Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
21-2022-1015-21-114Събиране на оферти с обяваВъзложена10.6.2022 г. 15:35
"Доставка на щори за помещения, ползвани от служителите на ТП на НОИ-София град"
Доставка и монтаж на 590 (петстотин и деветдесет) броя хоризонтални алуминиеви щори с обща площ 980 кв. м., от които около 330 кв. м. отваряема площ ( 210 броя щори) и около 650 кв.м. неотваряема площ (380 броя щори)
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2022 г. 23:55
Променено: 10.8.2022 г. 9:36
21-2021-1015-40-414Директно възлаганеВъзложена12.5.2021 г. 9:43
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административните сгради на ЦУ и ТП на НОИ-София град"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.5.2021 г. 9:43
21-2020-Ц1016-40-773Директно възлаганеВъзложена31.12.2020 г. 10:34
Следгаранционна поддръжка на система за безконтактна инвентаризация и доставка на консумативи
Следгаранционна поддръжка и текущо обслужване на система за безконтактна инвентаризация INVENT и доставка на необходимите за работата на системата консумативи по договорени единични цени.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.12.2020 г. 10:34
21-2020-Ц1016-40-792Директно възлаганеВъзложена31.12.2020 г. 9:02
Обработка на разплащателна документация на прекратен осигурител без правоприемник ("СК-13-Трансстрой"АД)
Обработката на разплащателната документация се извършва  при спазване на разпоредбите на раздел II от Инструкция № 5/30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.12.2020 г. 9:02
21-2020-1015-21-12Открита процедураВъзложена21.5.2020 г. 15:30
Предоставяне на управляеми печатни услуги за дейността на ТП на НОИ-София град
Хардуерно и софтуерно решение за печат, управление, наблюдение, анализи и отчетност на печатащата среда в ТП на НОИ - София град, в което трябва да бъдат включени:
• 15 броя налични устройства марка Lexmark MX711de, собственост на Възложителя (средно месечно натоварване 15000 копия за едно устройство) и следните нови устройства:
• 34 броя принтери среден клас
• 13 броя многофункционални устройства среден клас
• 3 броя многофункционални устройства висок клас
• 1 брой цветно многофункционално устройство среден клас формат А3
• 35 броя документни скенери среден клас
• Сървър/-ри със съответните лицензи и операционни системи, които да бъдат интегрирани в съществуващата инфраструктура на ТП на НОИ-София град и да отговарят напълно на описаните минимални инсталационни изисквания на софтуера за контрол на достъпа и софтуера за мониторинг
За посочените печатащи устройства Lexmark MX711de, собственост на Възложителя, и за 3 броя многофункционални устройства висок клас (Тип 3) следва да бъде предложен софтуер за контрол на достъпа софтуер за мониторинг и услуги. За всички останали печатащи устройства следва да бъде предложен  софтуер за мониторинг и услуги подробно описани в Техническите спецификации от документацията за обществена поръчка.
Скенерите не са обект на наблюдение от софтуера за мониторинг.
