Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
18-2016-1015-18-191Публично състезаниеВъзложена23.11.2016 г. 14:58
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ гр. Силистра“
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“, за срок от 24(двадесет и четири) месеца, съгласно условията за изпълнение, описани в "техническите спецификации", неразделна част от докумeнтацията за обществена поръчка. Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка се изразяват в абонаментно и сервизно обслужване, включително осигуряване на резервни части за 55 бр. офис техника, подробно описана в "Техническите спецификации". 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.1.2017 г. 17:00
Променено: 20.3.2017 г. 15:19
18-2016-1015-18-188Публично състезаниеВъзложена21.11.2016 г. 14:39
„Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“
Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ- Силистра, съгласно Приложение № 1 от документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.1.2017 г. 17:00
Променено: 20.3.2017 г. 15:20
18-2016-1015-18-187Открита процедураВъзложена21.11.2016 г. 10:52
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ – Силистра, включително прилежащи площи“
В обхвата на предмета са включени извършване на услуги за ежедневно и периодично почистване на работни, архивни и сервизни помещения в административните сгради на ТП на НОИ – Силистра, както и прилежащите им площи. Изпълнителят ще извършва услугата със собствен персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.3.2017 г. 17:00
Променено: 2.8.2017 г. 13:15
18-2016-1015-18-164Събиране на оферти с обяваВъзложена8.11.2016 г. 10:35
„Отпечатване и доставка на формуляри бланки за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“
Отпечатване и доставка на формуляри бланки за нуждите на ТП на НОИ - Силистра, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации и Приложение № 1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.12.2016 г. 17:00
Променено: 3.1.2017 г. 9:00
18-2016-1015-18-155Открита процедураВъзложена19.9.2016 г. 16:08
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Силистра"
В обхвата на предмета са включени периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Силистра, с общо прогнозно количество 56 броя за 12(дванадесет) месеца, индивидуализирани по видове и прогнозни количества за всеки вид в техническите спецификации към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.11.2016 г. 17:00
Променено: 20.3.2017 г. 15:20
18-2016-1015-18-119Събиране на оферти с обяваВъзложена21.6.2016 г. 14:44
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещение на ТП на НОИ Силистра."
С обява №1026-18-2/22.06.2016 г. на директора на ТП на НОИ - Силистра е обявено събирането на оферти за възлагане на обществена  поръчка с предмет: „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещение на ТП на НОИ - Силистра“.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 04.07.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 05.07.2015 г. в 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 303, етаж 3. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Информация за публикувана в профила на купувача обява е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 9053805
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.8.2016 г. 16:32
18-2016-1015-18-72Открита процедураВъзложена8.4.2016 г. 11:38
"Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ Силистра"
С решение №1040-18-20/11.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ - Силистра е открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали  по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра“:
Позиция 1: „Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Силистра, съгласно Приложение № 1“;
Позиция 2: „Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Силистра, съгласно Приложение № 2“.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 06.06.2016 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 06.06.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 07.06.2016 г. в 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 305, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145 2016 0067
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.6.2016 г. 17:00
Променено: 13.9.2016 г. 14:48