Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
11-2016-1015-11-207Договаряне без предварително обявлениеВъзложена23.11.2016 г. 13:32
Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ - Монтана
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ – Монтана“. Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на ТП на НОИ – Монтана за сграда с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март“ №76   за срок от 4 (четири) години, считано от 28.01.2017 г. Прогнозното потребление на Възложителя за 48 месеца е 2200 куб.м. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 5000 лв. (пет хиляди лева) без ДДС. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката:1.Услугите следва да се осъществяват съгласно нормативните изисквания и правилата на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 2.Всички дейности, свързани с изпълнението на договора, се извършват съгласно „Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана“, одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ-09/11.08.2014 г., точка 25, публикувани на електронната страница на ВиК оператора: http://vikmontana.com/normativna-baza/obshti-usloviya/. 3.ВиК дружеството да предоставя вода на Възложителя с питейни качества, съгласно изискванията на действащото законодателство, да отвежда и пречиства отпадни води. 4.ВиК дружеството да поддържа изградената ВиК система, вкл. водомерните възли на водопроводните отклонения в съответствие с техническите и санитарни изисквания и с изискванията за опазване на околната среда и безопасност при работа. 5.ВиК дружеството да отчита показанията на средствата за измерване при условията и сроковете, определени с Общите условия и да издава фактури за дължимите суми. 6.ВиК дружеството да опазва съоръженията, инсталациите и имота – собственост на Възложителя при изпълнение задълженията си по договора. 7.ВиК дружеството да не допуска неупълномощени от него лица да извършват каквито и да са дейности по ВиК системите и съоръженията към тях, експлоатирани от него. 8.ВиК дружеството да монтира, поддържа и контролира водомера на водопроводното отклонение. 9.ВиК дружеството да извършва контрола на измервателните устройства, тяхната подмяна и споровете относно техните метрологични характеристики да се уреждат съгласно Общите условия. 10.ВиК дружеството да отчита изразходваните количества питейна вода по водомер, монтиран на водопроводното отклонение от упълномощени от него представители, в присъствието на представител на Възложителя. 11.ВиК дружеството да отчита показанията на водомера на водопроводното отклонение и индивидуалните водомери с точност до 1 куб. м. за периоди не по-дълги от тези, определени в Общите условия. 12.Количествата отведени и пречистени води се приема равно на количеството на изразходваната от Възложителя питейна вода. 13.ВиК дружеството да предоставя ВиК услуги по утвърдени от КЕВР пределни цени, публикувани на интернет страницата на КЕВР на адрес: http://www.dker.bg/PDOCS/prices_vik_31072016.pdf. 14.Доставянето на питейна вода или отвеждане на отпадъчни води се заплащат въз основа на измереното количество изразходвана вода от водоснабдителната мрежа, отчетено чрез монтирания водомер на сградното водопроводно отклонение. 15. Плащането се извършва по банков път, ежемесечно в срок до 10 раб. дни след получаване на фактурата за реално доставеното през отчетния календ. месец отчетено и документирано количество доставeна питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води. 16.Възложителят си запазва правото, в хода на изпълнение на поръчката, при възникнала необходимост да включва доп. обекти за предоставяне на ВиК услуги, попадащи в обособената територия на оператора „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, съгласно „Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана“, одобрени с Решение №ОУ-09/11.08.2014 г., точка 25 на ДКЕВР.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.1.2017 г. 18:23
11-2016-1015-11-185Открита процедураВъзложена18.10.2016 г. 15:22
Осигуряване на физическа дневна невъоръжена охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана. Охрана със СОТ на Архивохранилището на ТП на НОИ – Монтана, находящо се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 38 и на предоставени за ползване помещения в гр. Лом, пл. „Свобода” № 8, етаж 3
Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на физическа дневна невъоръжена охрана, охрана със СОТ и видеонаблюдение на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, находяща се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76. Охрана със СОТ на Архивохранилището на ТП на НОИ – Монтана, находящо се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 38 и на предоставени за ползване помещения в гр. Лом, пл. „Свобода” № 8, етаж 3.
Охраната на административните сгради на ТП на НОИ - Монтана да се извършва съобразно изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) с надеждна техника и квалифицирани служители, обучени и застраховани съобразно ЗЧОД, като се осигурява професионализъм, бдителност, конфиденциалност и култура на обслужване.
