Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
16-2017-1015-16-105Публично състезаниеВъзложена26.10.2017 г. 9:15
“Комплексно почистване на административната сграда и прилежащия към нея тротоар на ТП на НОИ – Разград, филиалите в гр. Кубрат и гр. Исперих и прилежащи площи"
С Решение № 12 от 31.10.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Комплексно почистване на административната сграда и прилежащия към нея тротоар на ТП на НОИ – Разград, филиалите в гр. Кубрат и гр. Исперих и прилежащи площи“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 05.12.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 12.12.2017 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, бул."Бели Лом" №40, етаж 4, стая 406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.12.2017 г. 17:00
Променено: 6.3.2018 г. 10:03
16-2017-1015-16-85Открита процедураЗатворена5.10.2017 г. 11:59
Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в град Кубрат и гр. Исперих
С Решение № 10 от 20.10.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е “Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Разград и филиалите в град Кубрат и гр. Исперих". Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 04.12.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 06.12.2017 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, Административна сграда, бул."Бели лом" №40, етаж 4, зала №406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2017-0214
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.12.2017 г. 16:30
Променено: 17.2.2020 г. 14:56
16-2017-1015-16-90Договаряне без предварително обявлениеВъзложена5.10.2017 г. 11:56
“Доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ - Разград“
С Решение № 11 от 30.10.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката е „Доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ - Разград“ . Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.1.2018 г. 9:01
16-2017-1015-16-89Пряко договарянеПрекратена5.10.2017 г. 11:53
Предоставяне на В и К услуги за адмистративната сграда на ТП на НОИ – Разград, филиал Кубрат, ул.„Княз Борис I“ №9
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 5.1.2018 г. 17:06
16-2017-1015-16-50Открита процедураЗатворена22.5.2017 г. 16:14
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Разград"
С Решение № 5 от 02.06.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 14.07.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 19.07.2017 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, бул."Бели Лом" №40, етаж 4, стая 406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.7.2017 г. 17:00
Променено: 23.5.2019 г. 12:00
16-2017-1015-16-47Публично състезаниеЗатворена27.4.2017 г. 14:22
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ – Разград"
С Решение № 4 от 18.05.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ – Разград“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 13.06.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 29.06.2017 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, бул."Бели Лом" №40, етаж 4, стая 406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.6.2017 г. 17:00
Променено: 16.4.2018 г. 16:42
16-2017-1015-16-42Публично състезаниеЗатворена24.4.2017 г. 9:05
“Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в ТП на НОИ – Разград, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
С Решение № 3 от 09.05.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в ТП на НОИ – Разград, включително осигуряване на резервни части и консумативи“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 15.06.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 20.06.2017 г. в 11:00 часа в ТП на НОИ-Разград, бул."Бели Лом" №40, етаж 4, стая 406. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2017 г. 17:00
Променено: 27.8.2019 г. 15:04