Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
10-2018-1015-10-123Открита процедураВъзложена28.9.2018 г. 14:35
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Ловеч по обособени позиции”
Предмет на настоящата поръчка е доставка на фабрично нови и неупотребявани канцеларски материали, опаковани по подходящ начин за нуждите на ТП на НОИ - Ловеч по обособени позиции, както следва:
1. Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Ловеч, по обособена позиция 1 /ОП1/, която включва доставка на канцеларски материали по вид и прогнозни количества, съгласно Приложение №1 от документацията на обществената поръчка;
2. Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Ловеч, по обособена позиция 2 /ОП2/, която включва доставка на канцеларски материали по вид и прогнозни количества, съгласно Приложение №2 от документацията на обществената поръчка, чиито предмет е включен в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 591 / 18.07.2016 г.  за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на хора с неравностойно положение. В нея могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2018 г. 17:00
Променено: 12.3.2019 г. 11:15
10-2018-1015-10-122Открита процедураВъзложена25.9.2018 г. 15:07
 „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен, находящ се в гр. Тетевен, ул. “Вършец“ № 30 и офис ИРМ - Тетевен”
Предоставяне на услуги по почистване на работни, архивни и сервизни помещения в сградата на Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен и помещенията за отдих към Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен, както и офис ИРМ - гр. Тетевен със собствен персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи при спазване условията, изискванията, обема и периодичността на извършваната услуга, посочени в Техническите спецификации от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2018 г. 17:00
Променено: 12.3.2019 г. 11:14
10-2018-1015-10-108Открита процедураВъзложена24.8.2018 г. 15:59
„Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда и приемна  на ТП на НОИ – Ловеч”
Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда и приемна  на ТП на НОИ – Ловеч, съгласно Техническите спецификации от документация за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.11.2018 г. 17:00
Променено: 12.1.2021 г. 10:59
10-2018-1015-10-96Открита процедураВъзложена24.7.2018 г. 9:43
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административната сграда и приемна  на ТП на НОИ – Ловеч и прилежащите им площи, офис ИРМ - Троян и офис ИРМ -Луковит”
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административната сграда и приемна  на ТП на НОИ – Ловеч и прилежащите им площи, офис ИРМ - Троян и офис ИРМ –Луковит, съгласно Техническите спецификации от документация за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2018 г. 17:00
Променено: 3.1.2019 г. 13:14
10-2018-1015-10-78Открита процедураВъзложена26.6.2018 г. 13:37
“Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградени системи за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) монтирани в Обединен осигурителен архив - гр. Тетевен към ТП на НОИ - Ловеч, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи”.
Предмет на настоящата обществена поръчка е: Абонаментна следгаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на система за гарантирано, безпаузово, непрекъсваемо електрозахранване (СГБНЕ) състояща се от дизел генератор, АВР и UPS, монтирани в сградата на Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен,  включително закупуване на резервни части, материали и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.9.2018 г. 17:00
Променено: 8.11.2018 г. 10:36
10-2018-1015-10-71Публично състезаниеВъзложена8.6.2018 г. 10:26
“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Ловеч”
Предмет на настоящата процедура е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 10 броя климатици в сгради на ТП на НОИ - Ловеч, находящи се в градовете Ловеч и Тетевен. Доставката, монтажът, въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка на климатичната техника е предвидено да се изпълнява на адреси и по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно приложение №1 към техническите спецификации от документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.8.2018 г. 17:00
Променено: 4.12.2018 г. 13:47
10-2018-1015-10-67Събиране на оферти с обяваВъзложена28.5.2018 г. 16:41
"Упражняване на инвеститорски контрол при извършване на текущ ремонт в сграда на ТП на НОИ - Ловеч, находяща се в гр. Ловеч, бул. “България” № 44”
