Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
18-2014-З-236Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена15.12.2014 г. 11:00
Текущ ремонт на сгради на ТП на НОИ - Силистра
С Решение № Р-74 от 15.12.2014 г. на директора на ТП на НОИ - Силистра е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Текущ ремонт на сгради на ТП на НОИ - Силистра”. Правното основание за откриване на  обществената поръчка е чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на оферти е до 17:00 часа на 06.01.2015 г.  Преговори с избраният участник ще с проведат на 07.01.2015 г. от 10:30 часа в сградата на ТП на НОИ – Силистра, ул.“Цар Шишман“ №5, ет.3, стая 305. Преписката е регистрирана в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00145-2014-0267.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.1.2015 г. 17:00
Променено: 29.9.2015 г. 14:37
18-2014-З-180Открита процедура по ЗОПВъзложена8.12.2014 г. 9:27
Абонаментна поддръжка на климатична техника, с включен ремонт и резервни части  за нуждите на ТП на НОИ - Силистра
С решение №Р-71/08.12.2014 г. на директора на ТП на НОИ - Силистра е открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на климатична техника, с включен ремонт и резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 26.01.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 26.01.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 27.01.2015 г. в 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 305, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145 2014 0264.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.1.2015 г. 17:00
Променено: 29.9.2015 г. 14:36
18-2014-З-119Открита процедура по ЗОПВъзложена27.11.2014 г. 15:17
Абонаментно поддържане и сервиз на офис техника, с включени резервни части за принтерна, копирна и друга офис техника за нуждите на ТП на НОИ - Силистра
С решение №Р-70/27.11.2014 г. на директора на ТП на НОИ - Силистра е открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет „Абонаментно поддържане и сервиз на офис техника, с включени резервни части за принтерна, копирна и друга офис техника за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 19.01.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 19.01.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 20.01.2015 г. в 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 305, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145 2014 0258.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.1.2015 г. 17:00
Променено: 29.9.2015 г. 14:35