Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
20-2020-Ц1005-20-3Директно възлаганеВъзложена4.11.2020 г. 11:34
Доставка и монтаж на 2 бр., предпазни стъклени прегради на входа на коридор към трети и четвърти етажи – западно крило, с цел регулиране потока на клиенти в офисите, ползвани от ТП на НОИ – Смолян
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 4.11.2020 г. 11:36
20-2020-Ц1015-20-24Публично състезаниеВъзложена12.6.2020 г. 8:58
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации, монтирани в работни помещения на ТП на НОИ – Смолян
Предметът на обществената поръчка включва:„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации, монтирани в работни помещения на ТП на НОИ – Смолян ".    Настоящата обществена поръчка има за цел абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации, монтирани в работни помещения на ТП на НОИ – Смолян с оглед осигуряване необходимите условия в сървърното помещение за безпроблемна работа на техниката, както и нормални условия за работа на служителите.   В ТП на НОИ – Смолян са монтирани климатици - стенен тип за охлаждане и отопление. Климатиците са монтирани в работните помещения в административната сграда на ТП на НОИ в гр. Смолян и в изнесени работни места в гр. Девин и в гр. Златоград.
Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка се изразяват в абонаментно поддържане и ремонт на 6 броя климатици, описани по вид и местонахождение в Приложение №1 към техническите спецификации, включително доставка на резервни части и консумативи. В предмета на поръчката са включени монтаж на климатици в извън гаранционен срок, демонтаж на климатици, които не подлежат на ремонт и следва да бъдат бракувани, както и климатици за които е отпаднала необходимостта от ползването им, преместване на климатици – при възникнала необходимост.
Подробен списък за климатиците подлежащи на абонаментна техническа  поддръжка е посочен в Приложение № 1, неразделна част от настоящата техническа спецификация.         
Офертите ще бъдат отворени на 09.07.2020 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.7.2020 г. 17:00
Променено: 25.11.2020 г. 11:11
20-2019-1015-20-99Открита процедураВъзложена29.10.2019 г. 10:58
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Смолян, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП
Артикулите канцеларски материали по видове и количества са детайлно посочени в Приложение № 1 - “Списък на  канцеларските материали по вид и прогнозни количества”, неразделна част от техническата спецификация към обществената поръчка.
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Смолян, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение № 1.
Пълният обхват на дейностите, придвидени за изпълнение са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – неразделна част от документацията на обществената поръчка. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) артикулите са включени в списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания, или на хора в неравностойно положение. Поръчката е запазена, като участникът следва да бъде вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, най-малко три години преди датата на откриване на поръчката, както и да са налице и условията на чл. 12, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 7 от ЗОП в обществената поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на кандидат или участник на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или стопански субекти.          
Офертите ще бъдат отворени на 10.12.2019 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.12.2019 г. 17:00
Променено: 3.4.2020 г. 14:44
20-2019-1015-20-97Открита процедураВъзложена29.10.2019 г. 9:30
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Смолян
Предмет на настоящата поръчка: “Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Смолян”
              Артикулите канцеларски материали по видове и количества са детайлно посочени в Приложение № 1 - “Списък на  канцеларските материали по вид и прогнозни количества”, неразделна част от техническата спецификация към обществената поръчка.
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Смолян, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение № 1.
Пълният обхват на дейностите, придвидени за изпълнение са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – неразделна част от документацията на обществената поръчка.          
Офертите ще бъдат отворени на 09.12.2019 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.12.2019 г. 17:00
Променено: 3.4.2020 г. 14:41
20-2019-1015-20-24Открита процедураВъзложена4.4.2019 г. 11:00
“Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Смолян и прилежащи площи”
Предмет на настоящата поръчка: “Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Смолян и прилежащи площи”.
В предмета на настоящата обществена поръчка са включени услуги по почистване на помещения на работни помещения вкл. прилежащите към тях идеални части, ползвани от Териториално поделение на НОИ - Смолян /находящо се в сградата на Община Смолян в гр. Смолян, бул. “България”№ 12,  трети и четвърти етаж, западно крило/, както и  работните помещения, находящи се на адреси  в гр. Мадан, ул. „Обединение”  № 16, помещения № 9 и №10 на 3 етаж.; гр. Девин, ул. „Васил Левски” №1, стаи № 1 и  № 1А, 3 етаж в сградата на бивш щаб на военно поделение -Девин; гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, офис 1, VІІ етаж  и  гр. Доспат, „ул. Здравец” № 5, стая 208 и № 209 на 2 етаж на Общинска администрация – Доспат.
Пълният обхват на дейностите, придвидени за изпълнение са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация
           
