Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
18-2018-1015-18-116Публично състезаниеПрекратена13.11.2018 г. 14:49
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра“
В обхвата на предмета са включени периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра, с общо прогнозно количество 43 броя за 12(дванадесет) месеца, индивидуализирани по видове и прогнозни количества за всеки вид в техническите спецификации към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.1.2019 г. 17:00
Променено: 26.3.2019 г. 14:42
18-2018-1015-18-106Публично състезаниеПрекратена9.10.2018 г. 14:12
„Абонаментно  и сервизно обслужване  на офис техника, включително осигуряване на  резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“
Поддръжката, ремонтът и осигуряването на резервни части включва: оглед, диагностика, почистване при необходимост и други действия с цел поддържане техниката в изправност и годност за експлоатация, отстраняване на повреди, а при необходимост и подмяна на дефектирала част на офис техниката, описана в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.1.2019 г. 17:00
Променено: 26.3.2019 г. 14:41
18-2018-1015-18-104Открита процедураВъзложена3.10.2018 г. 14:30
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Силистра по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Силистра, съгласно Приложение № 1“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Силистра, съгласно Приложение № 2“
Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие. Количествата в техническите спецификации са прогнозни и Възложителят не се ангажира с тяхното усвояване. Възложителят може да заяви артикули извън номенклатурата по официален каталог/ценова листа актуален към момента на подаване на заявката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.1.2019 г. 17:00
Променено: 27.3.2019 г. 16:46
18-2018-1015-18-99Публично състезаниеВъзложена28.9.2018 г. 10:38
„Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ- Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Поддръжката, ремонтът и осигуряването на резервни части и консумативи включва: преглед, почистване, поддържане в техническа изправност, отстраняване на повреди, а при необходимост и осигуряване на резервни части и консумативи, демонтаж и монтаж в друго помещение на административните сгради на ТП на НОИ - Силистра на техниката, описана в Приложение №1 от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.1.2019 г. 17:00
Променено: 2.5.2019 г. 10:42
18-2018-1015-18-70Събиране на оферти с обяваПрекратена28.5.2018 г. 14:16
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сгради на ТП на НОИ – Силистра“
Настоящата обществена поръчка е за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) в сгради на ТП на НОИ – Силистра за срок от 24 (двадесет и четири) месеца с цел унищожаване или намаляване на числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните по смисъла на Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.). Подлежащите на обработка площи са 3048,40 кв. м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.8.2018 г. 17:00
Променено: 10.9.2018 г. 14:48
18-2018-1015-18-58Събиране на оферти с обяваВъзложена13.4.2018 г. 11:48
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“
Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Силистра, индивидуализирано по видове, количества и технически характеристики в техническите спецификации на поръчката и Приложение № 1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.6.2018 г. 17:00
Променено: 6.8.2018 г. 14:46
18-2018-1015-18-50Събиране на оферти с обяваВъзложена13.3.2018 г. 9:23
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Силистра"
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Силистра, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации и Приложение № 1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2018 г. 17:00
Променено: 9.7.2018 г. 14:59