Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
21-2016-1015-21-569Публично състезаниеВъзложена15.11.2016 г. 14:39
"Изготвяне на проект за преустройство на работно помещение №119 от приемна за граждани на ТП на НОИ - София град, част от административната сграда на ЦУ на НОИ"
Проектът за преустройство на работно помещение №119 от приемна за граждани на ТП на НОИ - София град, следва да съдържа следните части: Архитектурна; Конструктивна; Електро; Отопление, вентилация и климатизация; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве, като към всяка е приложена подробна количествена сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.12.2016 г. 16:30
Променено: 21.3.2017 г. 12:05
21-2016-1015-21-504Публично състезаниеВъзложена11.10.2016 г. 14:41
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - София град"
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на офис обзавеждане по видове и технически характеристики, съгласно Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка, включваща разтоварване и монтаж в съответното офис помещение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2016 г. 16:30
Променено: 20.1.2017 г. 15:02
21-2016-1015-21-415Събиране на оферти с обяваВъзложена5.8.2016 г. 12:25
"Обработка на разплащателни документи на "ЧИСТОТА-СОФИЯ" АД /в ликвидация/, "ВОЛФ-96" ЕООД /в ликвидация/, "ДИТЦ" ЕАД /в ликвидация/
Предмет на поръчката е извършване на обработване на разплащателната документация на „ЧИСТОТА-СОФИЯ ”АД /в ликвидация/, ЕИК 121718535, „ВОЛФ-96” ЕООД /в ликвидация/, ЕИК-121238596 „ДИТЦ” ЕАД /в ликвидация/, ЕИК-121877579, при спазване на изискванията на Раздел ІІ от Инструкция № 5/2005г. на Управителя на НОИ за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.8.2016 г. 16:30
Променено: 20.9.2016 г. 16:02
21-2016-1015-21-416Събиране на оферти с обяваВъзложена2.8.2016 г. 8:45
"Обработка на разплащателните документи на КНИПИ "СОФПРОЕКТ"
Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на обработка на разплащателната документация на КНИПИ „СОФПРОЕКТ” при спазване на изискванията на Раздел II на Инструкция №5/2005г. на НОИ за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.8.2016 г. 16:30
Променено: 2.9.2016 г. 12:50
21-2016-1015-21-344Открита процедураВъзложена15.6.2016 г. 12:15
"Доставка на пощенски пликове, папки за досиета и канцеларски материали по две обособени позиции за нуждите на ТП на НОИ - София град: Обособена позиция №1: "Доставка на пощенски пликове и папки за досиета" и Обособена позиция № 2 "Доставка на канцеларски материали"
Периодични доставки на пощенски пликове, папки за досиета и канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-София град, определени по видове, технически характеристики и прогнозно количество в Приложения № 1 и 2 към техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Възложителят си запазва право да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите му. При възникнала необходимост възложителят има право да заявява и други артикули канцеларски материали, които не са включени в техническите спецификации, но фигурират в актуален, официален каталог на изпълнителя, като ползва процент търговска отстъпка, заявена в ценовото предложение на изпълнителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.7.2016 г. 16:30
Променено: 26.10.2016 г. 16:40
21-2016-1015-21-216Възложена31.3.2016 г. 9:12
"Доставка и монтаж на стелажи за ТП и ЦУ на НОИ"
 Предмет на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки, е доставка и монтаж на общо 810 /осемстотин и десет/ броя нови и неупотребявани метални стелажи за нуждите на Централно управление на НОИ и неговите териториалните поделения в гр. София, гр. Велико Търново, гр. Пазарджик и гр. Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.4.2016 г. 16:30
Променено: 20.6.2016 г. 8:42
21-2016-1015-21-114Възложена26.2.2016 г. 15:00
"Изпълнение на проект за преустройство на 4 работни помещения в приемна за граждани към ТП на НОИ-София град, част от административната сграда на ЦУ на НОИ"
 Извършване на строителни и ремонтни работи в част от административна сграда на Националния осигурителен институт на адрес: гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64, помещения в блок “В” на първи етаж, включващи четири броя административни офиси и прилежащия към тях обслужващ коридор, с цел преустройството им в еднопространствена зала – приемна за граждани, включително подмяна на необходимите инсталации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.4.2016 г. 16:30
Променено: 11.7.2016 г. 14:24
