Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
10-2021-1007-10-44Директно възлаганеВъзложена16.3.2021 г. 14:02
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на трансформаторен пост, собственост на НОИ“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.3.2021 г. 14:02
10-2020-1015-10-20Открита процедураВъзложена4.6.2020 г. 10:58
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в Обединен осигурителен  архив  – гр. Тетевен, прилежащите им площи и офис ИРМ – Тетевен“
Поръчката включва в обхвата си услуги по комплексното почистване и хигиенизиране  на  работни,  архивни и сервизни помещения и на помещенията за отдих в сградата на Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен и офис  ИРМ – Тетевен, със собствен персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи при спазване условията, изискванията, обема и периодичността на извършваната услуга, посочени в Техническите спецификации от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.7.2020 г. 17:00
Променено: 29.12.2020 г. 16:18
10-2020-1015-10-19Открита процедураВъзложена1.6.2020 г. 9:57
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административната сграда и приемна на ТП на НОИ – Ловеч и прилежащите им площи, офис ИРМ – Троян и офис ИРМ – Луковит”.
Поръчката включва в обхвата си услуги по комплексното почистване и хигиенизиране  на  работни, архивни и сервизни помещения в административната сграда, приемната и 2 бр. гаражи на ТП на НОИ – Ловеч и прилежащите им площи, офис  ИРМ – Троян и  офис ИРМ– Луковит, със собствен персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи при спазване изискванията, обема, периодичността на извършваната услуга, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.7.2020 г. 17:00
Променено: 17.11.2020 г. 11:43
10-2020-1015-10-18Открита процедураВъзложена28.5.2020 г. 14:51
„Предоставяне на  услуги  по охрана  на административната сграда и приемна на ТП на НОИ – Ловеч“
Поръчката включва в обхвата си предоставяне на услуги по опазване на имуществото и сигурността на служителите от противозаконни посегателства, чрез осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана, контролно пропускателен режим, осъществяване на видеонаблюдение и охрана със СОТ през нощта, почивните и празнични дни на сградите на ТП на НОИ – Ловеч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2020 г. 17:00
Променено: 6.11.2020 г. 11:02
10-2020-1015-10-16Открита процедураВъзложена21.5.2020 г. 15:14
 “Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ), монтирана в Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен, включително осигуряване на резервни части и консумативи.“             
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за осигуряване на абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в сграда на ТП на НОИ – Ловеч, „Обединен осигурителен архив“ гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи за машините и съоръженията включени в  обхвата на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.7.2020 г. 17:00
Променено: 7.10.2020 г. 10:27
10-2020-1005-10-1Директно възлаганеВъзложена21.5.2020 г. 14:05
Обработване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на осигурителя „ЕЛПРОМ ЕМТ“ АД  с ЕИК: 110001233
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 21.5.2020 г. 14:05
10-2020-1015-10-10Събиране на оферти с обяваВъзложена15.5.2020 г. 16:15
“Абонаментна поддръжка на асансьорна платформа,  монтирана в сградата на Обединен осигурителен архив - гр. Тетевен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”.
Предметът на обществената поръчката  включва в обхвата си абонаментна поддръжка на асансьорна платформа, монтирана в сграда на Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.6.2020 г. 17:00
Променено: 1.7.2020 г. 13:08
10-2020-1015-10-9Публично състезаниеВъзложена15.5.2020 г. 16:11
“Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите на ТП на НОИ – Ловеч, включително осигуряване на резервни части и консумативи”.
