Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
10-2016-1015-10-119Събиране на оферти с обяваПрекратена16.12.2016 г. 10:08
Доставка на дизелово гориво за зареждане на дизел-генератори в ТП на НОИ – Ловеч (ООА-Тетевен).
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изпълнение на периодични доставки чрез специализиран транспорт (автомобилни цистерни) на дизелово гориво и зареждането му в резервоара на дизел-генератора, разположен в сградата на Архивен център – гр.Тетевен, находяща е в гр. Тетевен, ул. „Вършец” №30.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.2.2017 г. 16:30
Променено: 6.3.2017 г. 14:15
10-2016-1015-10-108Открита процедураВъзложена21.11.2016 г. 14:51
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Ловеч по обособени позиции.
Предмет на настоящата поръчка е доставка на нови, неупотребявани и нерециклирани канцеларски материали, опаковани по подходящ начин за административната дейност на ТП на НОИ - Ловеч по обособени позиции, както следва:
1.1. Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Ловеч, по обособена позиция 1 /ОП1/, която включва доставка на канцеларски материали по вид и прогнозни количества, съгласно Приложение №1 от документацията на обществената поръчка;
1.2. Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Ловеч, по обособена позиция 2 /ОП2/, която включва доставка на канцеларски материали по вид и прогнозни количества, съгласно Приложение №2 от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.1.2017 г. 16:30
Променено: 20.3.2017 г. 10:54
10-2016-1015-10-92Открита процедураВъзложена18.10.2016 г. 11:08
Комплексно почистване на сградата на Архивен център – гр. Тетевен, находящ се в гр. Тетевен, ул. ”Вършец” №30 и постоянно работно място в гр. Тетевен.
Комплексно почистване на работни, архивни и сервизни помещения в сградата на Архивен център – гр. Тетевен, включваща сграда на Обединен осигурителен архив и сграда на помещения за отдих, както и в постоянно работно място в гр. Тетевен със собствен персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи при спазване условията, изискванията, обема и периодичността на извършваната услуга, посочени в Техническите спецификации от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.12.2016 г. 16:30
Променено: 6.3.2017 г. 16:09
10-2016-1015-10-88Открита процедураВъзложена3.10.2016 г. 9:12
Комплексно почистване на административна сграда и гаражи на ТП на НОИ – Ловеч, бул. „България” №44, както и постоянни работни места в гр. Троян и гр. Луковит.
Комплексно почистване на работни, архивни и сервизни помещения в административната сграда, приемната и 2 бр. гаражи на ТП на НОИ – Ловеч, както и в постоянните работни места в гр. Троян и гр. Луковит със собствен персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи при спазване условията, изискванията, обема и периодичността на извършваната услуга, посочени Техническите спецификации от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.11.2016 г. 16:30
Променено: 11.1.2017 г. 16:09
10-2016-1015-10-84Открита процедураВъзложена31.8.2016 г. 13:43
Осъществяване на дневна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим, и охрана със СОТ на административна сграда и приемна на ТП на НОИ-Ловеч.
Осъществяване на дневна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим, и охрана със СОТ на административна сграда и приемна на ТП на НОИ-Ловеч, съгласно Техническите спецификация от документация за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2016 г. 16:30
Променено: 14.12.2016 г. 10:50
10-2016 -1015-10-80Публично състезаниеВъзложена16.8.2016 г. 16:18
Абонаментна следгаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на система за гарантирано, безпаузово, непрекъсваемо електрозахранване (СГБНЕ) състояща се от дизел-генератор, АВР и UPS, монтирана в сградата на ООА – гр.Тетевен, включително закупуване на резервни части.
