Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
18-2015-1015-18-100Открита процедура по ЗОПВъзложена30.11.2015 г. 13:45
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Силистра “
С решение №1040-18-36/04.12.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - Силистра е открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Силистра “.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 08.01.2016 г. Срокът за подаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 08.01.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 11.01.2016 г. в 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 305, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145 2015 0242.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.1.2016 г. 17:00
Променено: 21.3.2016 г. 15:56
18-2015-1015-18-98Открита процедура по ЗОПВъзложена26.11.2015 г. 13:34
„Текущ ремонт на подови настилки в коридори и помещения и подмяна на стъклопакети в сградата на ТП на НОИ - Силистра“
С решение №1040-18-35/27.11.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - Силистра е открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет „Текущ ремонт на поводи настилки в коридори и помещения и подмяна на стъклопакети в сградата на ТП на НОИ - Силистра“.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 05.01.2016 г. Срокът за подаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 05.01.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 06.01.2016 г. в 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 305, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145 2015 0239.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.1.2016 г. 17:00
Променено: 16.3.2016 г. 13:49
18-2015-1015-18-18-2Открита процедура по ЗОПВъзложена26.10.2015 г. 15:00
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
С решение № 1040-18-31/26.10.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Силистра е открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 23.11.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 23.11.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 24.11.2015 г. в 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 305, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0219.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2015 г. 17:00
Променено: 21.1.2016 г. 16:25
18-2015-1015-18-5-2Открита процедура по ЗОПВъзложена12.10.2015 г. 14:22
„Изграждане на отоплителна инсталация, включително котел и нафтово стопанство в ТП на НОИ - Силистра“
С решение №1040-18-25/12.10.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - Силистра е открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет „Изграждане на отоплителна инсталация, включително котел инафтово стопанство в ТП на НОИ - Силистра“.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 ч. на 06.11.2015 г. Срокът за подаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 06.11.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 09.11.2015 г. в 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 305, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145 2015 0209.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.11.2015 г. 17:00
Променено: 4.1.2016 г. 10:51
18-2015-1015-18-43Публична покана по ЗОПВъзложена15.9.2015 г. 10:51
Отпечатване и доставка на формуляри бланки за нуждите на ТП на НОИ - Силистра
ТП на НОИ - Силистра възлага обществена поръчка, чрез публична покана, съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: „Отпечатване и доставка на формуляри бланки за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 16.10.2015 г. Срокът за валидност на публичната покана е до 16.10.2015 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2015 г. 17:00
Променено: 4.1.2016 г. 10:52
18-2015-1015-18-18Открита процедура по ЗОППрекратена13.8.2015 г. 9:02
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
С решение № 1040-18-13/13.08.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Силистра е открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 08.09.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 08.09.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 09.09.2015 г. в 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 305, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0166
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.9.2015 г. 17:00
Променено: 29.9.2015 г. 14:41
18-2015-1015-18-17Открита процедура по ЗОПВъзложена7.8.2015 г. 9:29
„Доставка на консумативи за принтери, копирна и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“
С решение № 1040-18-12/07.08.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Силистра е открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет „Доставка на консумативи за принтери, копирна и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Силистра“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 01.09.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 01.09.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 02.09.2015 г. в 10:30 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 305, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0158.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.9.2015 г. 17:00
Променено: 10.11.2015 г. 14:45
18-2015-1015-18-16Открита процедура по ЗОПВъзложена6.8.2015 г. 11:15
„Охрана на административните сгради на ТП на НОИ - Силистра“
С решение №1040-18-11/06.08.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - Силистра е открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ - Силистра“.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 31.08.2015 г. Срокът за подаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 31.08.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 01.09.2015 г. в 10:30 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 305, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0157
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.8.2015 г. 17:00
Променено: 3.11.2015 г. 15:40
18-2015-1015-18-5Открита процедура по ЗОППрекратена27.7.2015 г. 15:34
„Изграждане на отоплителна инсталация, включително котел и нафтово стопанство в ТП на НОИ - Силистра“
С решение №1040-18-7/27.07.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - Силистра е открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет „Изграждане на отоплителна инсталация, включително котел инафтово стопанство в ТП на НОИ - Силистра“.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 ч. на 21.08.2015 г. Срокът за подаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 21.08.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 24.08.2015 г. в 10:30 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 305, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145 2015 0151.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.8.2015 г. 16:30
Променено: 29.9.2015 г. 14:40
18-2015-56Открита процедура по ЗОПВъзложена20.5.2015 г. 10:19
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“ по обособени позиции:
Позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Силистра, съгласно Приложение № 1“;
Позиция 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Силистра, съгласно Приложение № 2“.
С решение №Р-32/20.05.2015 г. на директора на ТП на НОИ - Силистра е открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“ по обособени позиции:
Позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Силистра, съгласно Приложение № 1“;
Позиция 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Силистра, съгласно Приложение № 2“.
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 30.06.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 30.06.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 01.07.2015 г. в 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 305, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145 2015 0092
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2015 г. 17:00
Променено: 29.9.2015 г. 14:40
18-2015-55Открита процедура по ЗОПВъзложена24.4.2015 г. 10:27
„Комплексно почистване на сгради на ТП на НОИ - Силистра“
С решение №Р-28/24.04.2015 г. на директора на ТП на НОИ - Силистра е открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет „Комплексно почистване на сгради на ТП на НОИ - Силистра“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на документацията за участие е до 16:30 ч. на 20.05.2015 г. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 20.05.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 21.05.2015 г. в 10:30 часа в сградата на ТП на НОИ - Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в стая № 305, етаж 3. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, могат да присъстват при отварянето на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145 2015 0068.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.5.2015 г. 0:00
Променено: 29.9.2015 г. 14:38
18-2015-40Публична покана по ЗОПВъзложена13.3.2015 г. 13:45
Абонаментна поддръжка на системи за видео наблюдение, инсталирани в сградата на ТП на НОИ Силистра, включително осигуряване на резервни части
ТП на НОИ - Силистра възлага обществена поръчка, чрез публична покана, съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: „Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, инсталирани в сградата на ТП на НОИ - Силистра, включително осигуряване на  резервни части “. Срокът за получаване на офертите е до 27.04.2015 г. Срокът за валидност на публичната покана е до 27.04.2015 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.4.2015 г. 0:00
Променено: 29.9.2015 г. 14:38
18-2015-39Публична покана по ЗОПВъзложена11.3.2015 г. 11:11
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Силистра
ТП на НОИ - Силистра възлага обществена поръчка, чрез публична покана, съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“. Срокът за получаване на офертите е до 15.04.2015 г. Срокът за валидност на публичната покана е до 15.04.2015 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.4.2015 г. 17:00
Променено: 29.9.2015 г. 14:37