Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
27-2018-1015-27-39Публично състезаниеПредстои публикуване13.4.2018 г. 14:09
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.4.2018 г. 13:43
27-2018-1015-27-38Публично състезаниеПредстои публикуване13.4.2018 г. 14:06
„Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Шумен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.4.2018 г. 11:28
27-2018-1015-27-25Събиране на оферти с обяваОтворена20.3.2018 г. 10:30
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ с посочени обекти, дейности, начин на извършване и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
„Дезинфекции“ са методи и средства за обезвреждане или редуциране броя на патогенните микроорганизми във външната среда. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. Дезинфекцията се налага за борба срещу патогенни микроорганизми при възникнали инцидентни наводнения, следствие на аварии, обилни дъждове и други инциденти.
„Дезинсекции“ са методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги – паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.
„Дератизации“ са методи и средства за унищожаване на гризачи – резервоари на инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество.Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.
Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията имат за цел унищожаване или намаляване числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните. С извършването на посочените мероприятия се цели още поддържане на необходимия биологичен минимум на инсекти и гризачи в обработваните помещения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.4.2018 г. 17:00
Променено: 11.4.2018 г. 11:40
27-2018-1015-27-24Пряко договарянеВъзложена9.3.2018 г. 13:26
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води“
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на ТП на НОИ - Шумен, с адрес: гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" № 60. Срок на изпълнение: 60 /шестдесет/ месеца, считано от 20.04.2018г. или до достигане на максимално допустимата му стойност в рамките на този срок.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.4.2018 г. 13:43
27-2017-1015-27-206Публично състезаниеВъзложена16.11.2017 г. 14:21
“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби в административната сграда на ТП на НОИ - Шумен, включително осигуряване на резервни части консумативи”
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби в административната сграда на ТП на НОИ - Шумен, включително осигуряване на резервни части консумативи”. Абонаментната поддръжка на асансьорната уредба, монтирана в административната сграда в ТП на НОИ – Шумен е съвкупност от дейности осигуряващи безопасната експлоатация на съоръжението според предназначението му, както и на неговите съставни части през целия му жизнен цикъл, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на производителя. Асансьорната уредба, дейностите по абонаментната поддръжка, изискванията към изпълнението и участниците са подробно описани в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.1.2018 г. 17:00
Променено: 20.3.2018 г. 10:32
27-2017-1015-27-202Публично състезаниеВъзложена16.11.2017 г. 14:18
“Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен”
обособена ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен – съгласно приложение № 1.
обособена ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен – съгласно приложение № 4.
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации. Kанцеларските материали следва да бъдат оригинални и фабрично нови.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.1.2018 г. 17:00
Променено: 20.3.2018 г. 10:33
27-2017-1015-27-152Открита процедураВъзложена15.9.2017 г. 14:06
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Шумен” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на охраната и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.11.2017 г. 17:00
Променено: 12.1.2018 г. 15:16
27-2017-1015-27-134Публично състезаниеВъзложена31.7.2017 г. 16:25
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Шумен” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.9.2017 г. 17:00
Променено: 28.11.2017 г. 9:24
27-2017-1015-27-127Публично състезаниеВъзложена12.7.2017 г. 11:21
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс машини за нуждите на ТП на НОИ - Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс машини за нуждите на ТП на НОИ- Шумен, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.9.2017 г. 17:00
Променено: 15.11.2017 г. 11:03
27-2017-1015-27-90Публично състезаниеВъзложена9.5.2017 г. 12:08
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”. Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на офис обзавеждане до адреса на Възложителя, а именно: ТП на НОИ - Шумен, бул. ”Симеон Велики” № 60.
