Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
11-2015-1015-11-37Открита процедура по ЗОПВъзложена16.9.2015 г. 12:46
Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Монтана, бул. "Трети март" № 76
Извършване на строително-ремонтни работи в работни, архивни и санитарни помещения, коридори, стълбищна клетка, фоайета, източна и западна фасада на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, съгласно Техническата спецификация с Приложение № 1 - количествена сметка и Пълното описание на предмета на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2015 г. 17:00
Променено: 17.11.2015 г. 17:01
11-2015-1015-11-31Открита процедура по ЗОПВъзложена4.9.2015 г. 14:42
Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана, бул. "Трети март" № 76, на филиала в гр. Лом и на ИРМ в гр. Берковица
Извършване на комплексно почистване на административни сгради на ТП на НОИ – Монтана, в т. ч. административната сграда в гр. Монтана, филиала в гр. Лом и изнесено работно място (ИРМ) в гр. Берковица за срок от една година. Изпълнителят извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи при спазване на условията, изискванията, обема и обхвата, посочени в техническите спецификации и Пълно описание на предмета на поръчката. Предметът на настоящата поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.11.2015 г. 17:00
Променено: 12.1.2016 г. 17:59
11-2015-1015-11-4Открита процедура по ЗОППрекратена6.7.2015 г. 14:56
Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Монтана, бул. "Трети март" № 76
Извършване на строително-ремонтни работи в работни, архивни и санитарни помещения, коридори, стълбищна клетка, фоайета, източна и западна фасада на административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, съгласно Техническата спецификация с Приложение № 1 - количествена сметка и Пълното описание на предмета на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.8.2015 г. 17:00
Променено: 4.8.2015 г. 17:17
11-2015-89Открита процедура по ЗОПВъзложена10.6.2015 г. 14:31
Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана, бул. "Трети март" № 76
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел съставяне на технически паспорт на административната сграда на Териториално поделение на Национален осигурителен институт (ТП на НОИ) – Монтана в град Монтана, бул. „Трети март” № 76, в съответствие с разпоредбите на Наредба №  5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на базата на частично налични строителни книжа, както и обследване за енергийна ефективност съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и Наредба 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.8.2015 г. 17:00
Променено: 22.10.2015 г. 8:00
11-2015-79Публична покана по ЗОПВъзложена27.5.2015 г. 17:58
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Монтана
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Монтана
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.6.2015 г. 17:00
Променено: 28.7.2015 г. 17:53
11-2015-67Открита процедура по ЗОПВъзложена20.4.2015 г. 8:31
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Монтана
Доставка на оригинални консумативи и подлежащи на износване модули за лазерни принтери, мултифункционални устройства и копирни машини, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Монтана.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.6.2015 г. 17:00
Променено: 13.8.2015 г. 18:18
11-2015-66Открита процедура по ЗОПВъзложена20.4.2015 г. 8:28
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ - Монтана
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за абонаментно и сервизно техническо поддържане и обслужване на офис техника; ремонт, доставка и монтаж на резервни части и материали за офис техника, в т.ч. доставка и монтаж на дефектирали елементи от пасивното мрежово оборудване в сградите на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Монтана (ТП на НОИ). 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.6.2015 г. 17:00
Променено: 13.8.2015 г. 18:36
11-2015-47Открита процедура по ЗОПВъзложена25.3.2015 г. 13:42
Абонаметна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Монтана
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за абонаментно и сервизно техническо поддържане и обслужване на климатици, инсталирани в сградите на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Монтана (ТП на НОИ).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.5.2015 г. 17:00
Променено: 13.7.2015 г. 8:40