Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
20-2014-29-36Открита процедура по ЗОПВъзложена22.12.2014 г. 9:13
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Смолян
Доставка на канцеларски материали за нуждите  на ТП на НОИ –  Смолян съобразно моментните потребности на Възложителя.  Артикулите канцеларски материали по видове и прогнозни количества са  детайлно посочени в Приложение № 1 - “Списък на  канцеларските материали по вид и предполагаеми количества”, неразделна част от документацията за участие.  Възложителят не се ангажира с цялостното усвояване на количествата, посочени в приложението.                    
            
Офертите ще бъдат отворени на 11.02.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.2.2015 г. 17:00
Променено: 16.5.2016 г. 16:57
20-2014-29-30Открита процедура по ЗОПВъзложена4.11.2014 г. 16:51
“Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ - Смолян“
Поръчката обхваща извършване на комплексно почистване в административните сгради на ТП на НОИ – Смолян включващо ежедневно, периодично и извънредно почистване.
Офертите ще бъдат отворени на 11.12.2014 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2014 г. 17:00
Променено: 6.2.2015 г. 16:47
20-2014-29-26Публична покана по ЗОПВъзложена10.10.2014 г. 11:31
“Замерване на електрическа безопасност за нуждите  на ТП на НОИ – Смолян”
Извършване на замерване на електрическа безопасност за нуждите на ТП на НОИ - Смолян, съгласно нормативните изисквания.
Целта на извършваните измервания е недопускане на инциденти, свързани с трудовата дейност и намаляване на нивото на професионалния риск за здравето и безопасността при изпълнение на трудовата дейност при използване на работното оборудване на 3 и 4 етаж западно крило на административната сграда на Община Смолян, където се намира ТП на НОИ -  Смолян на адрес: гр. Смолян, бул. България № 12
Услугите по измервания на електрическата безопасност се извършват съгласно действащите нормативни актове в тази област:
1. Измерване импеданс на контура “Фаза – защитен проводник” в  обект Административна сграда на Община Смолян, където се намира  ТП на НОИ – Смолян, бул. “България” №12, трети и четвърти етаж, западно крило. На измерване подлежат общо 148 бр. ел. контакти.
2. Измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя на разпределителни табла и съоръжения на 3 и 4 етаж, както и на преходно съпротивление на заземители/съоръжения – шкаф Аlcatel/ телефонна централа/; шкаф Alcatel/ сървъри/.
            
Офертите ще бъдат отворени на 27.10.2014 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2014 г. 17:00
Променено: 27.7.2015 г. 11:44