Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
18-2021-1015-18-70Публично състезаниеОтворена15.7.2021 г. 9:59
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Силистра"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да осигури доставка на офис обзавеждане за нуждите на Териториално поделение на НОИ – Силистра (ТП на НОИ – Силистра) с минимални технически характеристики и количества (обем), описани в Приложение към Техническите спецификации, като определеният Изпълнител извърши и монтаж на офис обзавеждането.
Обем – доставка на следните артикули:
- директорски столове – 12 бр.;
- корпусна мебел – 20 бр.;
- метални шкафове – 3 бр.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.7.2021 г. 23:59
Променено: 28.7.2021 г. 13:44
18-2021-1015-18-58Открита процедураПрекратена23.4.2021 г. 12:00
„Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ -Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява услуга по абонаментна поддръжка на извънгаранционна климатична техника – 58 бр. климатици, описани по вид, количество и местонахождение в Приложение 1, в която услуга са предвидени дейности по профилактика и авариен ремонт за постигане оптимална работа в срока на поддръжка на техниката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.6.2021 г. 23:59
Променено: 26.7.2021 г. 10:51
18-2020-Ц1015-18-75Събиране на оферти с обяваПрекратена30.11.2020 г. 10:01
„Извършване на ремонт и привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5“
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява подмяна на съществуващи резервни части и материали и монтиране на нови с цел привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в съответствие с техническите изисквания, правилата и нормите на Наредбата за експлоатация и технически надзор на асансьори.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2020 г. 23:59
Променено: 14.12.2020 г. 13:47
18-2020-Ц1015-18-74Събиране на оферти с обяваПрекратена26.11.2020 г. 16:00
„Извършване на ремонт и привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5“
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява подмяна на съществуващи резервни части и материали и монтиране на нови с цел привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в съответствие с техническите изисквания, правилата и нормите на Наредбата за експлоатация и технически надзор на асансьори.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.12.2020 г. 23:59
Променено: 27.11.2020 г. 16:27
18-2020-Ц1015-18-68Събиране на оферти с обяваПрекратена10.11.2020 г. 10:04
„Извършване на ремонт и привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5“
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява подмяна на съществуващи резервни части и материали и монтиране на нови с цел привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в съответствие с техническите изисквания, правилата и нормите  на Наредбата за експлоатация и технически надзор на асансьори.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2020 г. 23:59
Променено: 25.11.2020 г. 15:31
18-2020-Ц1015-18-54Събиране на оферти с обяваПрекратена7.10.2020 г. 14:06
„Извършване на ремонт и привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5“
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява подмяна на съществуващи резервни части и материали и монтиране на нови с цел привеждане в експлоатация на пътнически асансьор, находящ се в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5 в съответствие с техническите изисквания, правилата и нормите  на Наредбата за експлоатация и технически надзор на асансьори.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.11.2020 г. 9:53
18-2020-Ц1015-18-47Договаряне без предварително обявлениеВъзложена21.9.2020 г. 10:41
“Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ- Силистра“
Предмета на настоящата поръчка е предоставяне на доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на
отпадни води за нуждите на ТП на НОИ -Силистра. Естеството на поръчката е от такъв вид, че следва да бъде
сключен договор с дружество, притежаващо изключителни права на територията на област Силистра, придобити
по силата на закон или на административен акт, на чиято територия попадат и сградите на ТП на НОИ -Силистра. На
тази територия поръчката може да бъде изпълнена само от един икономически оператор, на когото по закон са
предоставени права, а именно: "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Силистра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.11.2020 г. 15:40
18-2019-1015-18-132Пряко договарянеВъзложена29.10.2019 г. 16:21
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Силистра“
В обхвата на настоящата обществена поръчка се включва:
1. Техническо и сервизно обслужване на Асансьорна платформа /товарна/ и на Асансьор кухненски /товарен/, собственост на ТП на НОИ – Силистра, подробно описано в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие;
2. Доставка на резервни части: подменените резервни части и консумативи, се фактурират и заплащат отделно от абонаментната такса, след подписан двустранен протокол, удостоверяващ извършения ремонт, а трудът е за сметка на  абонаментната такса.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.12.2019 г. 17:00
Променено: 13.1.2020 г. 16:17
18-2019-1015-18-111Открита процедураВъзложена28.10.2019 г. 15:05
„Осигуряване на охрана в сградите на ТП на НОИ – Силистра, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално - охранителна дейност“
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на охрана в сградите на ТП на НОИ – Силистра, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално -охранителна дейност“ с посочени обекти, дейности, начин на извършване на охраната и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие. Срок на договора за цялостното изпълнение на поръчката е за 24(двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2019 г. 17:00
Променено: 13.1.2020 г. 16:17
18-2019-1015-18-117Открита процедураВъзложена14.10.2019 г. 14:10
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сградите на ТП на НОИ – Силистра“.
