Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
20-2019-1015-20-99Открита процедураВъзложена29.10.2019 г. 10:58
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Смолян, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП
Артикулите канцеларски материали по видове и количества са детайлно посочени в Приложение № 1 - “Списък на  канцеларските материали по вид и прогнозни количества”, неразделна част от техническата спецификация към обществената поръчка.
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Смолян, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение № 1.
Пълният обхват на дейностите, придвидени за изпълнение са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – неразделна част от документацията на обществената поръчка. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) артикулите са включени в списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания, или на хора в неравностойно положение. Поръчката е запазена, като участникът следва да бъде вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, най-малко три години преди датата на откриване на поръчката, както и да са налице и условията на чл. 12, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 7 от ЗОП в обществената поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на кандидат или участник на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или стопански субекти.          
Офертите ще бъдат отворени на 10.12.2019 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.12.2019 г. 17:00
Променено: 3.4.2020 г. 14:44
20-2019-1015-20-97Открита процедураВъзложена29.10.2019 г. 9:30
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Смолян
Предмет на настоящата поръчка: “Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Смолян”
              Артикулите канцеларски материали по видове и количества са детайлно посочени в Приложение № 1 - “Списък на  канцеларските материали по вид и прогнозни количества”, неразделна част от техническата спецификация към обществената поръчка.
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Смолян, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение № 1.
Пълният обхват на дейностите, придвидени за изпълнение са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – неразделна част от документацията на обществената поръчка.          
Офертите ще бъдат отворени на 09.12.2019 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.12.2019 г. 17:00
Променено: 3.4.2020 г. 14:41
20-2019-1015-20-24Открита процедураВъзложена4.4.2019 г. 11:00
“Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Смолян и прилежащи площи”
Предмет на настоящата поръчка: “Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Смолян и прилежащи площи”.
В предмета на настоящата обществена поръчка са включени услуги по почистване на помещения на работни помещения вкл. прилежащите към тях идеални части, ползвани от Териториално поделение на НОИ - Смолян /находящо се в сградата на Община Смолян в гр. Смолян, бул. “България”№ 12,  трети и четвърти етаж, западно крило/, както и  работните помещения, находящи се на адреси  в гр. Мадан, ул. „Обединение”  № 16, помещения № 9 и №10 на 3 етаж.; гр. Девин, ул. „Васил Левски” №1, стаи № 1 и  № 1А, 3 етаж в сградата на бивш щаб на военно поделение -Девин; гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, офис 1, VІІ етаж  и  гр. Доспат, „ул. Здравец” № 5, стая 208 и № 209 на 2 етаж на Общинска администрация – Доспат.
Пълният обхват на дейностите, придвидени за изпълнение са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация
           
Офертите ще бъдат отворени на 14.05.2019 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.5.2019 г. 17:00
Променено: 8.7.2019 г. 13:46