Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
10-2017-1015-10-105Пряко договарянеВъзложена17.10.2017 г. 9:45
Доставка на природен газ за ТП на НОИ- Ловеч
Доставка на природен газ за ТП на НОИ- Ловеч, за обект Административна сграда, находяща се на адрес бул. България № 44.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.1.2018 г. 10:45
10-2017-1015-10-93Пряко договарянеВъзложена18.9.2017 г. 8:54
„Предоставяне на В и К услуги за ТП на НОИ- Ловеч”.
„Предоставяне на В и К услуги за ТП на НОИ- Ловеч”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.1.2018 г. 10:44
10-2017-1015-10-87Събиране на оферти с обяваВъзложена4.9.2017 г. 8:51
„Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сграда на ТП на НОИ- Ловеч, находяща се в гр.Ловеч, бул."България" №44”.
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сграда на ТП на НОИ- Ловеч, находяща се в гр.Ловеч, бул. "България" №44”  в  съответствие с разпоредбите на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ),  както и обследване за енергийна ефективност, съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и Наредба 16-1594 от 13.11.2013г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.10.2017 г. 17:00
Променено: 7.11.2017 г. 10:59
10-2017-1005-10-16Директно възлаганеВъзложена31.8.2017 г. 13:52
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сграда на ТП на НОИ- Ловеч, находяща се в гр.Ловеч, бул."България" №44”.
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на Технически спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сграда на ТП на НОИ- Ловеч, находяща се в гр.Ловеч, бул."България" №44”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.8.2017 г. 13:55
10-2017-1005-10-13Директно възлаганеВъзложена21.7.2017 г. 15:44
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ – Ловеч".
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на Технически спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ – Ловеч".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 21.7.2017 г. 15:45
10-2017-1015-10-71Открита процедураВъзложена27.6.2017 г. 8:46
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ – Ловеч.
Предмет на настоящата обществена поръчка е:  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ – Ловеч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.9.2017 г. 17:00
Променено: 15.11.2017 г. 13:40
10-2017 -1015-10-62Публично състезаниеВъзложена7.6.2017 г. 13:35
Изграждане (доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация) на система за контрол на достъп в сграда на ТП на НОИ - Ловеч, находяща се в гр. Ловеч, бул. "България" №44 и сграда на Обединен осигурителен архив, находяща се в гр. Тетевен, ул. "Вършец" №30.
Предмет на настоящата обществена поръчка е:  Изграждане (доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация) на система за контрол на достъп в сграда на ТП на НОИ - Ловеч, находяща се в гр. Ловеч, бул. "България" №44 и сграда на Обединен осигурителен архив, находяща се в гр. Тетевен, ул. "Вършец" №30”. Системата има за цел да ограничи свободния достъп до административните части на сградите, както и до помещения с ограничен достъп, като преминаването следва да става само от служители, притежаващи валидна карта и от посетители, получили разрешение за преминаване. Системата трябва да може да се конфигурира от персонален компютър и да позволява последващо разширяване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.7.2017 г. 17:00
Променено: 9.10.2017 г. 13:50
10-2017 -1005-10-10Директно възлаганеВъзложена25.5.2017 г. 10:12
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане (доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация) на система за контрол на достъп в сграда на ТП на НОИ - Ловеч, находяща се в гр.Ловеч, бул."България" №44 и сграда на Обединен осигурителен архив, находяща се в гр.Тетевен, ул."Вършец" №30”.
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на Технически спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане (доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация) на система за контрол на достъп в сграда на ТП на НОИ - Ловеч, находяща се в гр.Ловеч, бул."България" №44 и сграда на Обединен осигурителен архив, находяща се в гр.Тетевен, ул."Вършец" №30”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 25.5.2017 г. 10:12
10-2017 -1015-10-45Публично състезаниеВъзложена28.4.2017 г. 9:41
Текущ ремонт на сградата на Архивен център – гр.Тетевен, находяща се в гр.Тетевен, ул. „Вършец” №30.
Предмет на настоящата обществена поръчка е: Извършване на текущ ремонт на сградата на Архивен център – гр.Тетевен, находяща се в гр.Тетевен, ул. „Вършец” №30 по определени видове и количества строително-монтажни работи/СМР/ и дейности, съгласно Техническите спецификации и Приложение №1 от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.6.2017 г. 17:00
Променено: 1.8.2017 г. 13:27
10-2017 -1005-10-9Директно възлаганеВъзложена26.4.2017 г. 10:23
Изготвяне от външен експерт на технически спецификации, количествено-стойностни сметки за необходимите СМР,  във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на сградата на Архивен център – гр.Тетевен, находяща се в гр.Тетевен, ул. „Вършец” №30”.
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации, количествено-стойностни сметки за необходимите СМР за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на сградата на Архивен център – гр.Тетевен, находяща се в гр.Тетевен, ул. „Вършец” №30”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 26.4.2017 г. 10:23
10-2017-1015-10-38Събиране на оферти с обяваВъзложена6.4.2017 г. 15:56
Доставка на метални стелажи за дейността на Архивен център – гр.Тетевен, находящ се в гр.Тетевен, ул. „Вършец” №30
Предмет на настоящата обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП е доставка на 80 /осемдесет/ броя, както и монтаж на 40 броя от доставените метални стелажи, които да са нови и неупотребявани, предназначени за дейността на Архивен център – гр.Тетевен, находящ се в гр.Тетевен, ул. „Вършец” №30.
Изпълнението на поръчката следва да се извърши съгласно изискванията на Възложителя, посочени в “Технически спецификации” за количество, технически характеристики и място на доставка и монтаж на стелажите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.5.2017 г. 17:00
Променено: 29.9.2017 г. 9:58