В обхвата на предмета са включени извършване на услуги за ежедневно и периодично почистване на работни, архивни и сервизни помещения в сградите на ТП на НОИ – Силистра. Изпълнителят ще извършва услугата със собствен персонал, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие. Място на изпълнение на поръчката: Административната сграда в гр. Силистра на ул. „Цар Шишман“ №5; Архивохранилището в гр. Силистра, ул. „Цар Шишман“ № и на бул. „Македония“ №168. Срок на договора за цялостното изпълнение на поръчката е за 24(двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2019 г. 17:00
Променено: 13.1.2020 г. 16:17
18-2019-1015-18-112Открита процедураВъзложена14.10.2019 г. 14:08
„Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“.
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Силистра, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на стандартна балансиращата група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. На Изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.11.2019 г. 17:00
Променено: 13.1.2020 г. 16:18
18-2019-1015-18-106Публично състезаниеВъзложена3.9.2019 г. 14:31
"Проектиране и изграждане на пожароизвестителна система в административната сграда на ТП на НОИ - Силистра"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за изготвяне на проект, доставка,  монтаж и инсталиране на система за пожароизвестяване; настройване, конфигуриране, пускане в експлоатация на системата; тестване и предаване на системата на Възложителя както и обучение за работа със системата и за администрирането й.
Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществи в Административната сграда на ТП на НОИ – Силистра, находяща се в гр. Силистра, ул. „Цар Шишман“ №5, със следните помещения:
1. приземен етаж и I етаж с реална площ 486 кв. м. и 238/1321 кв. м. идеална част, състоящ се от 15 бр. работни помещения, коридор – 1 брой, 3 входа, фоайета – 1 брой, стълбища, тераса – 1 брой и сервизни помещения /WC/ - 4 броя;
2. II етаж обща с обща площ 520 кв.м., състоящ се от 24 бр. работни помещения и салон, входове от фоайе и два коридора, 2 броя сервизни помещения /WC/);
3. III етаж, състоящ се от 7 бр. работни помещения с обща площ 153 кв. м. с входове от фоайе и коридор;
4. Четири броя гаражи, находящи се в гр. Силистра, ул. „Цар Шишман” № 5. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.10.2019 г. 17:00
Променено: 3.1.2020 г. 14:13
18-2019-1015-18-102Публично състезаниеВъзложена2.9.2019 г. 10:29
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Силистра"
Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Силистра, индивидуализирано по видове, количества и технически характеристики в техническите спецификации на поръчката и Приложение № 1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2019 г. 17:00
Променено: 28.11.2019 г. 15:05
18-2019-1015-18-81Публично състезаниеПрекратена19.7.2019 г. 14:44
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Силистра”
В обхвата на настоящата обществена поръчка се включва:
1. Техническо и сервизно обслужване на Асансьорна платформа /товарна/ и на Асансьор кухненски /товарен/, собственост на ТП на НОИ – Силистра, подробно описано в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие;
2. Доставка на резервни части: подменените резервни части и консумативи, се фактурират и заплащат отделно от абонаментната такса, след подписан двустранен протокол, удостоверяващ извършения ремонт, а трудът е за сметка на  абонаментната такса.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.8.2019 г. 17:00
Променено: 30.10.2019 г. 14:41
18-2019-1006-18-23Директно възлаганеВъзложена30.5.2019 г. 9:09
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ – Силистра“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.7.2019 г. 13:51
18-2019-1015-18-70Открита процедураПрекратена30.5.2019 г. 8:49
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Силистра и прилежащи площи“
В обхвата на предмета са включени извършване на услуги за ежедневно и периодично почистване на работни, архивни и сервизни помещения в сгради на ТП на НОИ – Силистра, както и прилежащите им площи. Изпълнителят ще извършва услугата със собствен персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие. Място на изпълнение на поръчката: административната сграда в гр. Силистра на ул. „Цар Шишман“ №5; архивохранилището в гр. Силистра, ул. „Цар Шишман“ №5; административната сграда в гр. Силистра на бул. „Македония“ №168; ИРМ в сградата на община гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18; ИРМ в гр. Тутракан, ул. „Трасмариска“. № 7. Срокът на договора за цялостното изпълнение на поръчката е за 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.7.2019 г. 17:00