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на абонаментна поддръжка, профилактика и осигуряване на консумативи и резервни части за климатичната техника, собственост на ТП на НОИ -  Ловеч. Вида и местонахождението на климатичната техника са подробно описани в Приложение №1 – Опис на наличната климатична техника, собственост на ТП на НОИ- Ловеч, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.6.2020 г. 17:00
Променено: 22.7.2020 г. 13:46
10-2020-1015-10-7Открита процедураВъзложена11.5.2020 г. 11:28
„Предоставяне на услуги по охрана на Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен, ул. “Вършец“ № 30“
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си:   Опазване на имуществото и сигурността на служителите и посетителите от    противозаконни  посегателства,  и осъществяване на видеонаблюдение, охрана със СОТ и контролно - пропускателен режим в обектите, включени в предмета на поръчката, както следва: Обект №1: Обединен осигурителен архив на ТП на НОИ – Ловеч, находящ се в гр. Тетевен, ул. ”Вършец” №30;
        Обект №2: Помещения за отдих към Обединен осигурителен архив на ТП на НОИ-Ловеч, находящи се в гр. Тетевен, ул. „Вършец” №30.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2020 г. 17:00
Променено: 10.7.2020 г. 11:23
10-2019-1005-10-16Директно възлаганеВъзложена17.12.2019 г. 10:31
Изготвяне от външен експерт на количествено-стойностни сметки за необходимите СМР и дейности, придружени от обяснителна записка, за извършване на текущ ремонт в сградата, на „Обединен осигурителен архив" на ТП на НОИ – Ловеч, находяща се в гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30“.
Предмет на настоящото директно възлагане, е възлагане на външен експерт изготвянето на количествено-стойностна сметка за необходимите СМР и дейности за подмяна на съществуваща дървена дограма в сградата, на „Обединен осигурителен архив" на ТП на НОИ – Ловеч, находяща се в гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.12.2019 г. 10:31
10-2019-1015-10-81Договаряне без предварително обявлениеВъзложена5.11.2019 г. 14:55
„Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансирана група за сгради на ТП на НОИ – Ловеч.“
Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение за обекти на ТП на НОИ – Ловеч от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група; включване на обектите на възложителя в стандартна балансираща група с координатор изпълнителя; поемане на отговорност за балансиране от изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група; поемане на отговорността за балансиране и поемане на разходите за небаланси за срока на договора; извършване на пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор („ЕСО“ ЕАД) и всички дейности, свързани с участие на възложителя в либерализирания пазар на електрическа енергия; осигуряване на достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на доставяната електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа до обектите на възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 14:06
10-2019-1007-10-94Директно възлаганеВъзложена12.9.2019 г. 10:18
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системата за контрол на достъпа и работното време за нуждите на ТП на НОИ – Ловеч“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 23.10.2019 г. 16:59
10-2019-1015-10-58Открита процедураПрекратена28.6.2019 г. 9:33
„Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансирана група за сгради на ТП на НОИ – Ловеч“
Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение за обекти на ТП на НОИ – Ловеч от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група; включване на обектите на възложителя в стандартна балансираща група с координатор изпълнителя; поемане на отговорност за балансиране от изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението; изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група; поемане на отговорността за балансиране и поемане на разходите за небаланси за срока на договора; извършване на пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор („ЕСО“ ЕАД) и всички дейности, свързани с участие на възложителя в либерализирания пазар на електрическа енергия; осигуряване на достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на доставяната електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа до обектите на възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.9.2019 г. 17:00
Променено: 23.10.2019 г. 14:22
10-2019-1015-10-47Публично състезаниеВъзложена28.5.2019 г. 16:05
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Ловеч“
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за предоставяне на услуга по изготвяне на оценка за съответствието на работен инвестиционния проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Ловеч“ със съществените изисквания към строежите, включително оценка за съответствието на част „Конструктивна” от физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, оценка за съответствие по отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2019 г. 17:00