1.1. Охрана на административна сграда на ТП на НОИ – Монтана, намираща се на адрес: гр. Монтана, бул. ”Трети март” № 76.
Сградата е масивна на 5 (пет) етажа. Собственост на НОИ са 4 (четири) етажа – втори, трети, четвърти и пети етаж и стълбището към тях, както и идеални части от централен вход и входна площадка откъм бул. „Трети март” № 76.
Изпълнителят следва да изгради собствена СОТ и система за виденаблюдение. В обекта има изградена Пожароизвестителна инсталация, собственост на ТП на НОИ - Монтана. Необходимо е сигналите от ПИИ да се изведат до дежурния по СОТ, който следва да уведоми отговорното лице по поддръжката на ПИИ и отговорното длъжностно лице от ТП на НОИ - Монтана. Охраната на административната сграда се осъществява 24 часа в денонощието както следва:
- Дневна физическа невъоръжена охрана от 1 (един) пост, жива охрана с 1 (един) охранител на смяна и видеонаблюдение от 07,30 ч. до 19,30 ч. в работни дни;
- Охрана със СОТ и видеонаблюдение – в почивните и празничните дни, и всеки работен ден за времето от 19,30 ч. до 07,30 ч., като при нужда се реагира с физическа сила на изпълнителя.
- Охранителите осъществяват и пропускателен режим на гражданите и служителите в административната сграда от 8,00 ч. до 17,00 ч.,  а  в приемните от 8,00 ч. до 16,30 ч.
1.2. Охрана със СОТ на архивохранилището на ТП на НОИ – Монтана, находящо се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 38.
Обекта представлява обособена част от партерен етаж на обществена сграда със застроена площ от 137 кв.м., състоящ се от архив, работен офис и WC, разделени от коридор. Достъпът до имота се осъществява през самостоятелно обособен вход откъм двора, представляващ границата откъм изток. Изпълнителят следва да изгради собствена СОТ. Охраната със СОТ се осъществява ежедневно, 24 часа в денонощието, като в работни дни за времето от 8,00 часа до 17,00 часа се посещава от служители на ТП на НОИ – Монтана.
1.3. Охрана със СОТ на предоставени за ползване помещения в гр. Лом, пл.  „Свобода” № 8, етаж 3.
Етаж 3 е частна държавна собственост със самостоятелен вход, надстроен над масивна сграда, собственост на Съдебна палата – Лом. Помещенията, ползвани от ТП на НОИ - Монтана са предоставени за безвъзмездно управление от Областен управител на област Монтана. По същия ред се ползват и останалите помещения на етажа от други институции, основно от Бюро по труда – Лом.
Изпълнителят следва да изгради собствена СОТ.
В обекта има изградена Пожароизвестителна инсталация. Необходимо е сигналите от ПИИ да се изведат до дежурния по СОТ, който следва да уведоми отговорното лице по поддръжката на ПИИ и отговорното длъжностно лице от ТП на НОИ - Монтана.
Служителите са с работно време от 8,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч. Почистването на офиса се извършва от външна фирма в рамките на работното време.
Охраната със СОТ се осъществява ежедневно в работни дни през нощта (от 17,00 ч. до 8,00 ч.), а в празнични и почивни дни – денонощно.
Срок за изпълнение на поръчката: 24 месеца, считано от 01.02.2017 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.12.2016 г. 17:00
Променено: 9.2.2017 г. 17:54
11-2016-1015-11-171Събиране на оферти с обяваВъзложена17.9.2016 г. 14:45
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Монтана
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ – Монтана с обща площ  1421 кв. м. Отделните обработки следва да се провеждат в последен работен ден от седмицата и извън рамките на работното време на ТП на НОИ – Монтана (след 17,00 часа), след предварително съгласуване с възложителя, като първата обработка се извърши в едноседмичен срок от датата на влизане в сила на договора за изпълнение на поръчката, а всяка следваща – 3 (три) месеца след предходната такава.