Променено: 30.10.2019 г. 14:43
18-2018-1015-18-116Публично състезаниеПрекратена13.11.2018 г. 14:49
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра“
В обхвата на предмета са включени периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра, с общо прогнозно количество 43 броя за 12(дванадесет) месеца, индивидуализирани по видове и прогнозни количества за всеки вид в техническите спецификации към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.1.2019 г. 17:00
Променено: 26.3.2019 г. 14:42
18-2018-1015-18-106Публично състезаниеПрекратена9.10.2018 г. 14:12
„Абонаментно  и сервизно обслужване  на офис техника, включително осигуряване на  резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“
Поддръжката, ремонтът и осигуряването на резервни части включва: оглед, диагностика, почистване при необходимост и други действия с цел поддържане техниката в изправност и годност за експлоатация, отстраняване на повреди, а при необходимост и подмяна на дефектирала част на офис техниката, описана в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.1.2019 г. 17:00
Променено: 26.3.2019 г. 14:41
18-2018-1015-18-104Открита процедураВъзложена3.10.2018 г. 14:30
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Силистра по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Силистра, съгласно Приложение № 1“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Силистра, съгласно Приложение № 2“
Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие. Количествата в техническите спецификации са прогнозни и Възложителят не се ангажира с тяхното усвояване. Възложителят може да заяви артикули извън номенклатурата по официален каталог/ценова листа актуален към момента на подаване на заявката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.1.2019 г. 17:00
Променено: 27.3.2019 г. 16:46
18-2018-1015-18-99Публично състезаниеВъзложена28.9.2018 г. 10:38
„Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ- Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Поддръжката, ремонтът и осигуряването на резервни части и консумативи включва: преглед, почистване, поддържане в техническа изправност, отстраняване на повреди, а при необходимост и осигуряване на резервни части и консумативи, демонтаж и монтаж в друго помещение на административните сгради на ТП на НОИ - Силистра на техниката, описана в Приложение №1 от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.1.2019 г. 17:00
Променено: 2.5.2019 г. 10:42
18-2018-1015-18-70Събиране на оферти с обяваПрекратена28.5.2018 г. 14:16
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сгради на ТП на НОИ – Силистра“
Настоящата обществена поръчка е за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) в сгради на ТП на НОИ – Силистра за срок от 24 (двадесет и четири) месеца с цел унищожаване или намаляване на числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните по смисъла на Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.). Подлежащите на обработка площи са 3048,40 кв. м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.8.2018 г. 17:00
Променено: 10.9.2018 г. 14:48
18-2018-1015-18-58Събиране на оферти с обяваВъзложена13.4.2018 г. 11:48
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Силистра“
Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Силистра, индивидуализирано по видове, количества и технически характеристики в техническите спецификации на поръчката и Приложение № 1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.6.2018 г. 17:00
Променено: 6.8.2018 г. 14:46
18-2018-1015-18-50Събиране на оферти с обяваВъзложена13.3.2018 г. 9:23
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Силистра"
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Силистра, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации и Приложение № 1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2018 г. 17:00
Променено: 9.7.2018 г. 14:59
18-2017-1015-18-162Събиране на оферти с обяваПрекратена29.11.2017 г. 15:29
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Силистра."
