Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
20-2017-1015-20-135Открита процедураПрекратена22.12.2017 г. 9:34
Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян
 Предметът на обществената поръчка включва: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ - Смолян”
Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане при спазване изискванията поставени в техническите спецификации от документацията на обществента поръчка.          
Офертите ще бъдат отворени на 20.02.2018 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.2.2018 г. 17:00
Променено: 26.2.2018 г. 14:27
20-2017-1015-20-121Публично състезаниеВъзложена29.11.2017 г. 13:38
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции за нуждите на ТП на НОИ - Смолян:
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1;
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2.
 Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на канцеларски материали по обособени позиции за нуждите на ТП на НОИ - Смолян”:
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2.
За обособена позиция № 2, Възложителят прилага чл. 12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП.
        Артикулите канцеларски материали по видове и количества са  детайлно посочени в Приложение № 1 и  Приложение № 2 - “Списък на  канцеларските материали по видове и прогнозни количества”, неразделна част от настоящата документация.
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Смолян, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение № 1 и 2.
           
Офертите ще бъдат отворени на 09.01.2018 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.1.2018 г. 17:00
Променено: 18.4.2018 г. 13:18
20-2017-1015-20-106Договаряне без предварително обявлениеПрекратена2.11.2017 г. 13:49
“Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян”
 Предметът на обществената поръчка включва: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ - Смолян”
Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане при спазване изискванията поставени в техническите спецификации от документацията на обществента поръчка.     
     
Договарянето ще проведе на 14.11.2017 година в 13.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2017 г. 0:00
Променено: 28.11.2017 г. 14:50
20-2017-1015-20-82Публично състезаниеВъзложена16.8.2017 г. 16:35
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Смолян
Предмет: “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян”.                                                                                        Цел на настоящата поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осъществява периодични доставки на консумативи за офис техника, съгласно изискванията на Възложителя подробно описани в пълно описание и технически спецификации към документацията.
Консумативите, необходими за дейността на ТП на НОИ – Смолян, се доставят, включително  разтоварват за сметка на  Изпълнителя. Ще се извършват периодични доставки на консумативи в зависимост от моментните потребности на ТП на НОИ –  Смолян. Количествата са прогнозни за две години и Възложителят не се ангажира с цялостното усвояване на посочените видове и количества, както и цялата сума по договора. Възложителят може да заявява различни  от посочените в Приложение № 1 и Приложение № 2 към документацията,  количества за отделен вид и да ги заплаща съобразно единичната им цена, посочена в офертата на Изпълнителя.          
Офертите ще бъдат отворени на 26.09.2017 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.9.2017 г. 17:00
Променено: 16.1.2018 г. 15:16
20-2017-1015-20-57Открита процедураПрекратена4.7.2017 г. 15:18
Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян
Предметът на обществената поръчка включва: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ - Смолян”
Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане при спазване изискванията поставени в техническите спецификации от документацията на обществента поръчка.
          
Офертите ще бъдат отворени на 19.09.2017 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2017 г. 17:00
Променено: 26.9.2017 г. 14:45
20-2017-1015-20-48Открита процедураВъзложена19.5.2017 г. 11:29
Абонаментна поддръжка на компютърна и офис техника, включително доставка на резервни части
Предметът на обществената поръчка включва: “Абонаментна поддръжка на компютърна и офис техника, включително  доставка на резервни части” .
Абонаментното техническо поддържане включва задължителни ежемесечни профилактични прегледи, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Смолян, предмет на настоящата обществена поръчка. Местонахождението и вида на устройствата предмет на обществената поръчка са подробно указани в Приложение №1 и № 2 от настоящата документация.
            
Офертите ще бъдат отворени на 07.07.2017 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.7.2017 г. 17:00
Променено: 22.8.2017 г. 16:07