Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
20-2020-Ц1005-20-3Директно възлаганеВъзложена4.11.2020 г. 11:34
Доставка и монтаж на 2 бр., предпазни стъклени прегради на входа на коридор към трети и четвърти етажи – западно крило, с цел регулиране потока на клиенти в офисите, ползвани от ТП на НОИ – Смолян
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 4.11.2020 г. 11:36
20-2020-Ц1015-20-24Публично състезаниеВъзложена12.6.2020 г. 8:58
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации, монтирани в работни помещения на ТП на НОИ – Смолян
Предметът на обществената поръчка включва:„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации, монтирани в работни помещения на ТП на НОИ – Смолян ".    Настоящата обществена поръчка има за цел абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации, монтирани в работни помещения на ТП на НОИ – Смолян с оглед осигуряване необходимите условия в сървърното помещение за безпроблемна работа на техниката, както и нормални условия за работа на служителите.   В ТП на НОИ – Смолян са монтирани климатици - стенен тип за охлаждане и отопление. Климатиците са монтирани в работните помещения в административната сграда на ТП на НОИ в гр. Смолян и в изнесени работни места в гр. Девин и в гр. Златоград.
Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка се изразяват в абонаментно поддържане и ремонт на 6 броя климатици, описани по вид и местонахождение в Приложение №1 към техническите спецификации, включително доставка на резервни части и консумативи. В предмета на поръчката са включени монтаж на климатици в извън гаранционен срок, демонтаж на климатици, които не подлежат на ремонт и следва да бъдат бракувани, както и климатици за които е отпаднала необходимостта от ползването им, преместване на климатици – при възникнала необходимост.
Подробен списък за климатиците подлежащи на абонаментна техническа  поддръжка е посочен в Приложение № 1, неразделна част от настоящата техническа спецификация.         
Офертите ще бъдат отворени на 09.07.2020 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.7.2020 г. 17:00
Променено: 25.11.2020 г. 11:11