Променено: 4.11.2019 г. 14:01
10-2019-1015-10-45Събиране на оферти с обяваВъзложена16.5.2019 г. 9:36
„Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за прилагане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Ловеч“
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Ловеч, находяща се в гр. Ловеч, бул. „България“ №44 във връзка със съставен Технически паспорт на сградата на ТП на НОИ – Ловеч, Доклад за резултатите от обследването на съществуващ строеж на основание Наредба №5 от 28.12.2006 г. за технически паспорти на строежите, Сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация и Доклада за детайлно обследване за енергийна ефективност на сградата на ТП на НОИ – Ловеч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.6.2019 г. 17:00
Променено: 22.8.2019 г. 9:25
10-2019-1015-10-10Директно възлаганеВъзложена4.4.2019 г. 13:45
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за прилагане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Ловеч“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 4.4.2019 г. 13:45
10-2018-1015-10-123Открита процедураВъзложена28.9.2018 г. 14:35
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Ловеч по обособени позиции”
Предмет на настоящата поръчка е доставка на фабрично нови и неупотребявани канцеларски материали, опаковани по подходящ начин за нуждите на ТП на НОИ - Ловеч по обособени позиции, както следва:
1. Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Ловеч, по обособена позиция 1 /ОП1/, която включва доставка на канцеларски материали по вид и прогнозни количества, съгласно Приложение №1 от документацията на обществената поръчка;
2. Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Ловеч, по обособена позиция 2 /ОП2/, която включва доставка на канцеларски материали по вид и прогнозни количества, съгласно Приложение №2 от документацията на обществената поръчка, чиито предмет е включен в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 591 / 18.07.2016 г.  за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на хора с неравностойно положение. В нея могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2018 г. 17:00
Променено: 12.3.2019 г. 11:15
10-2018-1015-10-122Открита процедураВъзложена25.9.2018 г. 15:07
 „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен, находящ се в гр. Тетевен, ул. “Вършец“ № 30 и офис ИРМ - Тетевен”
Предоставяне на услуги по почистване на работни, архивни и сервизни помещения в сградата на Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен и помещенията за отдих към Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен, както и офис ИРМ - гр. Тетевен със собствен персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи при спазване условията, изискванията, обема и периодичността на извършваната услуга, посочени в Техническите спецификации от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2018 г. 17:00
Променено: 12.3.2019 г. 11:14
10-2018-1015-10-108Открита процедураВъзложена24.8.2018 г. 15:59
„Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда и приемна  на ТП на НОИ – Ловеч”
Предоставяне на услуги по охрана на административната сграда и приемна  на ТП на НОИ – Ловеч, съгласно Техническите спецификации от документация за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.11.2018 г. 17:00
Променено: 12.1.2021 г. 10:59
10-2018-1015-10-96Открита процедураВъзложена24.7.2018 г. 9:43
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административната сграда и приемна  на ТП на НОИ – Ловеч и прилежащите им площи, офис ИРМ - Троян и офис ИРМ -Луковит”
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административната сграда и приемна  на ТП на НОИ – Ловеч и прилежащите им площи, офис ИРМ - Троян и офис ИРМ –Луковит, съгласно Техническите спецификации от документация за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2018 г. 17:00
Променено: 3.1.2019 г. 13:14
10-2018-1015-10-78Открита процедураВъзложена26.6.2018 г. 13:37
“Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградени системи за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) монтирани в Обединен осигурителен архив - гр. Тетевен към ТП на НОИ - Ловеч, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи”.
Предмет на настоящата обществена поръчка е: Абонаментна следгаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на система за гарантирано, безпаузово, непрекъсваемо електрозахранване (СГБНЕ) състояща се от дизел генератор, АВР и UPS, монтирани в сградата на Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен,  включително закупуване на резервни части, материали и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.9.2018 г. 17:00
Променено: 8.11.2018 г. 10:36
10-2018-1015-10-71Публично състезаниеВъзложена8.6.2018 г. 10:26
“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Ловеч”