Доставката следва да бъде осъществена за офис обзавеждане с характеристики посочени в т. 2 от РАЗДЕЛ V ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.6.2017 г. 17:00
Променено: 15.9.2017 г. 14:06
27-2017-1015-27-47Публично състезаниеВъзложена20.3.2017 г. 10:57
„Извършване на текущ ремонт в помещение, управлявано от ТП на НОИ – Шумен, находящо се в гр. Нови Пазар”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на текущ ремонт в помещение, управлявано от ТП на НОИ – Шумен, находящо се в гр. Нови Пазар“ , с адрес гр. Нови Пазар, ул. “Оборище” № 5, ет. 2, стая с идентификатор 52009.502.220.6.8, от сграда с идентификатор 52009.502.220.6 по КК и КР на гр. Нови Пазар. Пълният обем на строително-ремонтни работи (СРР) – съгласно посоченото в количествената сметка по т. 2 от  РАЗДЕЛ V ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.4.2017 г. 17:00
Променено: 1.6.2017 г. 15:51
27-2016-1015-27-239Открита процедураВъзложена4.11.2016 г. 14:18
“Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен”
обособена ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен” – съгласно приложение № 1.
обособена ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен” – съгласно приложение № 4.
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации. Kанцеларските материали следва да бъдат оригинални и фабрично нови.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.1.2017 г. 17:00
Променено: 20.3.2017 г. 9:33
27-2016-1015-27-225Открита процедураВъзложена28.10.2016 г. 11:38
”Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Шумен”
Доставка на нетна елекрическа енергия – ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси.
Прогнозното потребление в mWh на Възложителя е посочено в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.2.2017 г. 17:00
Променено: 14.6.2017 г. 10:14
27-2016-1015-27-60Открита процедураВъзложена24.3.2016 г. 11:37
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”
С Решение № 1040-27-9 от 01.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 12:00 часа на 14.05.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 14.05.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 16.05.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0055.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2016 г. 16:30
Променено: 3.10.2016 г. 11:32
27-2016-1015-27-55Открита процедураВъзложена21.3.2016 г. 8:36
„Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда, ПРМ и прилежащи площи на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-8 от 31.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда, ПРМ и прилежащи площи на ТП на НОИ – Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 12:00 часа на 30.09.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 30.09.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 03.10.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0053.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2016 г. 16:30
Променено: 23.11.2016 г. 13:10
27-2016-1015-27-51Открита процедураВъзложена17.3.2016 г. 10:49
„Предоставяне на услуги по охрана на сградите на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-7 от 24.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по охрана на сградите на ТП на НОИ – Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 12:00 часа на 31.10.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 31.10.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 01.11.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0040.
На основание чл. 27а, ал. 9, т. 1 от Закона за обществените поръчки отм. e публикувано в Регистъра на обществените поръчки с № 755911, решение за промяна № 1040-27-17 от 01.11.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Шумен. С посоченото решение за промяна са удължени обявените срокове по процедурата, както следва:
- срокът за получаване на документацията за участие - до 12:00 часа на 11.11.2016 г.;
- срокът за получаване на офертите за участие - до 16:30 часа на 11.11.2016 г.;
- датата на отваряне на офертите - на 14.11.2016 г. в 14.00 часа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2016 г. 16:30
Променено: 6.1.2017 г. 8:12
27-2016-1015-27-49Открита процедураВъзложена15.3.2016 г. 16:49
„Доставка на консумативи за принтерни, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-6 от 21.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за принтерни, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 12:00 часа на 31.08.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 31.08.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 12.09.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0033.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.8.2016 г. 16:30
Променено: 23.11.2016 г. 10:44
27-2016-1015-27-41Възложена2.3.2016 г. 15:37
„Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка са отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Шумен, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.5.2016 г. 16:30
Променено: 21.6.2016 г. 10:32
27-2016-1015-27-40Възложена2.3.2016 г. 15:35
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка e “Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения за нуждите на ТП на НОИ – Шумен“
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) се извършва с цел намаляване на числеността на преносители, причинители, резервоари на инфекции и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека. С извършването на посочените мероприятия се цели още поддържане на необходимия биологичен минимум на инсекти и гризачи в обработваните помещения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.5.2016 г. 16:30
Променено: 21.6.2016 г. 10:32
27-2016-1015-27-35Открита процедураВъзложена25.2.2016 г. 11:11
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”
С Решение № 1040-27-4 от 10.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 12.04.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 22.04.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 25.04.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0020.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.4.2016 г. 16:30
Променено: 3.10.2016 г. 11:33
27-2016-1015-27-33Открита процедураВъзложена22.2.2016 г. 15:15
„Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-3 от 01.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Шумен”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 05.04.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 15.04.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 18.04.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0014.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.4.2016 г. 16:30
Променено: 3.10.2016 г. 11:33
27-2016-1015-27-30Открита процедура по ЗОПВъзложена16.2.2016 г. 16:27
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ - Шумен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
С Решение № 1040-27-2 от 22.02.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ - Шумен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”.  Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 07.03.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 17.03.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 18.03.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0007.