Офертите ще бъдат отворени на 14.05.2019 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.5.2019 г. 17:00
Променено: 8.7.2019 г. 13:46
20-2018-1015-20-82Открита процедураПрекратена30.10.2018 г. 13:51
“Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Смолян и прилежащи площи”
Предмет на настоящата поръчка: “Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Смолян и прилежащи площи”.
В предмета на настоящата обществена поръчка са включени услуги по почистване на помещения на работни помещения вкл. прилежащите към тях идеални части, ползвани от Териториално поделение на НОИ - Смолян /находящо се в сградата на Община Смолян в гр. Смолян, бул. “България”№ 12,  трети и четвърти етаж, западно крило/, както и  работните помещения, находящи се на адреси  в гр. Мадан, ул. „Обединение”  № 16, помещения № 9 и №10 на 3 етаж.; гр. Девин, ул. „Васил Левски” №1, стаи № 1 и  № 1А, 3 етаж в сградата на бивш щаб на военно поделение -Девин; гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, офис 1, VІІ етаж  и  гр. Доспат, „ул. Здравец” № 5, стая 208 и № 209 на 2 етаж на Общинска администрация – Доспат.
Пълният обхват на дейностите, придвидени за изпълнение са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.           
Офертите ще бъдат отворени на 11.12.2018 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2018 г. 17:00
Променено: 13.2.2019 г. 14:10
20-2018-1015-20-68Публично състезаниеПрекратена24.8.2018 г. 9:58
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Смолян.
 Предметът на обществената поръчка включва:“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Смолян” . Настоящата обществена поръчка има за цел демонтаж на съществуващ климатик, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 (брой) климатик за осигуряване оптимални параметри на микроклимата в помещение в изнесено работно място на ТП на НОИ - Смолян в гр. Златоград, както и постигането на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите, ползващи услуги на НОИ, описани по местонахождение, мощност и начин на монтаж в техническите спецификации.          
Офертите ще бъдат отворени на 17.10.2018 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2018 г. 17:00
Променено: 2.11.2018 г. 13:46
20-2018-1015-20-46Открита процедураПрекратена28.6.2018 г. 13:41
“Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян”
 Предметът на обществената поръчка включва: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ - Смолян”
Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на престъпни посегателства на обекти на Възложителя , както и нейното поддържане.           
Офертите ще бъдат отворени на 07.08.2018 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.8.2018 г. 17:00
Променено: 9.11.2018 г. 10:52
20-2018-1015-20-44Публично състезаниеВъзложена26.6.2018 г. 16:08
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сграда на ТП на НОИ – Смолян, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Предметът на обществената поръчка включва: „Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сграда на ТП на НОИ – Смолян, включително осигуряване на резервни части и консумативи“.Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка се изразяват в абонаментно поддържане и ремонт на 3 броя климатици, описани по вид и местонахождение в Приложение №1 към настоящите технически спецификации, включително доставка на резервни части и консумативи. В предмета на поръчката са включени: демонтаж на климатици, които не подлежат на ремонт, както и климатици за които е отпаднала необходимостта от ползването им, преместване на климатици включващо демонтаж и монтаж на същите  – при възникнала необходимост.
            Офертите ще бъдат отворени на 31.07.2018 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.7.2018 г. 17:00
Променено: 2.12.2020 г. 15:52
20-2018-1015-20-26Договаряне без предварително обявлениеПрекратена29.3.2018 г. 8:52
Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян
Предметът на обществената поръчка включва: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ - Смолян”
Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане при спазване изискванията поставени в техническите спецификации от документацията на обществента поръчка.