Изпълнителят няма да получи отдалечен достъп до софтуера за контрол на достъпа и софтуера за мониторинг. Всички възникнали нужди за обслужване на софтуера и устройствата ще се регистрират през Хелп- деск системата на Изпълнителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.7.2020 г. 16:30
Променено: 23.9.2020 г. 13:59
21-2019-1015-21-197Публично състезаниеВъзложена27.8.2019 г. 11:12
Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство
В обхвата на поръчката са включени дейности по упражняване на инвеститорски контрол в процеса на изпълнение на обществена поръчка за проектиране на енергоспестяващи мерки за нуждите на ТП на НОИ – София град и извършване на строителни и монтажни работи за цялостен ремонт на сграда пета категория със застроена площ – 228 кв. м., ползвана за приемна на ТП на НОИ - София град в ж.к. „Младост-3“ до бл.347А (Ун. № 00145-2019-0113 в Регистъра на АОП). С цел спазване на относимите нормативни изисквания, качествена реализация и контрол при изпълнението на инженеринговата поръчка, ТП на НОИ – София град провежда настоящата обществена поръчка за избор на консултант за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнението на строителството. Дейностите по изпълнение на поръчката включват контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договорите за изпълнение и др. дейности, посочени в техническите спецификации
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.10.2019 г. 16:30
Променено: 21.11.2019 г. 12:52
21-2019-1015-21-180Открита процедураВъзложена6.8.2019 г. 14:30
Охрана със СОТ на приемна на ТП на НОИ-София град в ж.к."Младост-3" до бл.347А"
Предмет на настоящата обществената поръчка е охрана със сигнално-охранителна техника на сградата в ж.к. „Младост-3” до бл. 347А, в която е разположена приемна на ТП на НОИ – София – град. Приемната е с площ 240 кв.м., разпределена в единадесет помещения със само един вход/изход. Охраната обхваща всички работни помещения и коридорите на територията на обекта. Осигуряването на охраната на сградата /трафопост - клубно помещение/, намираща се на адрес: гр.София, ж.к. „Младост-3” до бл. 347А, в която е разположена приемна на ТП на НОИ – София град, е чрез сигнално-охранителната техника, инсталирана в обекта, извън работно време, празничните и почивните дни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.11.2019 г. 16:30
Променено: 14.2.2020 г. 15:20
21-2019-1015-21-177Публично състезаниеВъзложена5.8.2019 г. 13:22
“Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство“
Упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1 от ЗУТ в процеса на изпълнение на обществена поръчка за проектиране на енергоспестяващи мерки за нуждите на ТП на НОИ – София град и извършване на строителни и монтажни работи за цялостен ремонт на сграда, ползвана за приемна на ТП на НОИ - София град в ж.к. „Младост-3“ до бл.347А (Ун. № 00145-2019-0113 в Регистъра на АОП) с цел осигуряване на спазването на относимите нормативни изисквания, качествена реализация и контрол при изпълнението на инженеринговата поръчка. Консултанта, осъществяващ строителния надзор следва да изпълни всички дейности, посочени в техническите спецификации от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.9.2019 г. 16:30
Променено: 31.10.2019 г. 16:47
21-2019-1015-21-150Публично състезаниеВъзложена18.6.2019 г. 8:34
Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на цялостен ремонт на сграда, ползвана за приемна на ТП на НОИ-София град в ж.к. "Младост-3" до бл. 347А, извършване на строителни и монтажни работи ( СМР), както и осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР.
Публикуване в Профила на купувача на информация на основание чл. 44 ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 29 ал. 1 от ППЗОП.
В обхвата на поръчката са включени следните дейности:
Дейност 1: Изготвяне на инвестиционен проект за изпълнение на енергоспестяващи мерки и ремонтни дейности на сградата, в която е разположена приемна на ТП на НОИ-София град в ж.к. “Младост“ до бл.347А, разработен по всички нормативно изискуеми части, посочени в Техническите спецификации, в степен за цялостно изпълнение на СМР, включително подробни количествени и стойностни сметки, отговарящ по обем и съдържание на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите  проектанти по отделните части на проекта.
Дейност 2: Изпълнение на СМР, след влизане в сила на разрешение за строеж, при стриктно спазване на одобрения инвестиционен проект и последователността и сроковете, предложени в разработен подробен линеен график.
ВАЖНО! При заявено желание, всеки заинтересован може да извърши оглед на сградата, в която е разположена приемната на ТП на НОИ-София град в ж.к. “Младост“ до бл.347А, след предварително уговорен ден и час с посоченото в документацията лице за контакт.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.8.2019 г. 16:30
Променено: 29.10.2019 г. 14:18
21-2019-1015-21-140Публично състезаниеВъзложена29.5.2019 г. 13:52
"Доставка на офис обзавеждане"
Публикуване в Профила на купувача на информация на основание чл. 44 ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 29 ал. 1 от ППЗОП.
