Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
10-2020-1015-10-20Открита процедураВъзложена4.6.2020 г. 10:58
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в Обединен осигурителен  архив  – гр. Тетевен, прилежащите им площи и офис ИРМ – Тетевен“
Поръчката включва в обхвата си услуги по комплексното почистване и хигиенизиране  на  работни,  архивни и сервизни помещения и на помещенията за отдих в сградата на Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен и офис  ИРМ – Тетевен, със собствен персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи при спазване условията, изискванията, обема и периодичността на извършваната услуга, посочени в Техническите спецификации от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.7.2020 г. 17:00
Променено: 29.12.2020 г. 16:18
10-2020-1015-10-19Открита процедураВъзложена1.6.2020 г. 9:57
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административната сграда и приемна на ТП на НОИ – Ловеч и прилежащите им площи, офис ИРМ – Троян и офис ИРМ – Луковит”.
Поръчката включва в обхвата си услуги по комплексното почистване и хигиенизиране  на  работни, архивни и сервизни помещения в административната сграда, приемната и 2 бр. гаражи на ТП на НОИ – Ловеч и прилежащите им площи, офис  ИРМ – Троян и  офис ИРМ– Луковит, със собствен персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи при спазване изискванията, обема, периодичността на извършваната услуга, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.7.2020 г. 17:00
Променено: 17.11.2020 г. 11:43
10-2020-1015-10-18Открита процедураВъзложена28.5.2020 г. 14:51
„Предоставяне на  услуги  по охрана  на административната сграда и приемна на ТП на НОИ – Ловеч“
Поръчката включва в обхвата си предоставяне на услуги по опазване на имуществото и сигурността на служителите от противозаконни посегателства, чрез осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана, контролно пропускателен режим, осъществяване на видеонаблюдение и охрана със СОТ през нощта, почивните и празнични дни на сградите на ТП на НОИ – Ловеч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2020 г. 17:00
Променено: 6.11.2020 г. 11:02
10-2020-1015-10-16Открита процедураВъзложена21.5.2020 г. 15:14
 “Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ), монтирана в Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен, включително осигуряване на резервни части и консумативи.“             
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за осигуряване на абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в сграда на ТП на НОИ – Ловеч, „Обединен осигурителен архив“ гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи за машините и съоръженията включени в  обхвата на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.7.2020 г. 17:00
Променено: 7.10.2020 г. 10:27
10-2020-1005-10-1Директно възлаганеВъзложена21.5.2020 г. 14:05
Обработване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на осигурителя „ЕЛПРОМ ЕМТ“ АД  с ЕИК: 110001233
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 21.5.2020 г. 14:05
10-2020-1015-10-10Събиране на оферти с обяваВъзложена15.5.2020 г. 16:15
“Абонаментна поддръжка на асансьорна платформа,  монтирана в сградата на Обединен осигурителен архив - гр. Тетевен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”.
Предметът на обществената поръчката  включва в обхвата си абонаментна поддръжка на асансьорна платформа, монтирана в сграда на Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.6.2020 г. 17:00
Променено: 1.7.2020 г. 13:08
10-2020-1015-10-9Публично състезаниеВъзложена15.5.2020 г. 16:11
“Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите на ТП на НОИ – Ловеч, включително осигуряване на резервни части и консумативи”.
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на абонаментна поддръжка, профилактика и осигуряване на консумативи и резервни части за климатичната техника, собственост на ТП на НОИ -  Ловеч. Вида и местонахождението на климатичната техника са подробно описани в Приложение №1 – Опис на наличната климатична техника, собственост на ТП на НОИ- Ловеч, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.6.2020 г. 17:00
Променено: 22.7.2020 г. 13:46
10-2020-1015-10-7Открита процедураВъзложена11.5.2020 г. 11:28
„Предоставяне на услуги по охрана на Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен, ул. “Вършец“ № 30“
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си:   Опазване на имуществото и сигурността на служителите и посетителите от    противозаконни  посегателства,  и осъществяване на видеонаблюдение, охрана със СОТ и контролно - пропускателен режим в обектите, включени в предмета на поръчката, както следва: Обект №1: Обединен осигурителен архив на ТП на НОИ – Ловеч, находящ се в гр. Тетевен, ул. ”Вършец” №30;
        Обект №2: Помещения за отдих към Обединен осигурителен архив на ТП на НОИ-Ловеч, находящи се в гр. Тетевен, ул. „Вършец” №30.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2020 г. 17:00
Променено: 10.7.2020 г. 11:23