            
Договарянето ще проведе на 17.04.2018 година в 13.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.4.2018 г. 17:00
Променено: 24.4.2018 г. 16:38
20-2017-1015-20-135Открита процедураПрекратена22.12.2017 г. 9:34
Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян
 Предметът на обществената поръчка включва: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ - Смолян”
Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане при спазване изискванията поставени в техническите спецификации от документацията на обществента поръчка.          
Офертите ще бъдат отворени на 20.02.2018 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.2.2018 г. 17:00
Променено: 26.2.2018 г. 14:27
20-2017-1015-20-121Публично състезаниеВъзложена29.11.2017 г. 13:38
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции за нуждите на ТП на НОИ - Смолян:
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1;
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2.
 Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на канцеларски материали по обособени позиции за нуждите на ТП на НОИ - Смолян”:
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2.
За обособена позиция № 2, Възложителят прилага чл. 12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП.
        Артикулите канцеларски материали по видове и количества са  детайлно посочени в Приложение № 1 и  Приложение № 2 - “Списък на  канцеларските материали по видове и прогнозни количества”, неразделна част от настоящата документация.
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Смолян, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение № 1 и 2.
           
Офертите ще бъдат отворени на 09.01.2018 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.1.2018 г. 17:00
Променено: 18.4.2018 г. 13:18
20-2017-1015-20-106Договаряне без предварително обявлениеПрекратена2.11.2017 г. 13:49
“Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян”
 Предметът на обществената поръчка включва: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ - Смолян”
Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане при спазване изискванията поставени в техническите спецификации от документацията на обществента поръчка.     
     
Договарянето ще проведе на 14.11.2017 година в 13.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2017 г. 0:00
Променено: 28.11.2017 г. 14:50
20-2017-1015-20-82Публично състезаниеВъзложена16.8.2017 г. 16:35
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Смолян
Предмет: “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян”.                                                                                        Цел на настоящата поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осъществява периодични доставки на консумативи за офис техника, съгласно изискванията на Възложителя подробно описани в пълно описание и технически спецификации към документацията.
Консумативите, необходими за дейността на ТП на НОИ – Смолян, се доставят, включително  разтоварват за сметка на  Изпълнителя. Ще се извършват периодични доставки на консумативи в зависимост от моментните потребности на ТП на НОИ –  Смолян. Количествата са прогнозни за две години и Възложителят не се ангажира с цялостното усвояване на посочените видове и количества, както и цялата сума по договора. Възложителят може да заявява различни  от посочените в Приложение № 1 и Приложение № 2 към документацията,  количества за отделен вид и да ги заплаща съобразно единичната им цена, посочена в офертата на Изпълнителя.          
Офертите ще бъдат отворени на 26.09.2017 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.9.2017 г. 17:00
Променено: 16.1.2018 г. 15:16
20-2017-1015-20-57Открита процедураПрекратена4.7.2017 г. 15:18
Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян
Предметът на обществената поръчка включва: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ - Смолян”
Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане при спазване изискванията поставени в техническите спецификации от документацията на обществента поръчка.
          
Офертите ще бъдат отворени на 19.09.2017 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2017 г. 17:00
Променено: 26.9.2017 г. 14:45
20-2017-1015-20-48Открита процедураВъзложена19.5.2017 г. 11:29
Абонаментна поддръжка на компютърна и офис техника, включително доставка на резервни части
Предметът на обществената поръчка включва: “Абонаментна поддръжка на компютърна и офис техника, включително  доставка на резервни части” .
Абонаментното техническо поддържане включва задължителни ежемесечни профилактични прегледи, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Смолян, предмет на настоящата обществена поръчка. Местонахождението и вида на устройствата предмет на обществената поръчка са подробно указани в Приложение №1 и № 2 от настоящата документация.
            
Офертите ще бъдат отворени на 07.07.2017 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.7.2017 г. 17:00
Променено: 22.8.2017 г. 16:07
20-2016-1015-20-99Открита процедураВъзложена29.12.2016 г. 10:04
“Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Смолян"
Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Смолян" .
Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕВН България Електроразпределение ЕАД и Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси на обект: ТП на НОИ, гр. Смолян, бул. „България“ № 12 в сградата на Община Смолян, ет. 3 и ет. 4 – западно крило, който да предложи най-изгодни условия за доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Смолян.  Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за срока на договора 4 години (48 месеца) е 220 000 кWh.
Количествата са приблизителни (с оглед участниците в ОП да формират предлаганата цена) и не са предмет на договора като количества, плащания и др. Тези количества не ангажират Възложителя да ги потреби в точно този размер.          
Офертите ще бъдат отворени на 09.02.2017 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.2.2017 г. 17:00
Променено: 18.5.2017 г. 16:54
20-2016-1015-20-81Открита процедураВъзложена26.10.2016 г. 14:28
Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Смолян, включително прилежащи площи.
Предметът на обществената поръчка включва: “Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Смолян, включително прилежащи площи”. С цел извършване на качествено почистване и хигиенизиране на помещенията и прилежащите към тях площи, в които работят служители на ТП на НОИ – Смолян, се търси външен специализиран изпълнител на дейността. Изпълнителят следва да осигури услуги по комплексно почистване съгласно техническата спецификация на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Смолян, за срок от 24 месеца. Изпълнителят извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема посочени посочени в техническата спецификация към документацията на обществената поръчка.        
Офертите ще бъдат отворени на 09.12.2016 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.12.2016 г. 17:00
Променено: 17.2.2017 г. 13:10
20-2016-1015-20-76Открита процедураВъзложена25.10.2016 г. 16:29
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Смолян:
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1;
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2.

Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Смолян”:
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2.
За обособена позиция № 2, Възложителят прилага чл. 12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП. Обособената позиция № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.
              Артикулите канцеларски материали по видове и количества са  детайлно посочени в Приложение № 1 и  Приложение № 2 - “Списък на  канцеларските материали по видове и прогнозни количества”, неразделна част от настоящата документация.
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Смолян, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение № 1 и 2.
            
Офертите ще бъдат отворени на 02.12.2016 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.12.2016 г. 17:00
Променено: 6.3.2017 г. 13:43
20-2016-1015-20-65Открита процедураВъзложена29.8.2016 г. 15:57
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян
Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян” .
Цел на настоящата поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осъществява периодични доставки на консумативи за офис техника.
Консумативите, необходими за дейността на ТП на НОИ – Смолян, се доставят, включително  разтоварват за сметка на  Изпълнителя.
Ще се извършват периодични доставки на консумативи в зависимост от моментните потребности на ТП на НОИ –  Смолян.
Количествата са прогнозни за една година и Възложителят не се ангажира с цялостното усвояване на посочените видове и количества, както и цялата сума по договора. Възложителят може да заявява различни  от посочените в Приложение № 1 и Приложение № 2 количества за отделен вид и да ги заплаща съобразно единичната им цена, посочена в офертата на Изпълнителя.Подробно описание на всички включени дейности е посочено в пълно описание и технически спецификации, неделима част към настоящата документация.
            
Офертите ще бъдат отворени на 11.10.2016 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.10.2016 г. 17:00
Променено: 4.1.2018 г. 13:29
20-2016-1015-20-54Публично състезаниеВъзложена28.6.2016 г. 15:22
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в помещения на ТП на НОИ – Смолян, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Предметът на обществената поръчка включва: „Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в помещения на ТП на НОИ – Смолян, включително осигуряване на резервни части и консумативи“.Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка се изразяват в абонаментно поддържане и ремонт на 5 броя климатици, описани по вид и местонахождение в Приложение №1 към настоящите технически спецификации, включително доставка на резервни части и консумативи. В предмета на поръчката са включени: демонтаж на климатици, които не подлежат на ремонт, както и климатици за които е отпаднала необходимостта от ползването им, преместване на климатици включващо демонтаж и монтаж на същите  – при възникнала необходимост.
Офертите ще бъдат отворени на 26.07.2016 година в 10.30 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.7.2016 г. 17:00
Променено: 29.10.2018 г. 10:47
20-2016-1015-20-28Открита процедураВъзложена13.4.2016 г. 14:28
Извършване на текущ ремонт в сградата на ТП на НОИ – Смолян, включително подмяна на осветителните тела в работните помещения, коридори и архиви
Предметът на обществената поръчка включва: „Извършване на текущ ремонт в сградата на ТП на НОИ – Смолян, включително подмяна на осветителните тела в работните помещения, коридори и архиви” съгласно пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.
            
Офертите ще бъдат отворени на 07.06.2016 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.6.2016 г. 17:00
Променено: 2.9.2016 г. 16:12
20-2016-1015-20-27Открита процедураВъзложена8.4.2016 г. 13:04
Извършване на текущ ремонт в изнесени работни места за нуждите на ТП на НОИ -Смолян
Предметът на обществената поръчка включва: “Извършване на текущ ремонт в изнесени работни места за нуждите на ТП на НОИ – Смолян”.
Текущите ремонти са предвидени за изнесените работни места на ТП на НОИ – Смолян, находящи се в гр. Мадан,  ул. „Обединение” № 16, стая № 9 и № 10 на 3 етаж и в гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, офис 1, VІІ етаж, включващ строително -  ремонтни работи
 по наименование и количества подробно посочени в пълното описание на предмета на поръчката и технически спецификации.
           