Дейностите, предмет на обществената поръчка включват изработка, доставка и монтаж на различни видове офисна мебелировка- гишетурни плотове, бюра, гардероби,  модулна мебел /контейнери, поставки за компютри/, офисни /работни/ столове, както и остъкляване на гишета. Количествата, техническите характеристики и изисквания за качество и изпълнение на поръчката са представени в Техническите спецификации от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.7.2019 г. 16:30
Променено: 10.10.2019 г. 10:49
21-2019-1015-21-130Публично състезаниеВъзложена9.5.2019 г. 13:49
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици
Общественената поръчка включва в предмета си абонаментна поддръжка и сервизно техническо обслужване, включително осигуряване на резервни части и консумативи за климатиците и климатичните инсталации на ТП на НОИ – София град, индивидуализирани по марка/модел, тип на климатика, тип на инсталацията и местонахождението в Приложение №1 към Техническите спецификации от документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.6.2019 г. 16:30
Променено: 30.8.2019 г. 12:16
21-2018-1015-21-133Открита процедураВъзложена15.5.2018 г. 14:03
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 : "Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение №1"
Обособена позиция № 2 : "Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение № 2, включени в Списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП"
Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-София град, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозно количество в Приложения № 1 и 2 към Техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Количествата са прогнозни за 36 месеца като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя до франко сградата на НОИ в гр. София, бул.  Ал. Стамболийски №62-64. Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на учреждението. При възникнала необходимост Възложителят има право да заявява и други артикули канцеларски материали по обособена позиция №1, които не са включени в Приложение №1 към Техническите спецификации, но фигурират в актуалния фирмен каталог и/или на официална интернет страница /On-line магазин/ на изпълнителя на обществената поръчка. 

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.8.2018 г. 16:30
Променено: 8.11.2018 г. 10:59
21-2018-1015-21-44Събиране на оферти с обяваВъзложена19.1.2018 г. 15:12
"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административните сгради на ЦУ и ТП на НОИ - София-град"
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД дейности/ на помещения в административните сгради на ЦУ и ТП на НОИ – София-град. Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията на помещенията се извършва с цел унищожаване или намаляване на числеността на преносители, причинители, резервоари на инфекции и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека по смисъла на и при спазване изискванията на Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.   
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.2.2018 г. 16:30
Променено: 8.5.2018 г. 15:20
21-2017-1015-21-432Публично състезаниеВъзложена20.11.2017 г. 14:41
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-София град
Дейностите, предмет на обществената поръчка включват изработване, доставка и монтаж на различни видове мебелировка – модулни мебели (мебелировка на офис, гардероби, етажерки и др.), столове (офис столове, директорски и работни столове). Техническите характеристики и изисквания за качество и изпълнение на поръчката са представени в Техническите спецификации на възложителя от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.1.2018 г. 16:30
Променено: 11.4.2018 г. 8:59
21-2017-1015-21-393Публично състезаниеВъзложена10.10.2017 г. 15:27
Изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на потока от клиенти в приемни на ТП на НОИ - София град
Предмет на настоящата поръчка е изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на потока от клиенти в приемни на ТП на НОИ - София град.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.11.2017 г. 16:30
Променено: 9.2.2018 г. 9:35
21-2017-1015-21-360Събиране на оферти с обяваВъзложена29.8.2017 г. 13:23
"Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на сгради, собственост на НОИ"
Предмет на настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП има за цел съставяне и регистриране на технически паспорт и извършване на обследване на енергийната ефективност на едноетажна сграда, с масивна конструкция, находяща се в  кв. 15 по плана на гр. София, ж.к. "Младост-3", с административен адрес гр. София, ж.к. "Младост-3", към Трафопост до бл. 347А, Район „Младост” в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба- Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.10.2017 г. 16:30
Променено: 29.11.2017 г. 8:46
21-2017-1015-21-194Публично състезаниеВъзложена22.5.2017 г. 9:58
Преустройство и ремонт на помещение в приемната на ТП на НОИ-София град
Извършване на вътрешно преустройство и ремонт на съществуващо помещение - част от приемната на ТП на НОИ-София град, намиращо се на първия етаж в административната сграда НОИ. Преустройството касае само подмяна на съществуващи инсталации в помещението, както и подмяна на материалите, използвани за повърхностната обработка по под, стени и таван. Помещението не се променя в план и не се засягат носещи елементи на сградата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.7.2017 г. 16:30
Променено: 27.10.2017 г. 10:14
21-2017-1015-21-171Публично състезаниеВъзложена19.5.2017 г. 15:04
Текущ ремонт на помещение в приемната на ТП на НОИ-София град
Извършване на текущ ремонт на съществуващо помещение - част от приемната на ТП на НОИ - София град, обхващащ извършване на строително ремонтни работи и дейности по част Електроинсталации, съгласно Техническите спецификации.
