Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
20-2018-1015-20-82Открита процедураПрекратена30.10.2018 г. 13:51
“Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Смолян и прилежащи площи”
Предмет на настоящата поръчка: “Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Смолян и прилежащи площи”.
В предмета на настоящата обществена поръчка са включени услуги по почистване на помещения на работни помещения вкл. прилежащите към тях идеални части, ползвани от Териториално поделение на НОИ - Смолян /находящо се в сградата на Община Смолян в гр. Смолян, бул. “България”№ 12,  трети и четвърти етаж, западно крило/, както и  работните помещения, находящи се на адреси  в гр. Мадан, ул. „Обединение”  № 16, помещения № 9 и №10 на 3 етаж.; гр. Девин, ул. „Васил Левски” №1, стаи № 1 и  № 1А, 3 етаж в сградата на бивш щаб на военно поделение -Девин; гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, офис 1, VІІ етаж  и  гр. Доспат, „ул. Здравец” № 5, стая 208 и № 209 на 2 етаж на Общинска администрация – Доспат.
Пълният обхват на дейностите, придвидени за изпълнение са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.           
Офертите ще бъдат отворени на 11.12.2018 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2018 г. 17:00
Променено: 13.2.2019 г. 14:10
20-2018-1015-20-68Публично състезаниеПрекратена24.8.2018 г. 9:58
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Смолян.
 Предметът на обществената поръчка включва:“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Смолян” . Настоящата обществена поръчка има за цел демонтаж на съществуващ климатик, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 (брой) климатик за осигуряване оптимални параметри на микроклимата в помещение в изнесено работно място на ТП на НОИ - Смолян в гр. Златоград, както и постигането на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите, ползващи услуги на НОИ, описани по местонахождение, мощност и начин на монтаж в техническите спецификации.          
Офертите ще бъдат отворени на 17.10.2018 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2018 г. 17:00
Променено: 2.11.2018 г. 13:46
20-2018-1015-20-46Открита процедураПрекратена28.6.2018 г. 13:41
“Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян”
 Предметът на обществената поръчка включва: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ - Смолян”
Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на престъпни посегателства на обекти на Възложителя , както и нейното поддържане.           
Офертите ще бъдат отворени на 07.08.2018 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.8.2018 г. 17:00
Променено: 9.11.2018 г. 10:52
20-2018-1015-20-44Публично състезаниеВъзложена26.6.2018 г. 16:08
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сграда на ТП на НОИ – Смолян, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Предметът на обществената поръчка включва: „Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сграда на ТП на НОИ – Смолян, включително осигуряване на резервни части и консумативи“.Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка се изразяват в абонаментно поддържане и ремонт на 3 броя климатици, описани по вид и местонахождение в Приложение №1 към настоящите технически спецификации, включително доставка на резервни части и консумативи. В предмета на поръчката са включени: демонтаж на климатици, които не подлежат на ремонт, както и климатици за които е отпаднала необходимостта от ползването им, преместване на климатици включващо демонтаж и монтаж на същите  – при възникнала необходимост.
            Офертите ще бъдат отворени на 31.07.2018 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.7.2018 г. 17:00
Променено: 2.12.2020 г. 15:52
20-2018-1015-20-26Договаряне без предварително обявлениеПрекратена29.3.2018 г. 8:52
Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян
Предметът на обществената поръчка включва: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ - Смолян”
Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане при спазване изискванията поставени в техническите спецификации от документацията на обществента поръчка.

            
Договарянето ще проведе на 17.04.2018 година в 13.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.4.2018 г. 17:00
Променено: 24.4.2018 г. 16:38