Предмет на настоящата процедура е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 10 броя климатици в сгради на ТП на НОИ - Ловеч, находящи се в градовете Ловеч и Тетевен. Доставката, монтажът, въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка на климатичната техника е предвидено да се изпълнява на адреси и по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно приложение №1 към техническите спецификации от документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.8.2018 г. 17:00
Променено: 4.12.2018 г. 13:47
10-2018-1015-10-67Събиране на оферти с обяваВъзложена28.5.2018 г. 16:41
"Упражняване на инвеститорски контрол при извършване на текущ ремонт в сграда на ТП на НОИ - Ловеч, находяща се в гр. Ловеч, бул. “България” № 44”
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си: упражняване на инвеститорски контрол при извършване на текущ ремонт на помещения в  административната сграда и приемна на ТП на  НОИ – Ловеч, находящи се в гр. Ловеч, бул. “България“ №44. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2018 г. 17:00
Променено: 14.8.2018 г. 13:27
10-2018-1015-10-55Публично състезаниеВъзложена23.4.2018 г. 15:34
“Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Ловеч, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на абонаментна поддръжка, профилактика и осигуряване на консумативи и резервни части за климатичната техника, собственост на ТП на НОИ -  Ловеч. Вида и местонахождението на климатичната техника са подробно описани в Приложение № 1 – Опис на наличната климатична техника, собственост на ТП на НОИ- Ловеч, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2018 г. 17:00
Променено: 25.8.2020 г. 15:48
10-2018-1015-10-54Публично състезаниеВъзложена23.4.2018 г. 15:27
“Извършване на текущ ремонт в сграда на ТП на НОИ - Ловеч, находяща се в гр. Ловеч, бул. “България” № 44”
Предмет на настоящата обществена поръчка е: Извършване на текущ ремонт в сграда на ТП на НОИ - Ловеч, находяща се в гр. Ловеч, бул. “България” № 44 по определени видове и количества строително-ремонтни работи /СРР/ и дейности, съгласно Техническите спецификации и Приложение № 1 – количествено – стойностна сметка за необходимите СРР и дейности от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.6.2018 г. 17:00
Променено: 12.9.2018 г. 10:09
10-2018-1015-10-53Събиране на оферти с обяваВъзложена23.4.2018 г. 15:23
“Абонаментна поддръжка на асансьорна платформа, монтирана в сграда на Обединен осигурителен архив - гр. Тетевен, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си абонаментна поддръжка на асансьорна платформа, монтирана в сграда на Обединен осигурителен архив - гр. Тетевен, находяща се в гр. Тетевен, ул. „Вършец” № 30, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.6.2018 г. 17:00
Променено: 6.7.2018 г. 11:14
10-2018-1015-10-40Публично състезаниеВъзложена29.3.2018 г. 9:11
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ - Ловеч“
Периодична доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ – Ловеч по предварителна заявка на възложителя, по вид и прогнозни количества, съгласно Приложение № 1 от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.5.2018 г. 17:00
Променено: 13.7.2018 г. 11:16
10-2018-1015-10-36Публично състезаниеВъзложена15.3.2018 г. 13:47
 „Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против  проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Ловеч“.
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изграждане, настройка и пускане в действие на независима сигнално-охранителна система (СОТ) на помещение (Контролния пункт за класифицирана информация) в административната сграда на ТП на НОИ – Ловеч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.5.2018 г. 17:00
Променено: 29.6.2018 г. 13:16
10-2018-1015-10-32Открита процедураВъзложена27.2.2018 г. 14:34
„Предоставяне на услуги по охрана на Обединен осигурителен архив - гр. Тетевен, ул. “Вършец“ № 30“
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си:   Опазване на имуществото и сигурността на служителите и посетителите от противозаконни  посегателства,  и осъществяване на видеонаблюдение, охрана със СОТ и контролно - пропускателен режим в обектите, включени в предмета на поръчката, както следва:
Обект №1: Архивохранилище на ТП на НОИ – Ловеч, находящо се в гр.Тетевен, ул. ”Вършец” № 30;
Обект №2: Помещения за отдих към Архивохранилище на ТП на НОИ-Ловеч, находящи се в гр.Тетевен, ул. „Вършец” № 30.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.5.2018 г. 17:00
Променено: 27.6.2018 г. 10:59
10-2018-1015-10-31Събиране на оферти с обяваВъзложена27.2.2018 г. 14:26
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения  в сгради на  ТП на  НОИ – Ловеч”
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си:   извършване  на  услуги  по  дезинфекция, дезинсекция  и  дератизация на помещения в  административната сграда и приемна на ТП на  НОИ – Ловеч, находящи се в гр. Ловеч, бул. “България“ № 44 и помещения в сграда на Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен, находяща  се в  гр. Тетевен, ул. “Вършец“ №30. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.3.2018 г. 17:00
Променено: 20.4.2018 г. 10:26
1 - 30Напред