Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
16-2016-1015-16-125Открита процедураЗатворена24.10.2016 г. 13:49
“Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в град Кубрат и гр. Исперих"
С Решение №12 от 15.11.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в град Кубрат и гр. Исперих". Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 22.12.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 05.01.2017 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.12.2016 г. 17:00
Променено: 6.3.2018 г. 10:01
16-2016-1015-16-122Събиране на оферти с обяваЗатворена17.10.2016 г. 13:39
“Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ - Разград"
С обява №1029-16-1432/20.10.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград е обявено събирането на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ - Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 07.11.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 18.11.2016 г. в 11:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Разград, бул. „Бели лом“ № 40, етаж 4, стая 406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Информация е публикувана в профила на купувача, обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 9057664.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.11.2016 г. 17:00
Променено: 11.1.2019 г. 11:07
16-2016-1015-16-112Договаряне без предварително обявлениеПрекратена4.10.2016 г. 16:04
 “Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ – Разград, филиал гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №9“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 25.1.2017 г. 11:56
16-2016-1015-16-111Договаряне без предварително обявлениеЗатворена4.10.2016 г. 15:57
“Предоставяне на В и К услуги за административната сграда  на ТП на НОИ – Разград в гр. Разград, бул. „Бели лом“ №40“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.1.2021 г. 16:27
16-2016-1015-16-90Открита процедураЗатворена26.8.2016 г. 11:55
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Разград: По обособена позиция №1 „Канцеларски материали по вид и предполагаеми количества за нуждите на  ТП на НОИ-Разград“ и Обособена позиция №2 „Кламери, ролки за калкулатори, папки за сортиране и счетоводни книги по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ Разград“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.10.2016 г. 16:30
Променено: 11.1.2019 г. 11:07
16-2016-1015-16-54Открита процедураЗатворена12.4.2016 г. 18:08
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Разград”
С Решение № 5 от 14.04.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е „Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ – Разград“ . Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 17.06.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 22.06.2016 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под  №00145-2016-0089
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.6.2016 г. 17:00
Променено: 21.8.2017 г. 15:46
16-2016-1015-16-53Открита процедураЗатворена11.4.2016 г. 16:07
„Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, включително осигуряване на резервни части и консумативи в ТП на НОИ – Разград“
С Решение № 4 от 14.04.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е „Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, включително осигуряване на резервни части и консумативи в ТП на НОИ – Разград“ . Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 22.07.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 27.07.2016 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под  №00145-2016-0088.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.7.2016 г. 17:00
Променено: 9.10.2018 г. 8:38
16-2016-1015-16-42Открита процедураЗатворена21.3.2016 г. 16:24
"Текущ ремонт в приемната на сектор „ПОБ и ГВ“, приземния етаж на административната сграда и подпокривното пространство в ТП на НОИ – Разград"
С Решение № 3 от 31.03.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Текущ ремонт в приемната на сектор “ПОБ и ГВ”, приземния етаж на административната сграда и подпокривното пространство в ТП на НОИ”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 16.05.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 18.05.2016 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под  №00145-2016-0054.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.5.2016 г. 17:00
Променено: 29.8.2016 г. 13:28
16-2016-1015-16-37Публична покана по ЗОПВъзложена18.3.2016 г. 11:52
„Дезинфенкция, дезинсекция и дератизация на помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Разград“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.4.2016 г. 17:00
Променено: 20.5.2016 г. 12:02