Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
11-2019-1015-11-152Договаряне без предварително обявлениеВъзложена30.9.2019 г. 11:37
Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ - Монтана
Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в доставка на природен газ до административната сграда на ТП на НОИ – Монтана с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 76 от доставчик „Овергаз мрежи“ АД гр. София, притежаващ издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) лицензии № Л-440-08/30.03.2015 г. за разпределение на природен газ и № Л-440-12/30.03.2015 г. за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на общини Кюстендил, Монтана, Петрич, Банско и Разлог за срок от 25 години, съгласно решение № Л-438/30.03.2015 г. на КЕВР
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 18.11.2019 г. 15:47
11-2019-1015-11-126Открита процедураВъзложена2.8.2019 г. 15:22
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Монтана и прилежащи площи
Предмет на обществената поръчка е да бъде осъществен избор на външен изпълнител, който да извършва услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Монтана и прилежащите им площи за срок от 24 месеца, считано от сключването на договор за възлагане. Обектите, в които ще се изпълнява услугата са, както следва: 1. Административна сграда на ТП на НОИ - Монтана, находяща се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76 с обща площ за почистване 1280 кв. м. 2. Архивохранилище на ТП на НОИ – Монтана, находящо се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 38, ет. 1 (част от първи етаж в административната сграда на Регионален държавен архив – Монтана) с обща площ за почистване 136 кв. м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.9.2019 г. 17:00
Променено: 9.12.2019 г. 12:22
11-2019-1015-11-115Пряко договарянеВъзложена10.7.2019 г. 15:21
Упражняване на инвеститорски контрол при изграждане на газова инсталация и ремонт на отоплителна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана
Предметът на поръчката включва упражняване на инвеститорски контрол при изпълнението строително-монтажни работи (СМР) по изграждане на газова инсталация, съгласно изготвен инвестиционен проект и ремонт на съществуващата отоплителна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, находяща се в гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 76, на етажи втори, трети, четвърти и пети, собственост на НОИ. Целта на поръчката е да бъде осъществен избор на Изпълнител за упражняване инвеститорски контрол върху обекта, който да изпълнява контролни дейности при изпълнение на строителството: - Упражняване на контрол на строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договора за изпълнение на СМР; - Подписване на протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и Протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-монтажни работи до пълна реализация на строителството по газифициране на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.7.2019 г. 17:00
Променено: 24.9.2019 г. 16:37
11-2019-1015-11-103Пряко договарянеВъзложена27.6.2019 г. 18:40
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Монтана
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде избран изпълнител, който да извърши доставка на офис обзавеждане, необходимо за осъществяване дейността на ТП на НОИ – Монтана, индивидуализирано по вид, параметри и количество в техническите спецификации. Доставката на артикулите – 10 бр. офис столове на колела следва да обхваща всички дейности по изпълнение на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране, сглобяване и др. съпътстващи дейности франко мястото на изпълнение: гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 76 и всички разходи по изпълнение на поръчката до мястото на изпълнение, в т.ч. транспортни разходи, такси, мита, застраховки, спомагателни материали и др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.7.2019 г. 17:00
Променено: 1.8.2019 г. 9:56
11-2019-1015-11-80Публично състезаниеПрекратена23.5.2019 г. 16:50
Упражняване на инвеститорски контрол при изграждане на газова инсталация и ремонт на отоплителна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана
Предметът на поръчката включва упражняване на инвеститорски контрол при изпълнението строително-монтажни работи (СМР) по изграждане на газова инсталация, съгласно изготвен инвестиционен проект и ремонт на съществуващата отоплителна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, находяща се в гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 76, на етажи втори, трети, четвърти и пети, собственост на НОИ.