Офертите ще бъдат отворени на 31.05.2016 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.5.2016 г. 17:00
Променено: 23.8.2016 г. 16:59
20-2015-1015-20-44Открита процедура по ЗОППрекратена17.12.2015 г. 16:58
“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Смолян” по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 1;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 2.
" Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Смолян”, по обособени позиции:  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 1; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 2.

За обособена позиция №2, Възложителят прилага чл. 16г от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Обособената позиция №2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.
Артикулите канцеларски материали по видове и количества са  детайлно посочени в Приложение № 1 и  Приложение № 2 - “Списък на  канцеларските материали по видове и прогнозни количества”, неразделна част от настоящата документация.
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ - Смолян, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение № 1 и 2 (“Списък на канцеларските материали по видове и прогнозни количества ”).

            
Офертите ще бъдат отворени на 11.02.2016 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.2.2016 г. 17:00
Променено: 9.5.2016 г. 15:36
20-2015-1015-20-25Открита процедура по ЗОППрекратена5.10.2015 г. 15:10
Извършване на текущи ремонти в помещения на ТП на НОИ – Смолян
" Предметът на обществената поръчка включва: “Извършване на текущи ремонти в помещения на ТП на НОИ – Смолян”.
Текущите ремонти са предвидени за изнесените работни места на ТП на НОИ – Смолян, находящи се в гр. Мадан,  ул. „Обединение” № 16, стая № 1 на 3 етаж, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, офис 1, VІІ етаж и гр. Доспат, „ул. Здравец” №5, помещения   № 208 и № 209 на Общинска администрация № 2 - Доспат включващ строително -  ремонтни работи по наименование и количества подробно посочени в пълното описание на предмета на поръчката и технически спецификации.


            
Офертите ще бъдат отворени на 10.11.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.11.2015 г. 17:00
Променено: 4.1.2016 г. 15:01
20-2015-1015-20-19Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена11.9.2015 г. 16:38
“Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян”
Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане.
Договарянето ще се проведе  на 28.09.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.9.2015 г. 17:00
Променено: 11.11.2015 г. 14:13
20-2015-01-14-1Открита процедура по ЗОПВъзложена11.8.2015 г. 14:55
Доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян
" Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян”, като необходимите консумативи по видове и количества са  детайлно посочени в Приложение № 1 - “Списък на консумативите за  принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян,  по вид и предполагаеми количества - оригинални” и Приложение № 2 “Списък на консумативите  за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян,  по вид и предполагаеми количества - съвместими”, неразделна част от документацията за участие.

            
Офертите ще бъдат отворени на 30.09.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.9.2015 г. 17:00
Променено: 25.11.2015 г. 15:54
20-2015-01-22Открита процедура по ЗОППрекратена23.6.2015 г. 15:33
Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ - Смолян
"Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане.

            
Офертите ще бъдат отворени на 10.08.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.8.2015 г. 17:00
Променено: 12.8.2015 г. 10:51
20-2015-01-18Открита процедура по ЗОПВъзложена5.6.2015 г. 9:52
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Смолян
" Предметът на обществената поръчка включва:  Абонаментното техническо поддържане включва задължителни ежемесечни профилактични прегледи, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за техниката, предмет на настоящата обществена поръчка.

            
Офертите ще бъдат отворени на 22.07.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.7.2015 г. 17:00
Променено: 4.9.2015 г. 15:12
20-2015-01-14Открита процедура по ЗОППрекратена5.5.2015 г. 10:54
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян
 Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян”, като необходимите консумативи по видове и количества са  детайлно посочени в Приложение № 1 - “Списък на консумативите за  принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян,  по вид и предполагаеми количества - оригинални” и Приложение № 2 “Списък на консумативите  за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Смолян,  по вид и предполагаеми количества - съвместими”, неразделна част от документацията за участие.
Офертите ще бъдат отворени на 09.06.2015 година в 10.00 часа в ТП на НОИ на адрес: Смолян, бул. “България” № 12, етаж 3, стая 311.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.6.2015 г. 17:00
Променено: 17.7.2015 г. 15:09
1 - 30Напред