Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
18-2017-1015-18-162Събиране на оферти с обяваПрекратена29.11.2017 г. 15:29
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Силистра."
Отпечатване и доставка на формуляри бланки за нуждите на ТП на НОИ - Силистра, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации и Приложение № 1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.1.2018 г. 17:00
Променено: 18.1.2018 г. 11:25
18-2017-1015-18-151Публично състезаниеПрекратена6.11.2017 г. 16:18
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
В обхвата на настоящата обществена поръчка се включва: 1. Техническо и сервизно обслужване на Асансьорна платформа /товарна/ и на Асансьор кухненски /товарен/, собственост на ТП на НОИ – Силистра, подробно описано в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие; 2. Доставка на резервни части: подменените резервни части и консумативи, се фактурират и заплащат отделно от абонаментната такса, след подписан двустранен протокол, удостоверяващ извършения ремонт, а трудът е за сметка на абонаментната такса.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2017 г. 17:00
Променено: 14.2.2018 г. 15:42
18-2017-1015-18-148Публично състезаниеВъзложена27.10.2017 г. 15:39
„Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра“
В обхвата на предмета са включени периодични доставки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра, с общо прогнозно количество 75 броя за 12(дванадесет) месеца, индивидуализирани по видове и прогнозни количества за всеки вид в техническите спецификации към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2017 г. 17:00
Променено: 21.2.2018 г. 13:26
18-2017-1015-18-130Пряко договарянеВъзложена17.10.2017 г. 15:56
"Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ Силистра"
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административните сгради на ТП на НОИ - Силистра, находящи се в гр. Силистра, ул. "Цар Шишман" № 5 и бул. "Македония" № 168, по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 36(тридесет и шест месеца).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.11.2017 г. 14:28
18-2017-1015-18-125Публично състезаниеВъзложена8.9.2017 г. 15:43
„Изграждане на помещение за обслужване на отоплителна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ - Силистра“
Предметът на обществената поръчка включва следните дейности:
1. Демонтиране на ЛОТ 2х18, в която попада в бъдещето помещение и монтирането му в частта, която ще остане към коридора, включително и удължаване на проводника в улей в мазилката.
2. Зидария с газобетонни блокове 600/150/250 см на тънка фуга с лепилен разтвор с оказаните размери, отвор за врата 80/200 см и прозорец 50/50 см.
3. Измазване двустранно с лепилен разтвор и шпакловане с гипс „Сатен” на газобетоновата зидария.
4. Монтиране на дървена пресована врата 1/3 остъклена на каса 16 см с первази, секретна брава и дървен праг.
5. Монтиране на отваряем прозорец 50/50 изработен от РVС профили.
6. Боядисване двукратно на стените и тавана с латекс. Цветовете са по избор на Възложителя.
7. Боядисване трикратно с блажна боя по дървената врата.
8. Направа на осветление от плафон с енергоспестяваща лампа 1х12 в и ел. ключ, контакти за ел. отоплителен уред и аудио и видео техника, включително конзолните и разклонителните кутии.
9. Направа на улеи в мазилката, замонолитване и пришпакловане след полагане проводниците 2х2,5 мм2 за контактите и 1,5 мм2 за осветлението.
10. Полага се свободно лежащ балатум с деб. 2 мм по пода на помещението.
11. Направа водопровод от ППр тръби ф 20 от разклонение в котелното, като се демонтира автоматичният обезвъздушител, монтира тройник и отново се монтира обезвъздушителя. След тройника се монтира СК ½”, пробива се отвор към коридора и се монтира канелка ½”.
12. Монтира се порцеланова мивка на конзоли с РVС сифон.
13. Прави се окачена по стените канализация от РVС тръби ф 50 от мивката до шахтата в котелното.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.11.2017 г. 17:00
Променено: 18.1.2018 г. 11:25
18-2017-1015-18-122Открита процедураВъзложена23.8.2017 г. 9:28
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра“
Доставка на нетна електрическа енергия - ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси. Прогнозното потребление в kWh на Възложителя е посочено в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.10.2017 г. 17:00
Променено: 18.1.2018 г. 11:26
18-2017-1015-18-109Открита процедураВъзложена13.7.2017 г. 14:13
"Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ - Силистра"
Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално - известителна техника в имоти на ТП на НОИ - Силистра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2017 г. 17:00
Променено: 11.12.2017 г. 16:11
18-2017-1015-18-103Събиране на оферти с обяваПрекратена30.6.2017 г. 13:56
„Изграждане на помещение за обслужване на отоплителна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ - Силистра“
Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на строително – монтажни работи в сградата на ТП на НОИ – Силистра, индивидуализирани по видове, количество и обем  в техническите спецификации и Приложение № 1 от документацията и с цел изграждане на помещение за обслужване на отоплителна инсталация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.8.2017 г. 17:00
Променено: 6.11.2017 г. 16:16
18-2017-1015-18-95Публично състезаниеВъзложена21.6.2017 г. 9:33
„Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Силистра по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Силистра, съгласно Приложение № 1“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Силистра, съгласно Приложение № 2“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.7.2017 г. 17:00
Променено: 6.11.2017 г. 16:15
18-2017-1015-18-84Публично състезаниеВъзложена19.5.2017 г. 13:27
"Извършване на текущ ремонт в сградата на ТП на НОИ - Силистра"
"Обхватът на настоящата обществена поръчка включва извършване на строително – монтажни работи в сградата на ТП на НОИ – Силистра, индивидуализирани по видове, количество и обем  в настоящите технически спецификации и Приложение № 1 от документацията. "
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2017 г. 17:00
Променено: 27.10.2017 г. 15:38
18-2017-1015-18-68Публично състезаниеВъзложена10.4.2017 г. 16:24
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“
"Предметът на обществената поръчка включва доставка на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Силистра, индивидуализирано по видове, количества и технически характеристики в техническите спецификации на поръчката."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.5.2017 г. 17:00
Променено: 19.7.2017 г. 10:56
18-2017-1015-18-61Събиране на оферти с обяваВъзложена27.3.2017 г. 10:17
"Абонаментна поддръжка на система за видеонаблюдение, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ - Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
„Абонаментна поддръжка на система за видеонаблюдение, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи“ и ще се изразява в следното: 1. цялостно поддържане на системата за видеонаблюдение в изправност. Включване на всички дейности, осигуряващи техническа изправност с цел надеждно, качествено и безотказно функциониране на системата за видеонаблюдение, съгласно предписанията на производителя и изискванията на Възложителя; 2. доставка на резервни части, материали и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.5.2017 г. 17:00
Променено: 12.7.2017 г. 14:35