Целта на поръчката е да бъде осъществен избор на Изпълнител за упражняване инвеститорски контрол върху обекта, който да изпълнява контролни дейности при изпълнение на строителството:
- Упражняване на контрол на строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договора за изпълнение на СМР;
- Подписване на протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и Протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-монтажни работи до пълна реализация на строителството по газифициране на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.6.2019 г. 17:00
Променено: 28.6.2019 г. 12:24
11-2019-1015-11-79Публично състезаниеВъзложена23.5.2019 г. 16:47
Изграждане на газова инсталация и ремонт на отоплителна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана
Административната сграда на ТП на НОИ – Монтана се намира в гр. Монтана, кв. 128,  парцел I, имот пл. № 722, ПИ ид. № 48489.7.100.2 и е частна държавна собственост. Сградата е пететажна със сутерен със застроена площ 312 кв.м. и обща РЗП 1872 кв.м., като първият етаж и сутерена са частна собственост. Построена е и е въведена в експлоатация през 1970 година, с предназначение за обществена сграда. Собственост на НОИ са етажи втори, трети, четвърти и пети от сградата.
С настоящата обществена поръчка ще бъдат възложени, съответно извършени строително-монтажни работи на административната срада на ТП на НОИ – Монтана, съгласно изготвен инвестиционен проект, във връзка с газифициране на обекта и ремонт на съществуващата отоплителна инсталация.
Целта на планираните за изпълнение СМР е да се подобрят енергийните характеристики на сградата и тя да отговори на изискванията за енергиен клас не по-нисък от „С“, като административните разходи за ел.енергия и отопление намалеят значително.
Предвидени са за изпълнение основни видове работи по въвеждане на  енергоспестяваща мярка ЕСМ № 4 – Мерки по отопление.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.6.2019 г. 17:00
Променено: 24.9.2019 г. 17:21
11-2019-1015-11-61Публично състезаниеПрекратена18.4.2019 г. 18:14
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Монтана
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде избран изпълнител, който да извърши доставка на офис обзавеждане, необходимо за осъществяване дейността на ТП на НОИ – Монтана, индивидуализирано по вид, параметри и количество в техническите спецификации. Доставката на артикулите – 10 бр. офис столове на колела следва да обхваща всички дейности по изпълнение на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране, сглобяване и др. съпътстващи дейности франко мястото на изпълнение: гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 76 и всички разходи по изпълнение на поръчката до мястото на изпълнение, в т.ч. транспортни разходи, такси, мита, застраховки, спомагателни материали и др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.5.2019 г. 17:00
Променено: 30.5.2019 г. 8:16
11-2019-1015-11-55Публично състезаниеВъзложена12.4.2019 г. 16:50
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП на НОИ – Монтана
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за абонаментно и сервизно техническо поддържане и обслужване на климатици, монтирани в сградите на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Монтана (ТП на НОИ - Монтана).
Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:
1. Първоначален преглед и диагностика на климатиците и приемането им за абонаментно обслужване;
2. Абонаментна профилактична поддръжка на климатиците;
3. Ремонт на климатиците, в това число доставка, демонтаж и монтаж на резервни части (при необходимост);
4. Монтаж и/или демонтаж на климатик (при необходимост);
5. Издаване на експертна оценка при невъзможност или нерентабилност за отстраняване на повредата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.5.2019 г. 17:00
Променено: 12.9.2019 г. 13:39
11-2019-1015-11-34Събиране на оферти с обяваВъзложена27.2.2019 г. 15:50
Проектиране на газова инсталация в административната сграда на ТП на НОИ - Монтана
Предметът на поръчката включва дейности по изработване на инвестиционен проект за газификация на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, находяща се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76.
Проектът следва да бъде изработен във фаза „Технически проект“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и съгласно изискванията на заданието за проектиране на Възложителя – неразделна част от документацията на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.3.2019 г. 17:00
Променено: 7.5.2019 г. 13:38
11-2019-1015-11-28Договаряне без предварително обявлениеПрекратена18.2.2019 г. 17:56
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Монтана и прилежащи площи
Предмет на обществената поръчка е да бъде осъществен избор на външен изпълнител, който да извършва услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Монтана и прилежащите им площи за срок от 24 месеца, считано от сключването на договор за възлагане. Обектите, в които ще се изпълнява услугата са, както следва: 1. Административна сграда на ТП на НОИ - Монтана, находяща се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76 с обща площ за почистване 1280 кв. м. 2. Архивохранилище на ТП на НОИ – Монтана, находящо се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 38, ет. 1 (част от първи етаж в административната сграда на Регионален държавен архив – Монтана) с обща площ за почистване 136 кв. м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.4.2019 г. 17:00
Променено: 3.4.2019 г. 12:36