Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
21-2017-1015-21-432Публично състезаниеВъзложена20.11.2017 г. 14:41
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-София град
Дейностите, предмет на обществената поръчка включват изработване, доставка и монтаж на различни видове мебелировка – модулни мебели (мебелировка на офис, гардероби, етажерки и др.), столове (офис столове, директорски и работни столове). Техническите характеристики и изисквания за качество и изпълнение на поръчката са представени в Техническите спецификации на възложителя от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.1.2018 г. 16:30
Променено: 11.4.2018 г. 8:59
21-2017-1015-21-393Публично състезаниеВъзложена10.10.2017 г. 15:27
Изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на потока от клиенти в приемни на ТП на НОИ - София град
Предмет на настоящата поръчка е изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на потока от клиенти в приемни на ТП на НОИ - София град.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.11.2017 г. 16:30
Променено: 9.2.2018 г. 9:35
21-2017-1015-21-360Събиране на оферти с обяваВъзложена29.8.2017 г. 13:23
"Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на сгради, собственост на НОИ"
Предмет на настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП има за цел съставяне и регистриране на технически паспорт и извършване на обследване на енергийната ефективност на едноетажна сграда, с масивна конструкция, находяща се в  кв. 15 по плана на гр. София, ж.к. "Младост-3", с административен адрес гр. София, ж.к. "Младост-3", към Трафопост до бл. 347А, Район „Младост” в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба- Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.10.2017 г. 16:30
Променено: 29.11.2017 г. 8:46
21-2017-1015-21-194Публично състезаниеВъзложена22.5.2017 г. 9:58
Преустройство и ремонт на помещение в приемната на ТП на НОИ-София град
Извършване на вътрешно преустройство и ремонт на съществуващо помещение - част от приемната на ТП на НОИ-София град, намиращо се на първия етаж в административната сграда НОИ. Преустройството касае само подмяна на съществуващи инсталации в помещението, както и подмяна на материалите, използвани за повърхностната обработка по под, стени и таван. Помещението не се променя в план и не се засягат носещи елементи на сградата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.7.2017 г. 16:30
Променено: 27.10.2017 г. 10:14
21-2017-1015-21-171Публично състезаниеВъзложена19.5.2017 г. 15:04
Текущ ремонт на помещение в приемната на ТП на НОИ-София град
Извършване на текущ ремонт на съществуващо помещение - част от приемната на ТП на НОИ - София град, обхващащ извършване на строително ремонтни работи и дейности по част Електроинсталации, съгласно Техническите спецификации.
Ремонтът не води до промяна на плана на помещението и не се засягат носещи елементи на сградата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.7.2017 г. 16:30
Променено: 11.8.2017 г. 9:57
21-2017-1015-21-173Публично състезаниеВъзложена4.5.2017 г. 10:58
Подмяна на ламинат в 27 работни помещения, ползвани от служителите на териториалното поделение.
Строително ремонтните дейности включват: демонтаж на стар ламиниран паркет, доставка и монтаж на подова настилка от ламиниран паркет с включени подложка, первази и ъгли - 8 мм, клас АС 4/32 при ремонти, доставка и монтаж на преходни лайсни, събиране, пренасяне и транспортиране на строителните отпадъци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.6.2017 г. 16:30
Променено: 15.8.2017 г. 9:47
21-2017-1015-21-159Публично състезаниеВъзложена18.4.2017 г. 16:12
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградата на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури следгаранционна абонаментна поддръжка и сервизно техническо обслужване на климатици и климатични инсталации от стенен тип, монтирани в сградата на НОИ с адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски №62-64 и приемна на ТП на НОИ - София град: гр. София, ж.к. Младост-3, до бл.347А, описани подробно по видове и дейности в Техническите спецификации от документацията за участие.
Абонаментната поддръжка включва задължителни тримесечни и сезонни профилактични прегледи, съгласно Техническите спецификации. Сервизната следгаранционна техническа поддръжка на климатиците и климатичните инсталации се извършва само при констатирана необходимост и след предварително одобрение от Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.6.2017 г. 16:30
Променено: 20.7.2017 г. 9:41
21-2017-1015-21-145Открита процедураВъзложена7.4.2017 г. 10:32
"Предоставяне на управляеми печатни услуги за ТП на НОИ-София град"
Предоставяне на управляеми печатни услуги за нуждите на ТП на НОИ-София град, свързани с цифров печат и фотопечат, чрез предлагане на хардуерно-софтуерно решение за управление, наблюдение, анализи и отчетност на печатащата среда в териториалното поделение за период на обслужване 36 / тридесет и шест/ месеца.  Предлаганото решение следва да обхваща наличните при Възложителя 15 броя многофунционални устройства с марка Lexmark MX711de,   общо 50 броя нови печатащи устройства, предоставени от изпълнителя, от които 25 броя принтери от среден клас, 9 броя принтери от висок клас, 13 броя многофункционални устройства от среден клас,  3 броя многофункционални устройства от висок клас и 1 брой принт сървър, притежаващи технически характеристики, подробно описани в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.6.2017 г. 16:30
Променено: 27.10.2017 г. 10:16
21-2017-1015-21-87Договаряне без предварително обявлениеВъзложена14.2.2017 г. 13:34
"Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ - София град"
Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на приемна  на ТП на НОИ - София град, находяща се в гр. София, ж.к. "Младост-3", до бл.347, вх. А
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 5.4.2017 г. 15:11
21-2017-1015-21-32Открита процедураВъзложена20.1.2017 г. 9:09
"Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ-София град"
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставки на нетна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ-София град от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток  с Електроенергийния системен оператор /ЕСО/ и поемане на разходите за небаланси за срок от 4/четири/ години.
Доставките, предмет на настоящата поръчка, ще се извършват в Приемна на ТП на НОИ – София град с адрес: гр. София, ж.к. „Младост-3“ до бл.347 / трафопост/.
Пронозното потребление на Възложителя за 4 /четири/ години е 145 MWh, като същото е изчислено на годишното потребление за 2016 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.3.2017 г. 16:30
Променено: 9.5.2017 г. 8:32