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си: упражняване на инвеститорски контрол при извършване на текущ ремонт на помещения в  административната сграда и приемна на ТП на  НОИ – Ловеч, находящи се в гр. Ловеч, бул. “България“ №44. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2018 г. 17:00
Променено: 14.8.2018 г. 13:27
10-2018-1015-10-55Публично състезаниеВъзложена23.4.2018 г. 15:34
“Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Ловеч, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на абонаментна поддръжка, профилактика и осигуряване на консумативи и резервни части за климатичната техника, собственост на ТП на НОИ -  Ловеч. Вида и местонахождението на климатичната техника са подробно описани в Приложение № 1 – Опис на наличната климатична техника, собственост на ТП на НОИ- Ловеч, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2018 г. 17:00
Променено: 25.8.2020 г. 15:48
10-2018-1015-10-54Публично състезаниеВъзложена23.4.2018 г. 15:27
“Извършване на текущ ремонт в сграда на ТП на НОИ - Ловеч, находяща се в гр. Ловеч, бул. “България” № 44”
Предмет на настоящата обществена поръчка е: Извършване на текущ ремонт в сграда на ТП на НОИ - Ловеч, находяща се в гр. Ловеч, бул. “България” № 44 по определени видове и количества строително-ремонтни работи /СРР/ и дейности, съгласно Техническите спецификации и Приложение № 1 – количествено – стойностна сметка за необходимите СРР и дейности от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.6.2018 г. 17:00
Променено: 12.9.2018 г. 10:09
10-2018-1015-10-53Събиране на оферти с обяваВъзложена23.4.2018 г. 15:23
“Абонаментна поддръжка на асансьорна платформа, монтирана в сграда на Обединен осигурителен архив - гр. Тетевен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си абонаментна поддръжка на асансьорна платформа, монтирана в сграда на Обединен осигурителен архив - гр. Тетевен, находяща се в гр. Тетевен, ул. „Вършец” № 30, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.6.2018 г. 17:00
Променено: 6.7.2018 г. 11:14
10-2018-1015-10-40Публично състезаниеВъзложена29.3.2018 г. 9:11
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ - Ловеч“
Периодична доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ – Ловеч по предварителна заявка на възложителя, по вид и прогнозни количества, съгласно Приложение № 1 от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.5.2018 г. 17:00
Променено: 13.7.2018 г. 11:16
10-2018-1015-10-36Публично състезаниеВъзложена15.3.2018 г. 13:47
 „Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против  проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Ловеч“.
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изграждане, настройка и пускане в действие на независима сигнално-охранителна система (СОТ) на помещение (Контролния пункт за класифицирана информация) в административната сграда на ТП на НОИ – Ловеч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.5.2018 г. 17:00
Променено: 29.6.2018 г. 13:16
10-2018-1015-10-32Открита процедураВъзложена27.2.2018 г. 14:34
„Предоставяне на услуги по охрана на Обединен осигурителен архив - гр. Тетевен, ул. “Вършец“ № 30“
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си:   Опазване на имуществото и сигурността на служителите и посетителите от противозаконни  посегателства,  и осъществяване на видеонаблюдение, охрана със СОТ и контролно - пропускателен режим в обектите, включени в предмета на поръчката, както следва:
Обект №1: Архивохранилище на ТП на НОИ – Ловеч, находящо се в гр.Тетевен, ул. ”Вършец” № 30;
Обект №2: Помещения за отдих към Архивохранилище на ТП на НОИ-Ловеч, находящи се в гр.Тетевен, ул. „Вършец” № 30.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.5.2018 г. 17:00
Променено: 27.6.2018 г. 10:59
10-2018-1015-10-31Събиране на оферти с обяваВъзложена27.2.2018 г. 14:26
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения  в сгради на  ТП на  НОИ – Ловеч”
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си:   извършване  на  услуги  по  дезинфекция, дезинсекция  и  дератизация на помещения в  административната сграда и приемна на ТП на  НОИ – Ловеч, находящи се в гр. Ловеч, бул. “България“ № 44 и помещения в сграда на Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен, находяща  се в  гр. Тетевен, ул. “Вършец“ №30. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.3.2018 г. 17:00
Променено: 20.4.2018 г. 10:26