Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
16-2014-309Открита процедура по ЗОПЗатворена13.11.2014 г. 15:05
“Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в гр. Кубрат и гр. Исперих”
С Решение № 10 от 14.11.2014 г. на директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в гр. Кубрат и гр. Исперих”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 22.12.2014 г. Офертите ще бъдат отворени на 07.01.2015 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0252.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.12.2014 г. 17:00
Променено: 18.2.2016 г. 11:33