Ремонтът не води до промяна на плана на помещението и не се засягат носещи елементи на сградата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.7.2017 г. 16:30
Променено: 11.8.2017 г. 9:57
21-2017-1015-21-173Публично състезаниеВъзложена4.5.2017 г. 10:58
Подмяна на ламинат в 27 работни помещения, ползвани от служителите на териториалното поделение.
Строително ремонтните дейности включват: демонтаж на стар ламиниран паркет, доставка и монтаж на подова настилка от ламиниран паркет с включени подложка, первази и ъгли - 8 мм, клас АС 4/32 при ремонти, доставка и монтаж на преходни лайсни, събиране, пренасяне и транспортиране на строителните отпадъци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.6.2017 г. 16:30
Променено: 15.8.2017 г. 9:47
21-2017-1015-21-159Публично състезаниеВъзложена18.4.2017 г. 16:12
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградата на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури следгаранционна абонаментна поддръжка и сервизно техническо обслужване на климатици и климатични инсталации от стенен тип, монтирани в сградата на НОИ с адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски №62-64 и приемна на ТП на НОИ - София град: гр. София, ж.к. Младост-3, до бл.347А, описани подробно по видове и дейности в Техническите спецификации от документацията за участие.
Абонаментната поддръжка включва задължителни тримесечни и сезонни профилактични прегледи, съгласно Техническите спецификации. Сервизната следгаранционна техническа поддръжка на климатиците и климатичните инсталации се извършва само при констатирана необходимост и след предварително одобрение от Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.6.2017 г. 16:30
Променено: 20.7.2017 г. 9:41
21-2017-1015-21-145Открита процедураВъзложена7.4.2017 г. 10:32
"Предоставяне на управляеми печатни услуги за ТП на НОИ-София град"
Предоставяне на управляеми печатни услуги за нуждите на ТП на НОИ-София град, свързани с цифров печат и фотопечат, чрез предлагане на хардуерно-софтуерно решение за управление, наблюдение, анализи и отчетност на печатащата среда в териториалното поделение за период на обслужване 36 / тридесет и шест/ месеца.  Предлаганото решение следва да обхваща наличните при Възложителя 15 броя многофунционални устройства с марка Lexmark MX711de,   общо 50 броя нови печатащи устройства, предоставени от изпълнителя, от които 25 броя принтери от среден клас, 9 броя принтери от висок клас, 13 броя многофункционални устройства от среден клас,  3 броя многофункционални устройства от висок клас и 1 брой принт сървър, притежаващи технически характеристики, подробно описани в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.6.2017 г. 16:30
Променено: 27.10.2017 г. 10:16
21-2017-1015-21-87Договаряне без предварително обявлениеВъзложена14.2.2017 г. 13:34
"Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ - София град"
Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на приемна  на ТП на НОИ - София град, находяща се в гр. София, ж.к. "Младост-3", до бл.347, вх. А
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 5.4.2017 г. 15:11
21-2017-1015-21-32Открита процедураВъзложена20.1.2017 г. 9:09
"Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ-София град"
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставки на нетна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ-София град от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток  с Електроенергийния системен оператор /ЕСО/ и поемане на разходите за небаланси за срок от 4/четири/ години.
Доставките, предмет на настоящата поръчка, ще се извършват в Приемна на ТП на НОИ – София град с адрес: гр. София, ж.к. „Младост-3“ до бл.347 / трафопост/.