Отпечатване и доставка на формуляри бланки за нуждите на ТП на НОИ - Силистра, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации и Приложение № 1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.1.2018 г. 17:00
Променено: 18.1.2018 г. 11:25
18-2017-1015-18-151Публично състезаниеПрекратена6.11.2017 г. 16:18
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
В обхвата на настоящата обществена поръчка се включва: 1. Техническо и сервизно обслужване на Асансьорна платформа /товарна/ и на Асансьор кухненски /товарен/, собственост на ТП на НОИ – Силистра, подробно описано в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие; 2. Доставка на резервни части: подменените резервни части и консумативи, се фактурират и заплащат отделно от абонаментната такса, след подписан двустранен протокол, удостоверяващ извършения ремонт, а трудът е за сметка на абонаментната такса.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2017 г. 17:00
Променено: 14.2.2018 г. 15:42
18-2017-1015-18-148Публично състезаниеВъзложена27.10.2017 г. 15:39
„Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра“
В обхвата на предмета са включени периодични доставки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра, с общо прогнозно количество 75 броя за 12(дванадесет) месеца, индивидуализирани по видове и прогнозни количества за всеки вид в техническите спецификации към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2017 г. 17:00
Променено: 21.2.2018 г. 13:26
18-2017-1015-18-130Пряко договарянеВъзложена17.10.2017 г. 15:56
"Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ Силистра"
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административните сгради на ТП на НОИ - Силистра, находящи се в гр. Силистра, ул. "Цар Шишман" № 5 и бул. "Македония" № 168, по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 36(тридесет и шест месеца).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.11.2017 г. 14:28
18-2017-1015-18-125Публично състезаниеВъзложена8.9.2017 г. 15:43
„Изграждане на помещение за обслужване на отоплителна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ - Силистра“
Предметът на обществената поръчка включва следните дейности:
1. Демонтиране на ЛОТ 2х18, в която попада в бъдещето помещение и монтирането му в частта, която ще остане към коридора, включително и удължаване на проводника в улей в мазилката.
2. Зидария с газобетонни блокове 600/150/250 см на тънка фуга с лепилен разтвор с оказаните размери, отвор за врата 80/200 см и прозорец 50/50 см.
3. Измазване двустранно с лепилен разтвор и шпакловане с гипс „Сатен” на газобетоновата зидария.
4. Монтиране на дървена пресована врата 1/3 остъклена на каса 16 см с первази, секретна брава и дървен праг.
5. Монтиране на отваряем прозорец 50/50 изработен от РVС профили.
6. Боядисване двукратно на стените и тавана с латекс. Цветовете са по избор на Възложителя.
7. Боядисване трикратно с блажна боя по дървената врата.
8. Направа на осветление от плафон с енергоспестяваща лампа 1х12 в и ел. ключ, контакти за ел. отоплителен уред и аудио и видео техника, включително конзолните и разклонителните кутии.
9. Направа на улеи в мазилката, замонолитване и пришпакловане след полагане проводниците 2х2,5 мм2 за контактите и 1,5 мм2 за осветлението.
10. Полага се свободно лежащ балатум с деб. 2 мм по пода на помещението.
11. Направа водопровод от ППр тръби ф 20 от разклонение в котелното, като се демонтира автоматичният обезвъздушител, монтира тройник и отново се монтира обезвъздушителя. След тройника се монтира СК ½”, пробива се отвор към коридора и се монтира канелка ½”.
12. Монтира се порцеланова мивка на конзоли с РVС сифон.
13. Прави се окачена по стените канализация от РVС тръби ф 50 от мивката до шахтата в котелното.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.11.2017 г. 17:00
Променено: 18.1.2018 г. 11:25
18-2017-1015-18-122Открита процедураВъзложена23.8.2017 г. 9:28
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра“
Доставка на нетна електрическа енергия - ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси. Прогнозното потребление в kWh на Възложителя е посочено в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.10.2017 г. 17:00
Променено: 18.1.2018 г. 11:26
18-2017-1015-18-109Открита процедураВъзложена13.7.2017 г. 14:13
"Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ - Силистра"
Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално - известителна техника в имоти на ТП на НОИ - Силистра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2017 г. 17:00
Променено: 11.12.2017 г. 16:11
1 - 30Напред