Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
21-2015-1015-21-27Открита процедура по ЗОППрекратена24.9.2015 г. 8:52
"Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сграда, представляваща приемна на ТП на НОИ- софия град в ж.к. "Младост "
Изготвяне и регистрация на технически паспорт и извършване на обследване на енергийната ефективност на едноетажна сграда, с масивна конструкция, находяща се в УПИ II, кв. 15 по плана на гр. София, ж.к. " Младост-3", с административен адрес гр. София, ж.к. "Младост-3", към Трафопост до бл. 347, Район „Младост” - Столична община. За целта през 2001 - 2002 г. е извършено преустройство на клубно помещение към трафопост. Изискванията на възложителя относно изготвянето на техническия паспорт и обследване на енергийната ефективност са посочени подробно в техническата спецификация, формулирана чрез конкретно и подробно описание на изискванията на възложителя за изпълнението на поръчката, които са съобразени и следва да отговорят на изискванията на приложимата нормативна уредба /Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради /.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.10.2015 г. 16:30
Променено: 1.12.2015 г. 16:49
21-2015-131Публична покана по ЗОПВъзложена28.7.2015 г. 9:02
"Обработване на разплащателни документи на прекратени осигурители без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ- София град"
Обработване на разплащателни документи на прекратени осигурители без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ- София град за иззета документация на Георедмед" ЕООД -Бухово / в ликвидация/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.9.2015 г. 16:30
Променено: 3.12.2015 г. 8:28
21-2015-130Публична покана по ЗОПВъзложена28.7.2015 г. 8:57
"Обработване на разплщателни документи на прекратени осигурители без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ - София град"
Обработване на разплащателни документи на прекратени осигурители без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ- София град за иззета документация на "ВИ ТИ ЕС" ЕООД /правоприемник на "Автокомбинат -София -град"/
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.9.2015 г. 16:30
Променено: 12.10.2015 г. 14:15
21-2015-89Открита процедура по ЗОППрекратена27.4.2015 г. 8:35
"Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на сграда, представляваща приемна на ТП на НОИ-София -град в ж.к. "Младост""
Изготвяне и регистрация на технически паспорт и извършване на обследване на енергийната ефективност на едноетажна сграда, с масивна конструкция, находяща се в УПИ II, кв. 15 по плана на гр. София, ж.к. " Младост-3", с административен адрес гр. София, ж.к. "Младост-3", към Трафопост до бл. 347, Район „Младост” - Столична община. За целта през 2001 - 2002 г. е извършено преустройство на клубно помещение към трафопост. Изискванията на възложителя относно изготвянето на техническия паспорт и обследване на енергийната ефективност са посочени подробно в техническата спецификация, формулирана чрез конкретно и подробно описание на изискванията на възложителя за изпълнението на поръчката, които са съобразени и следва да отговорят на изискванията на приложимата нормативна уредба /Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради /.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2015 г. 16:30
Променено: 6.8.2015 г. 12:17
21-2015-66Открита процедура по ЗОПВъзложена16.4.2015 г. 11:34
" Абонаментна поддръжка на климатична техника за нуждите на ТП на НОИ -София- град, включително осигуряване на резервни части и консумативи "
Абонаментна поддръжка и сервизна следгаранционна техническа поддръжка на климатична техника с мощност до 20Kw от стенен тип, монтирана в сградата на ТП на НОИ - София град: бул."Ал. Стамболийски" №62-64, ПРМ"Младост":гр. София, ж.к."Младост-3" до бл.347А и ПРМ "Красна поляна": гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" № 205, описани подробно по видове и модел в Техническите спецификации от документацията за участие.
Абоннаментната поддръжка включва задължителни тримесечни и сезонни профилактични прегледи, съгласно Техническите спецификации. сервизната следгаранционна техническа поддръжка на климатичната техника се извършва само при възникнала необходимост и след предварително одобрение от възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.5.2015 г. 16:30
Променено: 29.9.2015 г. 13:15
21-2015-63Открита процедура по ЗОПВъзложена3.4.2015 г. 12:12
"Охрана със СОТ на приемна на ТП на НОИ-София град в ж.к. Младост 3 до блок  347А"
Осъществяване на охрана на приемната на ТП на НОИ-София град в ж.к. Младост 3 до блок  347А посредством изградената на обекта сигнално -охранителна техника.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.5.2015 г. 16:30
Променено: 15.7.2015 г. 15:49
Охрана със СОТ на приемна на ТП на НОИ- София град в жк Младост 3 до бл 347аОткрита процедура по ЗОППредстои публикуване3.4.2015 г. 11:53
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.4.2015 г. 11:53