Пронозното потребление на Възложителя за 4 /четири/ години е 145 MWh, като същото е изчислено на годишното потребление за 2016 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.3.2017 г. 16:30
Променено: 9.5.2017 г. 8:32
21-2016-1015-21-569Публично състезаниеВъзложена15.11.2016 г. 14:39
"Изготвяне на проект за преустройство на работно помещение №119 от приемна за граждани на ТП на НОИ - София град, част от административната сграда на ЦУ на НОИ"
Проектът за преустройство на работно помещение №119 от приемна за граждани на ТП на НОИ - София град, следва да съдържа следните части: Архитектурна; Конструктивна; Електро; Отопление, вентилация и климатизация; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве, като към всяка е приложена подробна количествена сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.12.2016 г. 16:30
Променено: 21.3.2017 г. 12:05
21-2016-1015-21-504Публично състезаниеВъзложена11.10.2016 г. 14:41
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - София град"
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на офис обзавеждане по видове и технически характеристики, съгласно Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка, включваща разтоварване и монтаж в съответното офис помещение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2016 г. 16:30
Променено: 20.1.2017 г. 15:02
21-2016-1015-21-415Събиране на оферти с обяваВъзложена5.8.2016 г. 12:25
"Обработка на разплащателни документи на "ЧИСТОТА-СОФИЯ" АД /в ликвидация/, "ВОЛФ-96" ЕООД /в ликвидация/, "ДИТЦ" ЕАД /в ликвидация/
Предмет на поръчката е извършване на обработване на разплащателната документация на „ЧИСТОТА-СОФИЯ ”АД /в ликвидация/, ЕИК 121718535, „ВОЛФ-96” ЕООД /в ликвидация/, ЕИК-121238596 „ДИТЦ” ЕАД /в ликвидация/, ЕИК-121877579, при спазване на изискванията на Раздел ІІ от Инструкция № 5/2005г. на Управителя на НОИ за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.8.2016 г. 16:30
Променено: 20.9.2016 г. 16:02
21-2016-1015-21-416Събиране на оферти с обяваВъзложена2.8.2016 г. 8:45
"Обработка на разплащателните документи на КНИПИ "СОФПРОЕКТ"
Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на обработка на разплащателната документация на КНИПИ „СОФПРОЕКТ” при спазване на изискванията на Раздел II на Инструкция №5/2005г. на НОИ за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.8.2016 г. 16:30
Променено: 2.9.2016 г. 12:50
21-2016-1015-21-344Открита процедураВъзложена15.6.2016 г. 12:15
"Доставка на пощенски пликове, папки за досиета и канцеларски материали по две обособени позиции за нуждите на ТП на НОИ - София град: Обособена позиция №1: "Доставка на пощенски пликове и папки за досиета" и Обособена позиция № 2 "Доставка на канцеларски материали"
Периодични доставки на пощенски пликове, папки за досиета и канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-София град, определени по видове, технически характеристики и прогнозно количество в Приложения № 1 и 2 към техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Възложителят си запазва право да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите му. При възникнала необходимост възложителят има право да заявява и други артикули канцеларски материали, които не са включени в техническите спецификации, но фигурират в актуален, официален каталог на изпълнителя, като ползва процент търговска отстъпка, заявена в ценовото предложение на изпълнителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.7.2016 г. 16:30
Променено: 26.10.2016 г. 16:40
21-2016-1015-21-216Възложена31.3.2016 г. 9:12
"Доставка и монтаж на стелажи за ТП и ЦУ на НОИ"
 Предмет на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки, е доставка и монтаж на общо 810 /осемстотин и десет/ броя нови и неупотребявани метални стелажи за нуждите на Централно управление на НОИ и неговите териториалните поделения в гр. София, гр. Велико Търново, гр. Пазарджик и гр. Хасково.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.4.2016 г. 16:30
Променено: 20.6.2016 г. 8:42
21-2016-1015-21-114Възложена26.2.2016 г. 15:00
"Изпълнение на проект за преустройство на 4 работни помещения в приемна за граждани към ТП на НОИ-София град, част от административната сграда на ЦУ на НОИ"
 Извършване на строителни и ремонтни работи в част от административна сграда на Националния осигурителен институт на адрес: гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64, помещения в блок “В” на първи етаж, включващи четири броя административни офиси и прилежащия към тях обслужващ коридор, с цел преустройството им в еднопространствена зала – приемна за граждани, включително подмяна на необходимите инсталации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.4.2016 г. 16:30
Променено: 11.7.2016 г. 14:24
1 - 30Напред