Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
21-2018-1015-21-133Открита процедураВъзложена15.5.2018 г. 14:03
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 : "Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение №1"
Обособена позиция № 2 : "Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение № 2, включени в Списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП"
Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-София град, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозно количество в Приложения № 1 и 2 към Техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Количествата са прогнозни за 36 месеца като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя до франко сградата на НОИ в гр. София, бул.  Ал. Стамболийски №62-64. Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на учреждението. При възникнала необходимост Възложителят има право да заявява и други артикули канцеларски материали по обособена позиция №1, които не са включени в Приложение №1 към Техническите спецификации, но фигурират в актуалния фирмен каталог и/или на официална интернет страница /On-line магазин/ на изпълнителя на обществената поръчка. 

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.8.2018 г. 16:30
Променено: 8.11.2018 г. 10:59
21-2018-1015-21-44Събиране на оферти с обяваВъзложена19.1.2018 г. 15:12
"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административните сгради на ЦУ и ТП на НОИ - София-град"
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД дейности/ на помещения в административните сгради на ЦУ и ТП на НОИ – София-град. Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията на помещенията се извършва с цел унищожаване или намаляване на числеността на преносители, причинители, резервоари на инфекции и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека по смисъла на и при спазване изискванията на Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.   
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.2.2018 г. 16:30
Променено: 8.5.2018 г. 15:20