Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
21-2019-1015-21-197Публично състезаниеВъзложена27.8.2019 г. 11:12
Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство
В обхвата на поръчката са включени дейности по упражняване на инвеститорски контрол в процеса на изпълнение на обществена поръчка за проектиране на енергоспестяващи мерки за нуждите на ТП на НОИ – София град и извършване на строителни и монтажни работи за цялостен ремонт на сграда пета категория със застроена площ – 228 кв. м., ползвана за приемна на ТП на НОИ - София град в ж.к. „Младост-3“ до бл.347А (Ун. № 00145-2019-0113 в Регистъра на АОП). С цел спазване на относимите нормативни изисквания, качествена реализация и контрол при изпълнението на инженеринговата поръчка, ТП на НОИ – София град провежда настоящата обществена поръчка за избор на консултант за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнението на строителството. Дейностите по изпълнение на поръчката включват контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договорите за изпълнение и др. дейности, посочени в техническите спецификации
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.10.2019 г. 16:30
Променено: 21.11.2019 г. 12:52
21-2019-1015-21-180Открита процедураВъзложена6.8.2019 г. 14:30
Охрана със СОТ на приемна на ТП на НОИ-София град в ж.к."Младост-3" до бл.347А"
Предмет на настоящата обществената поръчка е охрана със сигнално-охранителна техника на сградата в ж.к. „Младост-3” до бл. 347А, в която е разположена приемна на ТП на НОИ – София – град. Приемната е с площ 240 кв.м., разпределена в единадесет помещения със само един вход/изход. Охраната обхваща всички работни помещения и коридорите на територията на обекта. Осигуряването на охраната на сградата /трафопост - клубно помещение/, намираща се на адрес: гр.София, ж.к. „Младост-3” до бл. 347А, в която е разположена приемна на ТП на НОИ – София град, е чрез сигнално-охранителната техника, инсталирана в обекта, извън работно време, празничните и почивните дни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.11.2019 г. 16:30
Променено: 14.2.2020 г. 15:20
21-2019-1015-21-177Публично състезаниеВъзложена5.8.2019 г. 13:22
“Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство“
Упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1 от ЗУТ в процеса на изпълнение на обществена поръчка за проектиране на енергоспестяващи мерки за нуждите на ТП на НОИ – София град и извършване на строителни и монтажни работи за цялостен ремонт на сграда, ползвана за приемна на ТП на НОИ - София град в ж.к. „Младост-3“ до бл.347А (Ун. № 00145-2019-0113 в Регистъра на АОП) с цел осигуряване на спазването на относимите нормативни изисквания, качествена реализация и контрол при изпълнението на инженеринговата поръчка. Консултанта, осъществяващ строителния надзор следва да изпълни всички дейности, посочени в техническите спецификации от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.9.2019 г. 16:30
Променено: 31.10.2019 г. 16:47
21-2019-1015-21-150Публично състезаниеВъзложена18.6.2019 г. 8:34
Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на цялостен ремонт на сграда, ползвана за приемна на ТП на НОИ-София град в ж.к. "Младост-3" до бл. 347А, извършване на строителни и монтажни работи ( СМР), както и осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР.
Публикуване в Профила на купувача на информация на основание чл. 44 ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 29 ал. 1 от ППЗОП.
В обхвата на поръчката са включени следните дейности:
Дейност 1: Изготвяне на инвестиционен проект за изпълнение на енергоспестяващи мерки и ремонтни дейности на сградата, в която е разположена приемна на ТП на НОИ-София град в ж.к. “Младост“ до бл.347А, разработен по всички нормативно изискуеми части, посочени в Техническите спецификации, в степен за цялостно изпълнение на СМР, включително подробни количествени и стойностни сметки, отговарящ по обем и съдържание на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите  проектанти по отделните части на проекта.
Дейност 2: Изпълнение на СМР, след влизане в сила на разрешение за строеж, при стриктно спазване на одобрения инвестиционен проект и последователността и сроковете, предложени в разработен подробен линеен график.
ВАЖНО! При заявено желание, всеки заинтересован може да извърши оглед на сградата, в която е разположена приемната на ТП на НОИ-София град в ж.к. “Младост“ до бл.347А, след предварително уговорен ден и час с посоченото в документацията лице за контакт.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.8.2019 г. 16:30
Променено: 29.10.2019 г. 14:18
21-2019-1015-21-140Публично състезаниеВъзложена29.5.2019 г. 13:52
"Доставка на офис обзавеждане"
Публикуване в Профила на купувача на информация на основание чл. 44 ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 29 ал. 1 от ППЗОП.
Дейностите, предмет на обществената поръчка включват изработка, доставка и монтаж на различни видове офисна мебелировка- гишетурни плотове, бюра, гардероби,  модулна мебел /контейнери, поставки за компютри/, офисни /работни/ столове, както и остъкляване на гишета. Количествата, техническите характеристики и изисквания за качество и изпълнение на поръчката са представени в Техническите спецификации от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.7.2019 г. 16:30
Променено: 10.10.2019 г. 10:49
21-2019-1015-21-130Публично състезаниеВъзложена9.5.2019 г. 13:49
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици
Общественената поръчка включва в предмета си абонаментна поддръжка и сервизно техническо обслужване, включително осигуряване на резервни части и консумативи за климатиците и климатичните инсталации на ТП на НОИ – София град, индивидуализирани по марка/модел, тип на климатика, тип на инсталацията и местонахождението в Приложение №1 към Техническите спецификации от документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.6.2019 г. 16:30
Променено: 30.8.2019 г. 12:16