ, находящо се в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на адрес: гр.Пловдив, ул.”Любен Каравелов” №7, както и в прилежащите ѝ площи; противодействие на противоправни посегателства спрямо физически лица в обекта; осигуряване на пропускателен режим; извършване на видеонаблюдение, при спазване на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), с изградена система за видеонаблюдение, собственост на Възложителя; сигнално-охранителна дейност чрез изградена сигнално-охранителна известителна система (СОИС), собственост на Възложителя; периодична профилактика, ремонт и закупуване на резервни части (при необходимост) за сигнално-охранителната известителна система, като разходите за закупуването им са включени в общата стойност на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2018 г. 16:30
Променено: 27.2.2019 г. 16:15
15-2018-1015-15-153Публично състезаниеЗатворена17.7.2018 г. 13:21
Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ - Пловдив.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.11.2018 г. 9:34
15-2018-1015-15-152Събиране на оферти с обяваПрекратена16.7.2018 г. 11:22
"Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ – Пловдив"
Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват доставка и монтаж на работни столове, посетителски столове, мениджърски стол, корпусна мебел, метални шкафове и стълби, подробно описани в Технически спецификации, в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на адрес: гр.Пловдив, ул.Любен Каравелов №7.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.8.2018 г. 16:30
Променено: 14.8.2018 г. 12:11
15-2018-1015-15-137Публично състезаниеПрекратена21.6.2018 г. 14:28
“Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Пловдив, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Обществената поръчка включва в предмета си абонаментно поддържане и ремонт при необходимост на 32 броя климатици, централна охладителна система “Чилър” модел “Alfa Loval YCAM 210 York”, ведно със  77 броя конвекторни тела, както и доставка на резервни части и консумативи. Техническите им характеристики и точно местонахождение са подробно описани в Техническите спецификации към утвърдената документация за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.7.2018 г. 16:30
Променено: 10.8.2018 г. 16:15
15-2018-1015-15-129Договаряне без предварително обявлениеВъзложена30.5.2018 г. 16:01
Доставка на топлинна енергия в административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив, ул. "Л.Каравелов" №7.
Предметът на обществената поръчка, включва топлоснабдяването на административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.8.2018 г. 11:11
15-2018-1015-15-108Публично състезаниеВъзложена15.5.2018 г. 15:13
“Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника за административната дейност на ТП на НОИ – Пловдив по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на консумативи за принтерна техника марка Xerox и Canon; Обособена позиция №2: Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника”
Обособена позиция №1 включва в предмета си периодични доставки на оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани консумативи за принтерна техника марка Xerox и Canon - франко склада на Възложителя, находящ се на адрес гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение№1.
Обособена позиция №2 включва в предмета си периодични доставки на оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани консумативи за принтерна и копирна техника - франко склада на Възложителя, находящ се на адрес гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации – Приложение №2.
 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.6.2018 г. 16:30
Променено: 12.9.2018 г. 17:23
15-2018-1015-15-106Публично състезаниеПрекратена8.5.2018 г. 14:53
Доставка и монтаж на два броя сертифицирани димоуплътнени  врати с огнеустойчивост от 60 минути в административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив, гр.Пловдив, ул. "Скайлер" №5.
Дейностите, предмет на обществената поръка, включват доставка и монтаж на 2 броя сертифицирани димоуплътнени врати с огнеустойчивост от 60 минути (EI60), ведно с пожароустойчиви брава, патрон с три ключа и дръжка  в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, гр.Пловдив, ул. “Скайлер” №5 .
Доставката и монтажът на вратите се извършва в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. “Скайлер” №5, като едната от вратите е предназначена за отвора в сутерена на сградата, от лявата страна на стълбището, отделящ стълбището от архива за съхранение на документи, а втората врата  е предназначена за отвора на ет.3, отделящ архив за съхранение на документи от таванското помещение на сградата.   
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.6.2018 г. 0:00
Променено: 18.7.2018 г. 16:26
15-2018-1015-15-85Събиране на оферти с обяваВъзложена17.4.2018 г. 16:49
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сгради на ТП на НОИ – Пловдив
Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на определените от Възложителя площи периодично – 2 пъти годишно (общо 4 обработки за периода на договора),  с възможност за 2 допълнителни обработки при нужда, с оглед свеждане до биологичен минимум на инсекти, гризачи и други вредители, при спазване изискванията на Наредба № 1 от 05.01.2018г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.5.2018 г. 16:30
Променено: 20.6.2018 г. 16:55
15-2018-1015-15-80Открита процедураВъзложена16.4.2018 г. 13:26
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Пловдив
Предметът на поръчката включва периодични доставки на канцеларски материали - франко склада на Възложителя, находящ се на адрес гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, по видове и прогнозни количества, съгласно Технически спецификации и Технически характеристики на канцеларските материали от №10 до №13 - Приложение №1.
Предметът на поръчката представлява “запазена общ. поръчка”, съгласно  чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП, чийто предмет е включен в Списъка на стоките и услугите, съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на спец. предприятия или кооп. на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и профес. интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.  В настоящата процедура за възлагане на поръчката  могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще бъдат разгледани само ако няма допуснати оферти на спец. предприятия или кооп. на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.6.2018 г. 16:30
Променено: 11.9.2018 г. 11:34
1 - 30Напред