Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
11-2018-1015-11-150Открита процедураВъзложена25.10.2018 г. 14:45
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – Монтана по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса съгласно Приложение № 1“
Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, включени в Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП съгласно Приложение № 2“.
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъдат сключени договори за периодични доставки на фабрично нови и неупотребявани канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за обезпечаване работата на служителите на ТП на НОИ – Монтана. Видовете, техническите характеристики и съответните прогнозни количества за 24 месеца на канцеларските материали и принадлежности за офиса са описани в Приложение № 1 и Приложение № 2 към Техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Възложителят си запазва правото да не заявява даден артикул или цялото количество при отпаднала необходимост или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на учреждението. Включените артикули в Приложение № 1 и Приложение № 2 не са изчерпателни по отношение на възможните видове канцеларски материали и принадлежности за офиса, които да бъдат доставяни. Възложителят си запазва правото да заявява и други разновидности на канцеларски материали и принадлежности за офиса, фигуриращи в актуална ценова листа на изпълнителя на обществената поръчка. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2018 г. 17:00
Променено: 5.2.2021 г. 15:13
11-2018-1015-11-145Събиране на оферти с обяваВъзложена17.10.2018 г. 12:40
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Монтана
Предмет на настоящата обществена поръчка е да бъде осъществен избор на външен  изпълнител за извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на помещения в сгради на ТП на НОИ – Монтана за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от сключване на договор за възлагане с цел унищожаване или намаляване на числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните по смисъла на Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.11.2018 г. 17:00
Променено: 8.1.2019 г. 12:39
11-2018-1015-11-130Открита процедураВъзложена21.9.2018 г. 16:29
Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ - Монтана
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за срок от 24 месеца, считано от 01.02.2019 г. за предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ – Монтана, и включва изпълнението на следните дейности:
1. Охрана чрез физическа дневна невъоръжена охрана, пропускателен режим, вдеонаблюдение и охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, находяща се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76;
2. Охрана със СОТ на предоставени за ползване помещения за архивохранилище на ТП на НОИ – Монтана в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 38, етаж 1;
3.  Охрана със СОТ на предоставени за ползване помещения в гр. Лом, пл. „Свобода” № 8, етаж 3.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2018 г. 17:00
Променено: 22.2.2021 г. 15:13
11-2018-1015-11-125Открита процедураПрекратена17.9.2018 г. 18:17
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Монтана и прилежащи площи
Предмет на обществената поръчка е да бъде осъществен избор на външен изпълнител, който да извършва услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Монтана и прилежащите им площи за срок от 24 месеца, считано от 06.01.2019 г. Обектите, в които ще се изпълнява услугата са, както следва:
1. Административна сграда на ТП на НОИ - Монтана, находяща се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76 с обща площ за почистване 1280 кв. м.
2. Архивохранилище на ТП на НОИ – Монтана, находящо се в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 38, ет. 1 (част от първи етаж в административната сграда на Регионален държавен архив – Монтана) с обща площ за почистване 136 кв. м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2018 г. 17:00
Променено: 19.11.2018 г. 17:02
11-2018-1015-11-123Публично състезаниеВъзложена17.9.2018 г. 12:17
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ - Монтана
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на консумативи и подлежащи на износване модули за лазерни принтери, мултифункционални устройства и копирни машини, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Монтана. Предметът на поръчката включва периодични доставки на фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани оригинални или еквивалентни консумативи, индивидуализирани по видове и прогнозни количества за 12 (дванадесет) месеца в Техническите спецификации, част от документацията на поръчката - тонер касети и барабанни модули за техника с марка и модел, както следва: Brother DCP-9045CDN, Canon MF 4430, HP LazerJet 1200, Konica Minolta bizhub 43, Kyocera FS 3820DN, Xerox CopyCentre C118, Xerox Phazer 3117, Xerox WorkCentre 3119, Xerox Phazer 3500, Xerox Phazer 5335, Xerox Phazer 3010.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.10.2018 г. 17:00
Променено: 11.12.2018 г. 16:05
11-2018-1015-11-117Публично състезаниеВъзложена23.8.2018 г. 17:54
Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Монтана
Избор на изпълнител, който да осъществи изграждане, настройка и пускане в действие на самостоятелна АСПП (алармена система против  проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Монтана, обособен в помещение с площ приблизително 16 м2, намиращо се на етаж втори в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана на адрес гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 76.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.10.2018 г. 17:00
Променено: 10.12.2018 г. 12:30
11-2018-1006-11-19Директно възлаганеВъзложена23.8.2018 г. 17:50
Изграждане на система за видеонаблюдение в административната сграда на ТП на НОИ - Монтана
Изграждане на система за видеонаблюдение в административната сграда на ТП на НОИ - Монтана
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 24.8.2018 г. 13:42
11-2018-1015-11-87Открита процедураВъзложена2.7.2018 г. 8:32
Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ - Монтана
Избор на изпълнител, който да осъществява доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ – Монтана за срок от 12 месеца, с оглед осигуряване на отоплението през отоплителния сезон 2018/2019 г. в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, находяща се на адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 76.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.9.2018 г. 17:00
Променено: 9.11.2018 г. 14:14
11-2018-1015-11-71Събиране на оферти с обяваВъзложена12.6.2018 г. 15:22
Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана
С оглед подобряване на енергийните характеристики на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана Националният осигурителен институт чрез ТП на НОИ – Монтана е обявил обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана“, регистрирана под номер 00145-2018-0057 в Агенцията по обществени поръчки. Обществената поръчка включва в обхвата си следните дейности:
1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” включително необходимите работни детайли, по следните части: „Архитектурна”; „Конструктивна”; „Електрическа”; „Водоснабдяване и канализация”; „Пожарна безопасност”; „План за безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“; „Сметна документация“ – количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР, отделни количествено-стойностни сметки за квадратурите, собственост на ТП на НОИ – Монтана и частната собственост, обобщена количествена и количествено-стойностна сметка за видовете СМР.
2. Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвения и съгласуван и одобрен по съответния ред инвестиционен проект. Изпълнението на СМР не включва сутерена и първия етаж, собственост на частни лица, тъй като ще е предмет на отделено изпълнение от Собствениците.
3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.
За реализиране на описаната инженерингова услуга, с оглед гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обекта,  предмет на инженеринга Националният осигурителен институт чрез ТП на НОИ – Монтана възлага настоящата обществена поръчка за избор на независим изпълнител (консултант), който следва да изпълни следните дейности:
1. Проверка на инвестиционния проект за съответствието му с техническите спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана“ и предаване на инвестиционния проект на Възложителя за съгласуване и одобрение;
2. Съставяне на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2, във връзка с чл. 142, ал. 4 и ал. 5, т. 3, т. 4 и т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
3. Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството, съобразно одобрения инвестиционен проект, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до въвеждане в експлоатация на обекта и издаване на разрешение за ползване) в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ.
4. Изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;
5. Действия относно въвеждане на обекта в експлоатация, получаване на разрешение за ползване и предаването му на Възложителя.     
Срокът за изготвяне на инвестиционния проект, по отношение на който ще бъде направена оценка за съответствие е до 25 календарни дни от датата на сключване на договор с избрания изпълнител на инженеринговата услуга. Срокът за изпълнение на СМР на строежа, по отношение на който ще бъде осъществяван строителен надзор и инвеститорски контрол е до 75 календарни дни от подписване на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.
Забележка: Реалният срок за изготвяне на инвестиционния проект и за изпълнение на СМР ще бъде определен съгласно техническото предложение на избрания изпълнител след възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана“.
Местонахождение на обекта:
Административната сграда на ТП на НОИ – Монтана се намира в гр. Монтана, кв. 128,  парцел I, имот пл. № 722, ПИ ид. № 48489.7.100.2 и е частна държавна собственост. Сградата е пететажна със сутерен със застроена площ 312 кв.м. и обща РЗП 1872 кв.м., като първият етаж и сутерена са частна собственост. Построена е и е въведена в експлоатация през 1970 година, с предназначение за обществена сграда.
Строежът е ІII категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗУТ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2018 г. 17:00
Променено: 17.8.2018 г. 18:12
11-2018-1015-11-54Публично състезаниеПрекратена9.5.2018 г. 18:36
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ - Монтана
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на консумативи и подлежащи на износване модули за лазерни принтери, мултифункционални устройства и копирни машини, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Монтана. Предметът на поръчката включва периодични доставки на фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани оригинални или еквивалентни консумативи, индивидуализирани по видове и прогнозни количества за 12 (дванадесет) месеца в Техническите спецификации, част от документацията на поръчката - тонер касети и барабанни модули за техника с марка и модел, както следва: Brother DCP-9045CDN, Kanon MF 4430, HP LazerJet 1200, Konica Minolta bizhub 43, Kyocera FS 3820DN, Xerox CopyCentre C118, Xerox Phazer 3117,  Xerox Phazer 3119, Xerox Phazer 3500,  Xerox Phazer 5335, Xerox Phazer 3010 и  Xerox WorkCentre 3119.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.6.2018 г. 17:00
Променено: 17.7.2018 г. 16:54
11-2018-1015-11-40Публично състезаниеВъзложена28.2.2018 г. 18:33
„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана"
Административната сграда на ТП на НОИ – Монтана се намира в гр. Монтана, кв. 128,  парцел I, имот пл. № 722, ПИ ид. № 48489.7.100.2 и е частна държавна собственост. Сградата е пететажна със сутерен със застроена площ 312 кв.м. и обща РЗП 1872 кв.м., като първият етаж и сутерена са частна собственост. Построена е и е въведена в експлоатация през 1970 година, с предназначение за обществена сграда. Строежът е ІII категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗУТ. Целта на планирания за изпълнение инженеринг е да се подобрят енергийните характеристики на сградата и тя да отговори на изискванията за енергиен клас не по-нисък от „С“, като административните разходи за ел.енергия и отопление намалеят значително.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.6.2018 г. 17:00
Променено: 17.8.2018 г. 15:50