Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
16-2018-1015-16-125Открита процедураЗатворена31.10.2018 г. 9:32
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Разград и прилежащи площи
С Решение №12 от 07.11.2018 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Разград и прилежащи площи" . Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 17.12.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 19.12.2018 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели Лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2018-0197.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.12.2018 г. 17:00
Променено: 5.3.2021 г. 12:30
16-2018-1015-16-115Събиране на оферти с обяваПрекратена18.10.2018 г. 15:51
“Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Разград”                        
С Обява № 1026-16-4 от 24.10.2018 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград за събиране на оферти с обява е открито възлагането на обществена поръчка с предмет “Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Разград” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Краен срок за подаване на офертите: 08.11.2018г., до 17.00 ч. Офертите ще бъдат отворени на 16.11.2018 г. в 11.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Разград, бул. "Бели Лом" № 40, ет.4, зала №406. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отварянето на офертите. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка е публикувана в портала на АОП и преписката е регистрирана под №9082307.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2018 г. 17:00
Променено: 11.12.2018 г. 9:20
16-2018-1015-16-118Договаряне без предварително обявлениеЗатворена15.10.2018 г. 9:59
“Доставка на природен газ за ТП на НОИ - Разград, филиал гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I №9”
С Решение № 11 от 15.10.2018 г. на Директора на ТП на НОИ - гр. Разград, на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без предварително обявление с предмет “Доставка на природен газ за ТП на НОИ - Разград, филиал гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I №9”. Решението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0177.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 19.1.2023 г. 17:06
16-2018-1015-16-81Открита процедураЗатворена29.8.2018 г. 14:56
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Разград по обособени позиции”: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Разград – съгласно приложение № 1; Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Разград – съгласно приложение № 2"
С Решение №10 от 05.09.2018 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Разград по обособени позиции”: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Разград – съгласно приложение № 1; Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Разград – съгласно приложение № 2" . Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 12.10.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 16.10.2018 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под  №00145-2018-
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2018 г. 17:00
Променено: 11.1.2021 г. 18:16
16-2018-1015-16-92Директно възлаганеЗатворена29.8.2018 г. 14:55
Монтиране на допълнителна камера за вътрешно наблюдение на третия етаж в Административната сграда на ТП на НОИ – Разград към съществуващата изградена система за видеонаблюдение
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 5.9.2018 г. 14:55
16-2018-1015-16-67Директно възлаганеВъзложена20.7.2018 г. 11:12
„Абонаментна поддръжка на система за видеонаблюдение, монтирана в административната сграда на  ТП на НОИ – Разград, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Предметът на обществената поръчка включва абонаментна поддръжка на система за видеонаблюдение, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Разград, находяща се на бул."Бели Лом" № 40, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 25.7.2018 г. 16:38
16-2018-1015-16-64Събиране на оферти с обяваЗатворена18.7.2018 г. 13:15
“Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Разград, включително осигуряване на резервни части и консумативи”                        
Абонаментното поддържане и ремонт на асансьорната уредба в административната сграда в ТП на НОИ – Разград с цел осигуряване безопасното функциониране на съоръжението, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на производителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.8.2018 г. 17:00
Променено: 16.10.2020 г. 9:44
16-2018-1015-16-47Публично състезаниеЗатворена19.6.2018 г. 8:47
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ – Разград"
С Решение № 7 от 22.06.2018 г. на директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ – Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 20.07.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 01.08.2018г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0087.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2018 г. 17:00
Променено: 23.5.2019 г. 12:02
16-2018-1015-16-28Събиране на оферти с обяваВъзложена5.4.2018 г. 13:42
“Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ – Разград”
Доставка на 17 броя работни стола на колела с подлакътници за нуждите на ТП на НОИ – Разград. Начина на изпълнение на доставката и изискванията на Възложителя подробно са описани в техническата спецификация и документацията на обществената поръчка.  
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.5.2018 г. 17:00
Променено: 29.6.2018 г. 16:52
16-2018-1015-16-27Събиране на оферти с обяваЗатворена5.4.2018 г. 13:39
“Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за ТП на НОИ – Разград”
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД дейности/ на помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в градовете Кубрат и Исперих. Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията на помещенията се извършват при спазване на изискванията на Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации и действащата нормативна уредба за този вид дейности /във връзка с дейностите, предмет на поръчката/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2018 г. 17:00
Променено: 30.6.2020 г. 11:42
16-2018-1015-16-17Открита процедураВъзложена26.2.2018 г. 8:41
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ - Разград
С Решение №4 от 16.03.2018г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ - Разград“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 24.04.2018 г. Офертите ще бъдат отворени на 26.04.2018 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разрад, бул."Бели Лом" №40, етаж 4, зала № 406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преписката на обществетна поръчка е регистрирана под № 00145-2018- в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.4.2018 г. 17:00
Променено: 17.9.2018 г. 9:03