Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
18-2019-1015-18-132Пряко договарянеВъзложена29.10.2019 г. 16:21
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Силистра“
В обхвата на настоящата обществена поръчка се включва:
1. Техническо и сервизно обслужване на Асансьорна платформа /товарна/ и на Асансьор кухненски /товарен/, собственост на ТП на НОИ – Силистра, подробно описано в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие;
2. Доставка на резервни части: подменените резервни части и консумативи, се фактурират и заплащат отделно от абонаментната такса, след подписан двустранен протокол, удостоверяващ извършения ремонт, а трудът е за сметка на  абонаментната такса.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.12.2019 г. 17:00
Променено: 13.1.2020 г. 16:17
18-2019-1015-18-111Открита процедураВъзложена28.10.2019 г. 15:05
„Осигуряване на охрана в сградите на ТП на НОИ – Силистра, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално - охранителна дейност“
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на охрана в сградите на ТП на НОИ – Силистра, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално -охранителна дейност“ с посочени обекти, дейности, начин на извършване на охраната и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие. Срок на договора за цялостното изпълнение на поръчката е за 24(двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2019 г. 17:00
Променено: 13.1.2020 г. 16:17
18-2019-1015-18-117Открита процедураВъзложена14.10.2019 г. 14:10
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сградите на ТП на НОИ – Силистра“.
В обхвата на предмета са включени извършване на услуги за ежедневно и периодично почистване на работни, архивни и сервизни помещения в сградите на ТП на НОИ – Силистра. Изпълнителят ще извършва услугата със собствен персонал, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие. Място на изпълнение на поръчката: Административната сграда в гр. Силистра на ул. „Цар Шишман“ №5; Архивохранилището в гр. Силистра, ул. „Цар Шишман“ № и на бул. „Македония“ №168. Срок на договора за цялостното изпълнение на поръчката е за 24(двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2019 г. 17:00
Променено: 13.1.2020 г. 16:17
18-2019-1015-18-112Открита процедураВъзложена14.10.2019 г. 14:08
„Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“.
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Силистра, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на стандартна балансиращата група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. На Изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.11.2019 г. 17:00
Променено: 13.1.2020 г. 16:18
18-2019-1015-18-106Публично състезаниеВъзложена3.9.2019 г. 14:31
"Проектиране и изграждане на пожароизвестителна система в административната сграда на ТП на НОИ - Силистра"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за изготвяне на проект, доставка,  монтаж и инсталиране на система за пожароизвестяване; настройване, конфигуриране, пускане в експлоатация на системата; тестване и предаване на системата на Възложителя както и обучение за работа със системата и за администрирането й.
Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществи в Административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, находяща се в гр. Силистра, ул. „Цар Шишман“ №5, със следните помещения:
1. приземен етаж и I етаж с реална площ 486 кв. м. и 238/1321 кв. м. идеална част, състоящ се от 15 бр. работни помещения, коридор – 1 брой, 3 входа, фоайета – 1 брой, стълбища, тераса – 1 брой и сервизни помещения /WC/ - 4 броя;
2. II етаж обща с обща площ 520 кв.м., състоящ се от 24 бр. работни помещения и салон, входове от фоайе и два коридора, 2 броя сервизни помещения /WC/);
3. III етаж, състоящ се от 7 бр. работни помещения с обща площ 153 кв. м. с входове от фоайе и коридор;
4. Четири броя гаражи, находящи се в гр. Силистра, ул. „Цар Шишман” № 5. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.10.2019 г. 17:00
Променено: 3.1.2020 г. 14:13
18-2019-1015-18-102Публично състезаниеВъзложена2.9.2019 г. 10:29
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Силистра"
Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Силистра, индивидуализирано по видове, количества и технически характеристики в техническите спецификации на поръчката и Приложение № 1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2019 г. 17:00
Променено: 28.11.2019 г. 15:05
18-2019-1015-18-81Публично състезаниеПрекратена19.7.2019 г. 14:44
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Силистра”
В обхвата на настоящата обществена поръчка се включва:
1. Техническо и сервизно обслужване на Асансьорна платформа /товарна/ и на Асансьор кухненски /товарен/, собственост на ТП на НОИ – Силистра, подробно описано в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие;
2. Доставка на резервни части: подменените резервни части и консумативи, се фактурират и заплащат отделно от абонаментната такса, след подписан двустранен протокол, удостоверяващ извършения ремонт, а трудът е за сметка на  абонаментната такса.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.8.2019 г. 17:00
Променено: 30.10.2019 г. 14:41
18-2019-1006-18-23Директно възлаганеВъзложена30.5.2019 г. 9:09
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ – Силистра“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.7.2019 г. 13:51
18-2019-1015-18-70Открита процедураПрекратена30.5.2019 г. 8:49
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Силистра и прилежащи площи“
В обхвата на предмета са включени извършване на услуги за ежедневно и периодично почистване на работни, архивни и сервизни помещения в сгради на ТП на НОИ – Силистра, както и прилежащите им площи. Изпълнителят ще извършва услугата със собствен персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие. Място на изпълнение на поръчката: административната сграда в гр. Силистра на ул. „Цар Шишман“ №5; архивохранилището в гр. Силистра, ул. „Цар Шишман“ №5; административната сграда в гр. Силистра на бул. „Македония“ №168; ИРМ в сградата на община гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18; ИРМ в гр. Тутракан, ул. „Трасмариска“. № 7. Срокът на договора за цялостното изпълнение на поръчката е за 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.7.2019 г. 17:00
Променено: 30.10.2019 г. 14:43