Поръчката включва извършване на тримесечни, шестмесечни, годишни, двугодишни, планови и извънпланови технологични операции по обслужването на СГБНЕ, като се изпълняват минимално необходимите дейности за поддържане на доброто им техническо състояние, съгласно Приложения № 1 и 2 към Техническите спецификации, както и аварийно обслужване при необходимост, което е свързано с осигуряване на резервни части и консумативи (при необходимост), както и влагането им с цел възстановяване работоспособността на съответната система.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2016 г. 16:30
Променено: 29.11.2016 г. 13:17
1015-10-15Публично състезаниеВъзложена2.8.2016 г. 9:03
Абонаментна следгаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на система за гарантирано, безпаузово, непрекъсваемо електрозахранване (СГБНЕ) състояща се от дизел-генератор, АВР и UPS, монтирана в сградата на ООА – гр.Тетевен, включително закупуване на резервни части
Сключен договор № 1005-10-15/ 02.08.2016 г. с ЕТ „Румен Минчев-РММ” гр.Тетевен, ЕИК 200160455, адрес на управление: гр.Тетевен, ул. „Стефан Павлов” №8, ет.2, представляван от Румен Минчев. Договора е сключен за изготвяне на технически спецификации по предмета на обществената поръчка, във връзка с изготвянето на документация за провеждането и възлагането на обществената поръчка от ТП на НОИ- Ловеч, съгласно заповед № 1016-40-551/14.05.2016 г. на Управителя на НОИ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.11.2016 г. 13:19
10-2016- 1015-10-28Възложена24.2.2016 г. 15:26
Абонаментна поддръжка на климатична техника, намиращи се в административната сграда и приемната на ТП на НОИ – Ловеч, бул. „България” №44, офис ИРМ - Троян, офис ИРМ – Тетевен и офис ИРМ - Луковит, и в Архивен център – гр.Тетевен, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Абонаментна поддръжка на климатична техника, намиращи се в административната сграда и приемната на ТП на НОИ – Ловеч, бул. „България” №44, офис ИРМ - Троян, офис ИРМ – Тетевен и офис ИРМ - Луковит, и в Архивен център – гр.Тетевен, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.5.2016 г. 16:30
Променено: 31.8.2016 г. 13:59
10-2016 -1015-10-26Възложена23.2.2016 г. 9:43
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Ловеч.
Периодична доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати  за административната дейност на ТП на НОИ – Ловеч по предварителна заявка на възложителя, по вид и прогнозни количества, съгласно Приложение №1 от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.6.2016 г. 16:30
Променено: 25.7.2016 г. 10:36
10-2016-1015-10-24Възложена18.2.2016 г. 9:58
Абонаментна поддръжка на асансьорна платформа, находяща се в Архивен център – гр.Тетевен, на адрес ул. „Вършец“ №30, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Абонаментна поддръжка на асансьорна платформа, находяща се в Архивен център – гр.Тетевен, на адрес ул. „Вършец“ №30, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.5.2016 г. 16:30
Променено: 28.6.2016 г. 11:25
10-2016-1015-10-22Възложена17.2.2016 г. 8:51
Осигуряване дневна физическа охрана, видеонаблюдение и контролно-пропускателен режим, и охрана със СОТ през нощта, почивните и празнични дни на Архивохранилище на ТП на НОИ – Ловеч, находящо се в гр. Тетевен, ул.“Вършец“ №30, и видеонаблюдение и охрана със СОТ през деня, нощта, почивните и празнични дни на помещения за отдих към Архивохранилището.
Осигуряване дневна физическа охрана, видеонаблюдение и контролно-пропускателен режим, и охрана със СОТ през нощта, почивните и празнични дни на Архивохранилище на ТП на НОИ – Ловеч, находящо се в гр. Тетевен, ул.“Вършец“ №30, и видеонаблюдение и охрана със СОТ през деня, нощта, почивните и празнични дни на помещения за отдих към Архивохранилището.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.5.2016 г. 16:30
Променено: 28.6.2016 г. 11:24
10-2016-1015-10-21Публична покана по ЗОПВъзложена16.2.2016 г. 9:55
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административната сграда  на ТП на НОИ – Ловеч и сградата на Архивен център-гр.Тетевен, находящ се в гр.Тетевен, ул.”Вършец” №30
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административната сграда  на ТП на НОИ – Ловеч и сградата на Архивен център-гр.Тетевен, находящ се в гр.Тетевен, ул.”Вършец” №30
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.3.2016 г. 16:30
Променено: 14.4.2016 г. 13:23