На основание чл. 27а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 27а, ал. 7 от  Закона за обществените поръчки e публикувано в Регистъра на обществените поръчки с № 719228, решение за промяна № 1040-27-5 от 14.03.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Шумен. С посоченото решение за промяна са удължени обявените срокове по процедурата, както следва:
- срокът за получаване на документацията за участие - до 11:00 часа на 24.03.2016 г.;
- срокът за получаване на офертите за участие - до 16.30 часа на 24.03.2016 г.
- датата на отваряне на офертите - на 25.03.2016 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.3.2016 г. 16:30
Променено: 27.4.2016 г. 15:33
27-2015-1015-27-40Открита процедура по ЗОПВъзложена14.9.2015 г. 9:22
„Изготвяне на технически паспорт на административната сграда на ТП на НОИ - Шумен”
С Решение № 1040-27-24 от 15.09.2015 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на технически паспорт на административната сграда на ТП на НОИ - Шумен”
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 16.10.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 26.10.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 27.10.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0187.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.10.2015 г. 16:30
Променено: 23.11.2015 г. 11:18
27-2015-1015-27-19Открита процедура по ЗОПВъзложена4.8.2015 г. 11:52
„Комплексно почистване на административната сграда и ПРМ на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-23 от 31.08.2015 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексно почистване на административната сграда и ПРМ на ТП на НОИ – Шумен”
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 05.10.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 15.10.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 19.10.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0181.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.10.2015 г. 16:30
Променено: 7.1.2016 г. 9:41
27-2015-1015-27-10Открита процедура по ЗОПВъзложена24.7.2015 г. 15:08
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ -Шумен”
С Решение № 1040-27-22 от 31.08.2015 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ -Шумен”.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 12.10.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 22.10.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 26.10.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0180.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.10.2015 г. 16:30
Променено: 7.1.2016 г. 9:39
27-2015-1015-27-11Открита процедура по ЗОПВъзложена23.7.2015 г. 11:28
„Охрана на  сградите на ТП на НОИ – Шумен”
С Решение № 1040-27-9 от 27.07.2015 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Охрана на  сградите на ТП на НОИ – Шумен”
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 26.08.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 04.09.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 07.09.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0150.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 2.11.2015 г. 8:49
27-2015-1015-27-12Открита процедура по ЗОПВъзложена22.7.2015 г. 13:16
“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен”, с две обособени позиции :
ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 1.
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 4.
С Решение № 1040-27-7 от 24.07.2015 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен”, с две обособени позиции :
ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 1.
ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ Шумен – съгласно приложение № 4.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 08.09.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 18.09.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 21.09.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0146.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2015 г. 16:30
Променено: 9.12.2015 г. 10:43
27-2015-РД 138Публична покана по ЗОПВъзложена7.5.2015 г. 11:30
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”
Предмет на настоящата обществена поръчка - „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ -  Шумен”. Офис обзавеждането, което е в обхвата на настоящата публична покана е индивидуализирано по видове, параметри и количества в техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2015 г. 16:30
Променено: 12.6.2015 г. 10:42
27-2015-РД 119Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена15.4.2015 г. 8:22
Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ – Шумен
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 22.7.2015 г. 15:15
27-2015-РД 85Открита процедура по ЗОПВъзложена27.3.2015 г. 16:48
“Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация (с газов котел), монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Шумен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
С Решение № Реш-23 от 07.04.2015 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Шумен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация (с газов котел), монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Шумен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 часа на 11.05.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 21.05.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 25.05.2015 г. в 14.00 часа в ТП на НОИ - гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60, стая 413. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0050.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.5.2015 г. 16:30
Променено: 14.7.2015 г. 8:42
1 - 30Напред