Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
20-2016-1015-20-99Открита процедураВъзложена29.12.2016 г. 10:04
“Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Смолян"
Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Смолян" .
Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕВН България Електроразпределение ЕАД и Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси на обект: ТП на НОИ, гр. Смолян, бул. „България“ № 12 в сградата на Община Смолян, ет. 3 и ет. 4 – западно крило, който да предложи най-изгодни условия за доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Смолян.  Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за срока на договора 4 години (48 месеца) е 220 000 кWh.
Количествата са приблизителни (с оглед участниците в ОП да формират предлаганата цена) и не са предмет на договора като количества, плащания и др. Тези количества не ангажират Възложителя да ги потреби в точно този размер.          
Офертите ще бъдат отворени на 09.02.2017 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.2.2017 г. 17:00
Променено: 18.5.2017 г. 16:54
20-2016-1015-20-81Открита процедураВъзложена26.10.2016 г. 14:28
Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Смолян, включително прилежащи площи.
Предметът на обществената поръчка включва: “Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Смолян, включително прилежащи площи”. С цел извършване на качествено почистване и хигиенизиране на помещенията и прилежащите към тях площи, в които работят служители на ТП на НОИ – Смолян, се търси външен специализиран изпълнител на дейността. Изпълнителят следва да осигури услуги по комплексно почистване съгласно техническата спецификация на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Смолян, за срок от 24 месеца. Изпълнителят извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема посочени посочени в техническата спецификация към документацията на обществената поръчка.        
Офертите ще бъдат отворени на 09.12.2016 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.12.2016 г. 17:00
Променено: 17.2.2017 г. 13:10
20-2016-1015-20-76Открита процедураВъзложена25.10.2016 г. 16:29
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Смолян:
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1;
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2.

Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Смолян”:
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2.
За обособена позиция № 2, Възложителят прилага чл. 12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП. Обособената позиция № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.
              Артикулите канцеларски материали по видове и количества са  детайлно посочени в Приложение № 1 и  Приложение № 2 - “Списък на  канцеларските материали по видове и прогнозни количества”, неразделна част от настоящата документация.
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Смолян, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение № 1 и 2.
            
Офертите ще бъдат отворени на 02.12.2016 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.12.2016 г. 17:00
Променено: 6.3.2017 г. 13:43
20-2016-1015-20-65Открита процедураВъзложена29.8.2016 г. 15:57
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян
Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян” .
Цел на настоящата поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осъществява периодични доставки на консумативи за офис техника.
Консумативите, необходими за дейността на ТП на НОИ – Смолян, се доставят, включително  разтоварват за сметка на  Изпълнителя.
Ще се извършват периодични доставки на консумативи в зависимост от моментните потребности на ТП на НОИ –  Смолян.
Количествата са прогнозни за една година и Възложителят не се ангажира с цялостното усвояване на посочените видове и количества, както и цялата сума по договора. Възложителят може да заявява различни  от посочените в Приложение № 1 и Приложение № 2 количества за отделен вид и да ги заплаща съобразно единичната им цена, посочена в офертата на Изпълнителя.Подробно описание на всички включени дейности е посочено в пълно описание и технически спецификации, неделима част към настоящата документация.
            
Офертите ще бъдат отворени на 11.10.2016 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.10.2016 г. 17:00
Променено: 4.1.2018 г. 13:29
20-2016-1015-20-54Публично състезаниеВъзложена28.6.2016 г. 15:22
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в помещения на ТП на НОИ – Смолян, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Предметът на обществената поръчка включва: „Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в помещения на ТП на НОИ – Смолян, включително осигуряване на резервни части и консумативи“.Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка се изразяват в абонаментно поддържане и ремонт на 5 броя климатици, описани по вид и местонахождение в Приложение №1 към настоящите технически спецификации, включително доставка на резервни части и консумативи. В предмета на поръчката са включени: демонтаж на климатици, които не подлежат на ремонт, както и климатици за които е отпаднала необходимостта от ползването им, преместване на климатици включващо демонтаж и монтаж на същите  – при възникнала необходимост.
Офертите ще бъдат отворени на 26.07.2016 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.7.2016 г. 17:00
Променено: 29.10.2018 г. 10:47
20-2016-1015-20-28Открита процедураВъзложена13.4.2016 г. 14:28
Извършване на текущ ремонт в сградата на ТП на НОИ – Смолян, включително подмяна на осветителните тела в работните помещения, коридори и архиви
Предметът на обществената поръчка включва: „Извършване на текущ ремонт в сградата на ТП на НОИ – Смолян, включително подмяна на осветителните тела в работните помещения, коридори и архиви” съгласно пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.
            
Офертите ще бъдат отворени на 07.06.2016 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.6.2016 г. 17:00
Променено: 2.9.2016 г. 16:12
20-2016-1015-20-27Открита процедураВъзложена8.4.2016 г. 13:04
Извършване на текущ ремонт в изнесени работни места за нуждите на ТП на НОИ -Смолян
Предметът на обществената поръчка включва: “Извършване на текущ ремонт в изнесени работни места за нуждите на ТП на НОИ – Смолян”.
Текущите ремонти са предвидени за изнесените работни места на ТП на НОИ – Смолян, находящи се в гр. Мадан,  ул. „Обединение” № 16, стая № 9 и № 10 на 3 етаж и в гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, офис 1, VІІ етаж, включващ строително -  ремонтни работи
 по наименование и количества подробно посочени в пълното описание на предмета на поръчката и технически спецификации.
           
Офертите ще бъдат отворени на 31.05.2016 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.5.2016 г. 17:00
Променено: 23.8.2016 г. 16:59