Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
11-2020-Ц1015-11-17Открита процедураВъзложена20.5.2020 г. 17:42
Предоставяне на услуги по охрана на сгради на ТП на НОИ - Монтана
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за срок от 24 месеца, считано от 01.02.2021 г. за предоставяне на услуги по охрана на сгради на ТП на НОИ – Монтана, и включва изпълнението на следните дейности:
1. Охрана чрез физическа дневна невъоръжена охрана, пропускателен режим, вдеонаблюдение и охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, находяща се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76;
2. Охрана със СОТ на предоставени за ползване помещения за архивохранилище на ТП на НОИ – Монтана в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 38, етаж 1;
3.  Охрана със СОТ на предоставени за ползване помещения в гр. Лом, пл. „Свобода” № 8, етаж 3.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.7.2020 г. 17:00
Променено: 20.11.2020 г. 16:04
11-2020-Ц1015-11-16Открита процедураВъзложена20.5.2020 г. 17:40
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ТП на НОИ - Монтана
Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение, който да е и координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО, както и поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ – Монтана - административна сграда в гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 76 и предоставени за ползване помещения в гр. Лом, пл. „Свобода“ № 8, етаж 3 и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.7.2020 г. 17:00
Променено: 23.11.2020 г. 13:33