21-2016-1015-21-112Публична покана по ЗОПВъзложена25.2.2016 г. 16:29
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещенията в административните сгради на ЦУ и ТП на НОИ-София -град"
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административните сгради на ЦУ и ТП на НОИ - София - град. Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията на помещенията се извършва при спазване на  изискванията на Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.4.2016 г. 16:30
Променено: 25.5.2016 г. 16:02
21-2016-1015-21-111Публична покана по ЗОППрекратена24.2.2016 г. 13:34
"Доставка и монтаж на стелажи за ТП и ЦУ на НОИ"
 Предмет на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки, е доставка и монтаж на общо 810 /осемстотин и десет/ броя нови и неупотребявани метални стелажи за нуждите на Централно управление на НОИ и неговите териториалните поделения в гр. София, гр. Велико Търново, гр. Пазарджик и гр. Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.4.2016 г. 16:30
Променено: 25.3.2016 г. 11:55
21-2016-1015-21-102Публична покана по ЗОПВъзложена23.2.2016 г. 10:46
Обработване на разплащателни документи на прекратени осигурители без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ-София град" за иззета документация на "КОЦМ" АД /заличено/, "Метални изделия", "Полимет" и "Металургпрогрес"
Извършване на обработка на иззети разплащателни документи на прекратени осигурители без правоприемник, на: 1.„КОЦМ” АД /заличено/, наличната документация се състои от 919 броя дела - разплащателни ведомости, 3684 броя лични досиета и 7 броя азбучници, от които за обработка 919 броя дела - разплащателни ведомости, 3684 броя лични досиета /рецудирани до 1228 броя дела/; 2.СО “Метални изделия” наличната документация за обработка се състои от 12 броя дела - разплащателни ведомости; 3.“Полимет” наличната документация за обработка се състои от 9 броя дела - разплащателни ведомости и 4.“Металургпрогрес” наличната документация за обработка се състои от 12 броя дела - разплащателни ведомости чрез подреждането и систематизирането им в дела, оформени в отделни папки, като формирането /обособяването/ на делата се извършва чрез групиране на документите по видове. Обработката на разплащателните документи се извършва, съгласно изискванията на възложителя Раздел II от Инструкция № 5/30.06.2005г. на НОИ за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.3.2016 г. 16:30
Променено: 1.4.2016 г. 9:12
21-2016-1015-21-85Публична покана по ЗОППрекратена26.1.2016 г. 15:44
"Обработване на разплащателни документи на прекратени осигурители без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ-София -град" за иззетата документация на "КОЦМ" АД /заличено/, СО "Метални изделия", "Полимет" и "Металургпрогрес"
Извършване на обработка на иззети разплащателни документи на прекратени осигурители без правоприемник, на:
1.„КОЦМ” АД /заличено/, наличната документация се състои от 919 броя дела - разплащателни ведомости, 3684 броя лични досиета и 7 броя азбучници, от които за обработка 919 броя дела - разплащателни ведомости, 3684 броя лични досиета /рецудирани до 1228 броя дела/;
2.СО “Метални изделия” наличната документация за обработка се състои от 12 броя дела - разплащателни ведомости;
3.“Полимет” наличната документация за обработка се състои от 9 броя дела - разплащателни ведомости и
4.“Металургпрогрес” наличната документация за обработка се състои от 12  броя дела - разплащателни ведомости чрез подреждането и систематизирането им в дела, оформени в отделни папки, като формирането /обособяването/ на делата се извършва чрез групиране на документите по видове.
Обработката на разплащателните документи се извършва, съгласно изискванията на възложителя Раздел II от Инструкция № 5/30.06.2005г. на НОИ за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.2.2016 г. 16:30
Променено: 22.2.2016 г. 15:38
21-2016-1015-21-68Публична покана по ЗОПВъзложена11.1.2016 г. 14:30
"Обработване на разплащателни документи на прекратени осигурители без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ -София -град" за иззета документация на "ДЕЯ БИЛД" АД / в несъстоятелност/- правоприечник на ДП "Кремиковски строител".
Обработване на разплащателни документи на прекратени осигурители без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ- София град за иззета документация на "ДЕЯ БИЛД" АД /в несъстоятелност/ правоприемник на ДП "Кремиковски строител" -София/
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.1.2016 г. 16:30
Променено: 29.2.2016 г. 8:59