Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
11-2014-148-2Публична покана по ЗОПВъзложена19.12.2014 г. 11:03
Извършване на замервания по електрическа безопасност в административната сграда на ТП на НОИ - Монтана
ТП на НОИ - Монтана възлага обществена поръчка, чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Извършване на замервания по електрическа безопасност в административната сграда на ТП на НОИ - Монтана“. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 13.01.2015 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 13.01.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 14.01.2015 г. от 14,00 часа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.1.2015 г. 17:00
Променено: 6.3.2015 г. 13:36
11-2014-154Открита процедура по ЗОПВъзложена12.11.2014 г. 10:09
"Осигуряване на физическа дневна невъоръжена охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана. Охрана със СОТ на филиала на ТП на НОИ - Монтана в гр. Лом и на архивохранилището на ТП на НОИ - Монтана, находящо се в гр. Монтана, бул. "Трети март" № 38"
"С Решение № 16 от 14.11.2014 г. на директора на ТП на НОИ – Монтана е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на физическа дневна невъоръжена охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана. Охрана със СОТ на филиала на ТП на НОИ – Монтана в гр. Лом и на архивохранилището на ТП на НОИ – Монтана, находящо се в гр. Монтана, бул. “Трети март” № 38”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 ч. на 15.12.2014 г. Офертите ще бъдат отворени на 16.12.2014 г. в 13:00 ч. в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, бул. “Трети март” № 76, стая № 303. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката
е регистрирана под № 00145-2014-0253"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.12.2014 г. 16:00
Променено: 10.2.2015 г. 17:32
11-2014-148Публична покана по ЗОПЗатворена27.10.2014 г. 9:45
"Извършване на замервания по електрическа безопасност в административната сграда на ТП на НОИ - Монтана"
ТП на НОИ - Монтана възлага обществена поръчка, чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Извършване на замервания по електрическа безопасност в административната сграда на ТП на НОИ - Монтана“. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 07.11.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 07.11.2014 г. Офертите ще бъдат отворени на 10.11.2014 г. от 13,00 часа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.11.2014 г. 17:00
Променено: 19.12.2014 г. 11:27