Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
10-2019-1005-10-16Директно възлаганеВъзложена17.12.2019 г. 10:31
Изготвяне от външен експерт на количествено-стойностни сметки за необходимите СМР и дейности, придружени от обяснителна записка, за извършване на текущ ремонт в сградата, на „Обединен осигурителен архив" на ТП на НОИ – Ловеч, находяща се в гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30“.
Предмет на настоящото директно възлагане, е възлагане на външен експерт изготвянето на количествено-стойностна сметка за необходимите СМР и дейности за подмяна на съществуваща дървена дограма в сградата, на „Обединен осигурителен архив" на ТП на НОИ – Ловеч, находяща се в гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.12.2019 г. 10:31
10-2019-1015-10-81Договаряне без предварително обявлениеВъзложена5.11.2019 г. 14:55
„Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансирана група за сгради на ТП на НОИ – Ловеч.“
Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение за обекти на ТП на НОИ – Ловеч от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група; включване на обектите на възложителя в стандартна балансираща група с координатор изпълнителя; поемане на отговорност за балансиране от изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група; поемане на отговорността за балансиране и поемане на разходите за небаланси за срока на договора; извършване на пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор („ЕСО“ ЕАД) и всички дейности, свързани с участие на възложителя в либерализирания пазар на електрическа енергия; осигуряване на достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на доставяната електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа до обектите на възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 14:06
10-2019-1007-10-94Директно възлаганеВъзложена12.9.2019 г. 10:18
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системата за контрол на достъпа и работното време за нуждите на ТП на НОИ – Ловеч“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 23.10.2019 г. 16:59
10-2019-1015-10-58Открита процедураПрекратена28.6.2019 г. 9:33
„Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансирана група за сгради на ТП на НОИ – Ловеч“
Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение за обекти на ТП на НОИ – Ловеч от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група; включване на обектите на възложителя в стандартна балансираща група с координатор изпълнителя; поемане на отговорност за балансиране от изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група; поемане на отговорността за балансиране и поемане на разходите за небаланси за срока на договора; извършване на пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор („ЕСО“ ЕАД) и всички дейности, свързани с участие на възложителя в либерализирания пазар на електрическа енергия; осигуряване на достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на доставяната електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа до обектите на възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.9.2019 г. 17:00
Променено: 23.10.2019 г. 14:22
10-2019-1015-10-47Публично състезаниеВъзложена28.5.2019 г. 16:05
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Ловеч“
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за предоставяне на услуга по изготвяне на оценка за съответствието на работен инвестиционния проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Ловеч“ със съществените изисквания към строежите, включително оценка за съответствието на част „Конструктивна” от физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, оценка за съответствие по отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2019 г. 17:00
Променено: 4.11.2019 г. 14:01
10-2019-1015-10-45Събиране на оферти с обяваВъзложена16.5.2019 г. 9:36
„Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за прилагане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Ловеч“
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Ловеч, находяща се в гр. Ловеч, бул. „България“ №44 във връзка със съставен Технически паспорт на сградата на ТП на НОИ – Ловеч, Доклад за резултатите от обследването на съществуващ строеж на основание Наредба №5 от 28.12.2006 г. за технически паспорти на строежите, Сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация и Доклада за детайлно обследване за енергийна ефективност на сградата на ТП на НОИ – Ловеч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.6.2019 г. 17:00
Променено: 22.8.2019 г. 9:25
10-2019-1015-10-10Директно възлаганеВъзложена4.4.2019 г. 13:45
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за прилагане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Ловеч“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 4.4.2019 г. 13:45