Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
20-2015-1015-20-44Открита процедура по ЗОППрекратена17.12.2015 г. 16:58
“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Смолян” по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 1;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 2.
" Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Смолян”, по обособени позиции:  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 1; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 2.

За обособена позиция №2, Възложителят прилага чл. 16г от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Обособената позиция №2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.
Артикулите канцеларски материали по видове и количества са  детайлно посочени в Приложение № 1 и  Приложение № 2 - “Списък на  канцеларските материали по видове и прогнозни количества”, неразделна част от настоящата документация.
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Смолян, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение № 1 и 2 (“Списък на канцеларските материали по видове и прогнозни количества ”).

            
Офертите ще бъдат отворени на 11.02.2016 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.2.2016 г. 17:00
Променено: 9.5.2016 г. 15:36
20-2015-1015-20-25Открита процедура по ЗОППрекратена5.10.2015 г. 15:10
Извършване на текущи ремонти в помещения на ТП на НОИ – Смолян
" Предметът на обществената поръчка включва: “Извършване на текущи ремонти в помещения на ТП на НОИ – Смолян”.
Текущите ремонти са предвидени за изнесените работни места на ТП на НОИ – Смолян, находящи се в гр. Мадан,  ул. „Обединение” № 16, стая № 1 на 3 етаж, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, офис 1, VІІ етаж и гр. Доспат, „ул. Здравец” №5, помещения   № 208 и № 209 на Общинска администрация № 2 - Доспат включващ строително -  ремонтни работи по наименование и количества подробно посочени в пълното описание на предмета на поръчката и технически спецификации.


            
Офертите ще бъдат отворени на 10.11.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.11.2015 г. 17:00
Променено: 4.1.2016 г. 15:01
20-2015-1015-20-19Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена11.9.2015 г. 16:38
“Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян”
Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане.
Договарянето ще се проведе  на 28.09.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.9.2015 г. 17:00
Променено: 11.11.2015 г. 14:13
20-2015-01-14-1Открита процедура по ЗОПВъзложена11.8.2015 г. 14:55
Доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян
" Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян”, като необходимите консумативи по видове и количества са  детайлно посочени в Приложение № 1 - “Списък на консумативите за  принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян,  по вид и предполагаеми количества - оригинални” и Приложение № 2 “Списък на консумативите  за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян,  по вид и предполагаеми количества - съвместими”, неразделна част от документацията за участие.

            
Офертите ще бъдат отворени на 30.09.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.9.2015 г. 17:00
Променено: 25.11.2015 г. 15:54
20-2015-01-22Открита процедура по ЗОППрекратена23.6.2015 г. 15:33
Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ - Смолян
"Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане.

            
Офертите ще бъдат отворени на 10.08.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.8.2015 г. 17:00
Променено: 12.8.2015 г. 10:51
20-2015-01-18Открита процедура по ЗОПВъзложена5.6.2015 г. 9:52
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Смолян
" Предметът на обществената поръчка включва:  Абонаментното техническо поддържане включва задължителни ежемесечни профилактични прегледи, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за техниката, предмет на настоящата обществена поръчка.

            
Офертите ще бъдат отворени на 22.07.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.7.2015 г. 17:00
Променено: 4.9.2015 г. 15:12
20-2015-01-14Открита процедура по ЗОППрекратена5.5.2015 г. 10:54
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян
 Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян”, като необходимите консумативи по видове и количества са  детайлно посочени в Приложение № 1 - “Списък на консумативите за  принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян,  по вид и предполагаеми количества - оригинални” и Приложение № 2 “Списък на консумативите  за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян,  по вид и предполагаеми количества - съвместими”, неразделна част от документацията за участие.
Офертите ще бъдат отворени на 09.06.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.6.2015 г. 17:00
Променено: 17.7.2015 г. 15:09
20-2015-01-06Открита процедура по ЗОПВъзложена12.3.2015 г. 13:47
Изграждане на пожароизвестителна система в административната сграда на ТП на НОИ – Смолян – втори етап
" Предметът на обществената поръчка включва: Доизграждане на пожароизвестителна система в ТП на НОИ – Смолян, включваща доставка и поставяне на 57 бр.оптично-димни датчици, 43 бр.изнесени светлинни индикатори и 2 бр. сирени вътрешни, настройка и пускане в действие на пожароизвестителната инсталация (ПИИ) във всички работни помещения на ТП на НОИ – Смолян  /с изключение на стая 418А и стая 413/, съгласно Приложение 1 и Приложение 2 към настоящата документация.

            
Офертите ще бъдат отворени на 29.04.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.4.2015 г. 17:00
Променено: 27.7.2015 г. 11:43