Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
03-2014-001-286-1Открита процедура по ЗОПВъзложена5.12.2014 г. 9:36
"Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително ремонт и доставка на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна"
С Решение № 16 от 08.12.2014 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително ремонт и доставка на резервни части за нуждите на ТП на ТП на НОИ - Варна”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 13.01.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 14.01.2015 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0263.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.1.2015 г. 16:30
Променено: 12.2.2015 г. 11:12
03-2014-001-160-10Открита процедура по ЗОПВъзложена6.11.2014 г. 11:59
“Текущ ремонт в сгради на ТП на НОИ - Варна”
С Решение № 15 от 07.11.2014 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Текущ ремонт в сгради на  ТП на НОИ - Варна". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 01.12.2014 г. Офертите ще бъдат отворени на 02.12.2014 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0246
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.12.2014 г. 16:30
Променено: 4.3.2015 г. 9:14
03-2014-001-121-9Открита процедура по ЗОПВъзложена16.10.2014 г. 12:16
“Доставка и монтаж на компресор за климатична инсталация за нуждите на ТП на НОИ - Варна”
С Решение № 14 от 17.10.2014 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка и монтаж на компресор за климатична инсталация за нуждите на ТП на НОИ - Варна". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 08.12.2014 г. Офертите ще бъдат отворени на 09.12.2014 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2014-0236.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.12.2014 г. 16:30
Променено: 16.1.2015 г. 8:50