Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
16-2015-1015-16-77Затворена3.11.2015 г. 14:25
Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ - Разград, филиал гр. Кубрат, ул. "Цар Борис I" №9
С Решение № 14 от 03.11.2015 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Разград, на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ - Разград, филиал гр. Кубрат, ул. "Цар Борис I" №9”. Решението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0231.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 15.1.2019 г. 16:38
16-2015-1015-16-64Открита процедураЗатворена16.10.2015 г. 16:52
“Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в град Кубрат и гр. Исперих"
С Решение №15 от 06.11.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в град Кубрат и гр. Исперих". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 11.12.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 15.12.2016 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0232.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.12.2015 г. 17:00
Променено: 10.2.2017 г. 13:20
16-2015-1015-16-63Затворена16.10.2015 г. 16:49
“Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в гр. Кубрат и гр. Исперих"
С Решение № 13 от 30.10.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в гр.Кубрат и гр. Исперих". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 09.12.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 14.12.2015 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0225.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.12.2015 г. 17:00
Променено: 6.2.2018 г. 8:45
16-2015-1015-16-41Затворена23.9.2015 г. 14:20
“Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност  на ТП на НОИ - Разград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.10.2015 г. 17:00
Променено: 21.12.2016 г. 16:14
16-2015-1015-16-33Открита процедура по ЗОПВъзложена31.8.2015 г. 14:50
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Разград по обособени позиции: №1 Канцеларски материали по вид и предполагаеми количества за нуждите на  ТП на НОИ-Разград“; № 2 „Кламери по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ Разград“; № 3 „Класьори по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ  - Разград“; № 4 „Папки по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ – Разград”; № 5 „Хартия и хартиени изделия по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ – Разград и № 6 “Регистри и счетоводни формуляри по вид и предполагаеми количества за нуждите на  ТП на НОИ-Разград”
С Решение № 12 от 09.09.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Разград по обособени позиции: №1 Канцеларски материали по вид и предполагаеми количества за нуждите на  ТП на НОИ-Разград“; № 2 „Кламери по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ Разград“; № 3 „Класьори по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ  - Разград“; № 4 „Папки по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ – Разград”; № 5 „Хартия и хартиени изделия по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ – Разград и № 6 “Регистри и счетоводни формуляри по вид и предполагаеми количества за нуждите на  ТП на НОИ-Разград”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 27.10.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 29.10.2015 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0184.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.10.2015 г. 17:00
Променено: 17.12.2015 г. 9:56
16-2015-82Публична покана по ЗОПЗатворена7.5.2015 г. 13:38
“Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Разград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.5.2015 г. 17:00
Променено: 9.9.2015 г. 15:44
16-2015-80Затворена27.4.2015 г. 13:10
“Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части и консумативи в ТП на НОИ - Разград"
С Решение № 6 от 27.04.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части и консумативи в ТП на НОИ - Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 16.06.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 25.06.2015 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0072.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.6.2015 г. 17:00
Променено: 21.8.2017 г. 15:45
16-2015-79Затворена27.4.2015 г. 11:24
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ - Разград"
С Решение № 5 от 27.04.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ - Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 12.06.2015г. Офертите ще бъдат отворени на 18.06.2015 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0071.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.6.2015 г. 17:00
Променено: 21.9.2017 г. 8:24
16-2015-73Открита процедура по ЗОПЗатворена21.4.2015 г. 9:56
“Текущ ремонт в административната сграда на филиал на ТП на НОИ – Разград, гр. Кубрат, ул. “Княз Борис” №9”
С Решение № 4 от 21.04.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Текущ ремонт в административната сграда на филиал на ТП на НОИ – Разград, гр. Кубрат, ул. “Княз Борис” №9”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 10.06.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 16.06.2015 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0064.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.6.2015 г. 17:00
Променено: 15.10.2015 г. 9:03
16-2015-76Открита процедураЗатворена20.4.2015 г. 8:52
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Разград"
С Решение № 3 от 20.04.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 05.06.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 10.06.2015 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0058.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.6.2015 г. 17:00
Променено: 24.8.2016 г. 16:54
16-2015-53Открита процедура по ЗОПЗатворена2.4.2015 г. 9:46
“Текущ ремонт на покрив на административната сграда на ТП на НОИ – Разград на ул. “Бели лом” №40”
С Решение № 2 от 02.04.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Текущ ремонт на покрив на административната сграда на ТП на НОИ – Разград на ул. “Бели лом” №40”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 15.05.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 20.05.2015 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0047.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.5.2015 г. 17:00
Променено: 15.10.2015 г. 9:05