Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
16-2020-1015-16-20Публично състезаниеПрекратена5.6.2020 г. 13:32
Ремонт на стъпала на входа на филиал в гр. Кубрат към ТП на НОИ - Разград
С Решение № 3 от 11.06.2020 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт на стъпала на входа на филиал в гр. Кубрат към ТП на НОИ - Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 20.07.2020г. Офертите ще бъдат отворени на 23.07.2020г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2020-0057.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2020 г. 17:00
Променено: 27.7.2020 г. 16:38
16-2020-1015-16-18Открита процедураЗатворена21.5.2020 г. 13:38
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ - Разград
С Решение № 2 от 02.06.2020 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ - Разград". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 10.07.2020г. Офертите ще бъдат отворени на 16.07.2020г. в 11.00 часа в зала №406, ет.4 в Административната сграда на на ТП на НОИ - Разград. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2020-0036.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.7.2020 г. 17:00
Променено: 31.7.2020 г. 14:17