Видове дейности за изпълнение:
-извършване на дезинфекция и дезинсекция на всички помещения с площ 1284 кв. м. в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76 един път на три месеца в рамките на период от 24 месеца (осем пъти за срока на договора), считано от датата на сключване на договора;
-извършване на дезинфекция и дезинсекция на всички помещения с площ 137 кв. м. в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана в гр. Монтана, бул „Трети март” № 38, ет. 1 (архивохранилище в сградата на Регионален държавен архив - Монтана) един път на три месеца в рамките на период от 24 месеца (осем пъти за срока на договора), считано от датата на сключване на договора;
-извършване на дератизация на 260 кв. м. архивохранилищна площ в административните сгради на ТП на НОИ - Монтана в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76 (130 кв. м.) и гр. Монтана, бул. „Трети март” № 38 (130 кв. м.) един път годишно в рамките на период от 24 месеца (два пъти за срока на договора), считано от датата на сключване на договора;
-извънредно извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите на ТП на НОИ - Монтана при възникване на локални проблеми или при регистрирано наличие на инсекти, гризачи и други вредители след проведените планови обработки,  без допълнителни заплащания от страна на възложителя
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.10.2016 г. 17:00
Променено: 6.12.2016 г. 9:55
11-2016-1015-11-170Открита процедураВъзложена16.9.2016 г. 15:09
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Монтана по обособени позиции
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Монтана по обособени позиции": Обособена позиция №1 "Доставка на канцеларски материали"; Обособена позиция №2 "Доставка на счетоводни книги, кочани с квитанции, папки за сортиране, ролки за калкулатори и кламери". Тъй като обществената поръчка е запазена и част от артикулите са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в Обособена позиция №2 са отделени тези стоки, които са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Поръчката за всяка от обособените позиции ще се изпълнява чрез периодични заявки за доставка на артикули, включени в Приложение №1 и №2 от техническата спецификация, както и на артикули, невключени в техническата спецификация и фигуриращи в официална ценова листа на избрания изпълнител, като за същите се ползва процент търговска отстъпка, предложен в офертата на участника, който остава постоянен за срока на договора. Заявките се правят според моментните потребности на Възложителя до достигане на прогнозната стойност по всяка от обособените позиции: 5170,00 лв. без ДДС за обособена позиция №1 и 4000,00  лв. без ДДС за обособена позиция №2 или до изтичане на 24 месеца от сключване на договорите за възлагане.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2016 г. 17:00
Променено: 15.2.2017 г. 19:05
11-2016-1015-11-151Открита процедураВъзложена16.8.2016 г. 16:18
Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Монтана
Предмет на настоящата обществена поръчка е да бъде осъществен избор на външен  изпълнител за извършване на доставка на нетна елекрическа енергия за нуждите на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Монтана (ТП на НОИ - Монтана от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси за срок от 4 (четири) години.Прогнозното потребление на Възложителя за 48 месеца е 250 000 kWh, като същото е изчислено въз основа на годишното потребление за периода 2012 г. – 2015 г. Изискванията за доставката са посочени от Възложителя в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2016 г. 17:00
Променено: 22.2.2021 г. 15:10
11-2016-1015-11-149Открита процедураВъзложена16.8.2016 г. 11:40
Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана, бул. "Трети март" № 76
Предмет на настоящата обществена поръчка е да бъде осъществен избор на външен  изпълнител за извършване на комплексно почистване на административната сграда на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Монтана (ТП на НОИ - Монтана). Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работни, архивни и сервизни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана за срок от 12 месеца със собствен персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи при спазване условията, изискванията и обема, посочени в техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.10.2016 г. 17:00
Променено: 16.1.2017 г. 9:43
11-2016-1015-11-63Възложена8.4.2016 г. 7:44
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Монтана
Цел на настоящата поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осъществи доставка на офис обзавеждане, необходимо за осъществяване дейността на ТП на НОИ – Монтана, индивидуализирано по вид, параметри и количество в техническите спецификации
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2016 г. 17:00
Променено: 30.6.2016 г. 10:00
11-2016-1015-11-45Открита процедураВъзложена24.3.2016 г. 10:12
Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ - Монтана
Предмет на настоящата поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осъществява доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ – Монтана, с оглед осигуряване на отоплението през отоплителните сезони 2016/2017 г. и 2017/2018 г. в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, находяща се на адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.6.2016 г. 17:00
Променено: 18.8.2016 г. 17:46
11-2016-1015-11-41Открита процедураВъзложена24.3.2016 г. 10:08
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Монтана
Доставка на консумативи и подлежащи на износване модули за лазерни принтери, мултифункционални устройства и копирни машини, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Монтана
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.6.2016 г. 17:00
Променено: 19.8.2016 г. 9:27