Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
11-2017-1015-11-129Публично състезаниеВъзложена7.9.2017 г. 16:52
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Монтана и прилежащи площи
Предмет на настоящата обществена поръчка е да бъде осъществен избор на външен изпълнител за извършване на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Монтана и прилежащите им площи за срок от 12 месеца, както следва:
1. Почистване на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана, находяща се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76 с обща площ за почистване 1280 кв. м.
2. Почистване на архивохранилището на ТП на НОИ – Монтана, находящо се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 38, ет. 1 (част от първи етаж в административната сграда на Регионален държавен архив – Монтана) с обща площ за почистване 136 кв. м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.10.2017 г. 17:00
Променено: 19.1.2018 г. 15:06
11-2017-1015-11-124Публично състезаниеПрекратена5.9.2017 г. 9:11
Извършване на ремонтни дейности в електроразпределителните табла на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана
Възлагането на настоящата обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за извършване на  ремонтни дейности в електроразпределителните табла на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана, бул. "Трети март" № 76. Обществената поръчка включва в обхвата си всички дейности по доставка и монтаж на ново оборудване за ел. табла и дейности по свързване, настройка, тестване и изпитване на предпазното заземяване на таблата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.10.2017 г. 17:00
Променено: 16.10.2017 г. 17:01
11-2017-1015-11-79Публично състезаниеВъзложена15.5.2017 г. 17:25
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Монтана
Възлагането на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на консумативи и подлежащи на износване модули за лазерни принтери, мултифункционални устройства и копирни  машини, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Монтана. Предметът на поръчката включва периодични доставки на фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани оригинални или еквивалентни консумативи, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества за 12 (дванадесет) месеца в Техническите спецификации, част от документацията на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2017 г. 17:00
Променено: 22.8.2017 г. 17:10
11-2017-1015-11-66Публично състезаниеПрекратена20.4.2017 г. 10:36
Извършване на ремонтни дейности в електроразпределителните табла на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана
Възлагането на настоящата обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за извършване на  ремонтни дейности в електроразпределителните табла на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана, бул. "Трети март" № 76. Обществената поръчка включва в обхвата си всички дейности по доставка и монтаж на ново оборудване за ел. табла и дейности по свързване, настройка, тестване и изпитване на предпазното заземяване на таблата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.5.2017 г. 17:00
Променено: 29.5.2017 г. 17:54
11-2017-1015-11-50Открита процедураВъзложена31.3.2017 г. 16:17
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Монтана
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за абонаментно и сервизно техническо поддържане и обслужване на офис техника за нуждите на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Монтана  (ТП на НОИ - Монтана). Поръчката включва извършване на периодични операции по обслужване на абонираната техника, текущи и аварийни ремонти, както и свързаното с тези дейности осигуряване (доставка) на резервни части и материали, в т. ч. доставка и монтаж на дефектирали елементи от пасивното мрежово оборудване в сградите на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Монтана (съединителни кабели, кутии, розетки и др.).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.6.2017 г. 17:00
Променено: 16.8.2017 г. 16:55
11-2017-1015-11-49Публично състезаниеВъзложена31.3.2017 г. 15:33
Абонаментна поддръжка на климатична техника, монтирана в сгради на ТП на НОИ - Монтана, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за абонаментно и сервизно техническо поддържане и обслужване на климатици, монтирани в сградите на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Монтана (ТП на НОИ - Монтана).  Поръчката включва извършване на периодични планови шестмесечни и годишни операции по обслужване на абонираната техника, текущи и аварийни ремонти, както и свързаното с тези дейности осигуряване (доставка) на резервни части и/или консумативи.  Обект на абонаментната поддръжка са 38 (тридесет и осем) броя климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Монтана, индивидуализирани по марка и местонахождение в Приложение № 1 към Техническите спецификации, част от одобрената документация на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.5.2017 г. 17:00
Променено: 1.8.2017 г. 12:26
11-2017-1015-11-48Публично състезаниеВъзложена31.3.2017 г. 15:31
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Монтана
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде избран изпълнител, който да извърши доставка на офис обзавеждане, необходимо за осъществяване дейността на ТП на НОИ – Монтана, индивидуализирано по вид, параметри и количество в техническите спецификации. Доставката включва разтоварване и монтаж на 15 бр. офис столове и 1 бр. метален шкаф с две врати за класьори
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.5.2017 г. 17:00
Променено: 12.7.2017 г. 16:11